Српски|Shqip|

VENDIMI MBI NDARJEN E FONDEVE TË PAKTHYESHME PËRFITUESVE TË FUNDIT PËR ZBATIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIK

29/09/2023

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe apartamenteve përmes instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike për nevoja vetanake dhe të avansimit të sistemit termoteknik përmes instalimit të kalometrave, pompave qarkulluese, valvulave termostatike dhe ndarësve të ngohjes sipas thirrjes publike të administratës për inkurajimdhe përmirësim të egikasitetit energjetikë JP1/22 nr. 400-86/22-03 dhe për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare dhe përmirësimin e sistemit termoteknik përmes vendosjes së kalorimetrave, pompave qarkulluese, valvulave termostatike dhe ndarësve të nxehtësisë në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2023. të datës 01.08.2023, dhe listës përfundimtare të datës 07.09.2023, Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit me datën 29.09.2023 miraton VENDIMIN MBI NDARJEN E FONDEVE TË PAKTHYESHME PËRFITUESVE TË FUNDIT PËR ZBATIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIK

Odluka o o dodelu bezpovratnih sredstava za krajne korisnike solarne panele

 

Last modified: 29/09/2023

Comments are closed.