Српски|Shqip|

Qytetarë të nderuar,

Është privilegj të jem në shërbimin tuaj.
Së bashku do t'i arrijmë qellimet tona!

Lajme Nga Ekzekutivi

Lajme

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit.

Në bazë të nenit 6. Të vendimit për buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2023 (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”,...

29/05/2023

Read More

EkzekutiviLajme

RREGULLORE për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit

Në bazë nenit 25 dhe 40 të Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 154/09, 73/10 .. 72/19 dhe 149/20),..te...

29/05/2023

Read More

BujqësiKonkurs

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT...

26/05/2023

Read More

KonkursKonkurs publik

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e Bujanocit , për vitin 2023

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e...

18/05/2023

Read More

Lajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2023

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

17/05/2023

Read More

Lajme

RREGULLORE MBI KUSHTET DHE MËNYRËN E SHFRYTËZIMIT TË MJETEVE NË BUJQËSI SI MBËSHTETJE FINANCIARE TË PRODHUESVE BUJQËSOR NË PËRPARIMIN DHE ZHVILLIMIN E BUJQËSISË NË KOMUNËN E BUJANOCIT

Në bazë të nenit 13. të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 10/2013,...

17/05/2023

Read More

Më shumë Lajme

   

 

Lajme Nga të gjitha kategoritë

Lajme

Konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive

Komisioni për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në teritorin e komunës së Bujanocit në...

08/06/2023

Read More

Lajme

Bashkimi Europian përkrahë familjet në nevojë me energji elektrike

Falë ndihmës buxhetore të pakthyeshme të Bashkimit Europian për Republikën  e Serbisë, për zbatimin e këtij programi në vitin...

02/06/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e nëntë e Këshillit Komunal të Bujanocit

Kryetari i komunës së Bujanocit ka konvokuar seancën e nëntë të Këshillit Komunal të Bujanocit për datë 30.05.2023 (e martë)....

29/05/2023

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit.

Në bazë të nenit 6. Të vendimit për buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2023 (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”,...

29/05/2023

Read More

EkzekutiviLajme

RREGULLORE për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit

Në bazë nenit 25 dhe 40 të Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 154/09, 73/10 .. 72/19 dhe 149/20),..te...

29/05/2023

Read More

BujqësiKonkurs

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT...

26/05/2023

Read More

KonkursKonkurs publik

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e Bujanocit , për vitin 2023

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e...

18/05/2023

Read More

Lajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2023

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

17/05/2023

Read More