Српски|Shqip|

Lajme

Lajme

Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

Është shpallur Konkursi Publik për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit. Vendet e...

17/05/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Bashkimi Europian ndanë 3 milionë euro për përkrahjen e biznesit të vogël për blerjen e pajisjeve/makinave dhe prezentimin e shërbimeve

Programi i Bashkimit Evropian (BE) për zhvillim lokal, EU PRO Plus, i cili implementohet në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit...

12/05/2022

Read More

Lajme

AKTVENDIM mbi plotësimin e vendit të punës të zyrtarit nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 81,82.par.4.dhe 94. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit...

12/05/2022

Read More

Lajme

Rang lista preliminare e kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet për bursë studentore të TK-së për vitin akademik 2022/2023

Komisioni pranë vetqeverisjes lokale të Bujanocit ka shpallur rang listën preliminare të kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet...

12/05/2022

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve dhe Start Up bizneseve në komunën e Bujanocit për vitin 2022

Në bazë të nenit 6. Të vendimit për buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2021 (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”,...

11/05/2022

Read More

EkzekutiviLajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2022

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

10/05/2022

Read More

Lajme

VENDIM për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të shoqërive kulturore-artistike dhe seksioneve amatore për vitin 2022, me seli në territorin e komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 46.par.1. pika 8. e Ligjit mbi vetëqeverisjes lokale („Gaz.zyrtare e RS“, nr. 129/07, 83/14 – ligj tj., 101-16...

10/05/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Sot mbahet seanca e 11-të e Këshillit komunal

Sot mbahet seanca e 11-të e Këshillit komunal e komunës së Bujanocit. Seanca mbahet në sallën e KK të komunës së Bujanocit në...

09/05/2022

Read More

Lajme

DY MODLE TË RREGULLOREVE MBI BASHKËFINANCIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIKË

Në bazë të nenit 20 paragrafi 1 pika 8 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e RS”, Nr. 129/07 …. 47/18),...

21/04/2022

Read More