Српски|Shqip|

Lajme

Lajme

Njoftim për prodhuesit bujqësor të komunës së Bujanocit

Shërbimi bujqësor i komunës së Bujanocit i njofton prodhuesit bujqësorë, veçanërisht ata bujqë që janë të interesuar për...

13/10/2021

Read More

Lajme

Sot zhvillohet seanca e pestë e Kuvendit komunal

Sot zhvillohet seanca e pestë e Kuvendit komunal të Bujanocit prej orës 10.00 në sallën e Kuvendit komunal me këtë rend të ditës:...

20/09/2021

Read More

Lajme

Këshilli komunal mbahet sot

Sot zhvillohet seanca e tetëmbëdhjetë e Këshillit Komunal të Bujanocit në sallën e Kuvendit komunal të Bujanocit prej orës 10,00,...

15/09/2021

Read More

Lajme

Informacion: Planifikohet çkyqja e rrjetit elektrik të mërkurën, më 15.09 në Samolicë, Bilaç, Boroc dhe Bratoselce

Shërbimi për planifikim dhe menaxhim operativ i Elektrodistribucionit të Serbisë njofton qytetarët që përshkak të punimeve në...

14/09/2021

Read More

Lajme

THIRRJE PUBLIKE për bashkëfinancimin e masave të efiçiencës energjetike në shtëpitë familjare dhe banesa në territorin e Komunës Bujanoc për vitin 2021

Në bazë të Vendimit të Këshillit komunal të Komunës Bujanoc mbi shpalljen e Thirrjes publike për pjesëmarrjen e qytetarëve në...

01/09/2021

Read More

Lajme

Këshilli komunal me datë 01.09.2021

Kryetari i komunës së Bujanocit ka konvokuar seancën e shtatëmbëdhjetë të Këshillit komunal të komunës së Bujanocit me datë...

31/08/2021

Read More

Lajme

FTESË PUBLIKE për përzgjedhjen e përfituesve të projektit “Përfshirja sociale dhe fuqizimi ekonomik i popullatës rome në 11 komuna në Serbi” për Masën 1 – Mbështetje ekonomike

Bazuar në nenin 15 të Rregullores për kushtet, kriteret, masat, procedurën dhe mënyrën e punës, Komisioni për përzgjedhjen e...

03/08/2021

Read More

Lajme

Sqarim nga drejtorati për punët e inspekcionit mbi mënyrën e procedures së njoftimit dhe mënyrën e dorëzimit të fletëparaqitjes kundërvajtëse

             Pjesa e Njoftimit që thotë se autori i kundërvajtjes nuk është hasur në vend ngjarje dhe se...

03/08/2021

Read More

EkzekutiviLajme

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve

Komuna e Bujanocit shpallë KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe...

30/07/2021

Read More

Lajme

Thirrje Publike për Start-Up bizneset

Komuna e Bujanocit shpallë KONKURS PUBLIK për ndarjen e mjeteve të Mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm lokal përmes...

30/07/2021

Read More