Српски|Shqip|

Kryetari Enver Ramadani konvokon seancën e DYTË të Asamblesë komunale të Bujanocit për datën 28 korrik

27/07/2020

Republika e Serbisë

KUVENDI KOMUNAL BUJANOC

Nr:06-23/20

Më:24.07.2020

B u j a n o c

Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), nenit 43. të Statutit të Komunës së Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/19), dhe të nenit 88. të Rregullorës të Kuvendit Komunal të Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 11/19).

K O N V O K O J

 Seancën e DYTË të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 28.07.2020 (e martë). Seanca do të mbahet në sallën e Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc me fillim në ora 10.00.

Për seancë propozoj këtë:

 

Rend të ditës

 

  1. Propozim vendimi për verifikimin e mandatit të këshilltarëve komunal;
  2. Propozim vendimi për verifikimin e mandatit të këshilltarëve komunal;
  3. Propozim aktvendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit për formimin e Shtabit për situata emergjente;
  4. Propozim aktvendimi për shkarkimin e Organit të përkohshëm NP “Komunalia“ Bujanoc para skadimit të mandatit;
  5. Propozim aktvendimi për emërimin e Organit të përkohshëm NP „Komunalia“ Bujanoc
  6. Të ndryshme;

 

Rendi përfundimtar i ditës do të caktohet në seancë.

 

KRYETARI i KK-së,

___________________

Enver Ramadani

Last modified: 27/07/2020

Comments are closed.