Српски|Shqip|

Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e gjashtë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e Hënë, 4 nëntor, 2019

01/11/2019

Republika e Serbisë

KUVENDI KOMUNAL BUJANOC

Nr:06-26/19

Më:31.10.2019.

B u j a n o c

Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), nenit 43. të Statutit të Komunës së Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/19), dhe të nenit 88. të Rregullorës të Kuvendit Komunal të Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 11/19). 

K O N V O K O J

 

Seancën e GJASHTË të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 04.11.2019 (e hënë). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim në ora 10.00.

Për seancë propozoj këtë:

 

R e n d    të    d i t ë s

Shqyrtimi dhe aprovimi i ekstraktit nga procesverbali i seancës së katërt të mbajtur më 23.09.2019. dhe të seancës së pestë të mbajtur më 30.09.2019. të Kuvendit Komunal të komunës së Bujanocit.

 1. Raporti mbi realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve të Komunës së Bujanocit për periudhën prej 01.01. – 30.09.2019;
 2. Propozim Vendimi mbi rregullimin komunal në territorin e komunës së Bujanocit;
 3. Propozim Vendimi për mbajtjen e kafshëve në territorin e komunës së Bujanocit;
 4. Propozim Vendimi mbi plotësimin e Vendimit mbi varrimin dhe varrezat në territorin e komunës së Bujanocit;
 5. Propozim Vendimi mbi plotësimin e Vendimit mbi parkingjet publike;
 6. Propozim Vendimi mbi aprovimin e planit detal rregullativ për pjesën e lagjës së Romëve – “Novo naselje” në Bujanoc;
 7. Propozim Vendimi mbi përcaktimin e zonave dhe ekstra zonës në territorin e komunës së Bujanocit;
 8. Propozim Vendimi mbi kompensimin për shfrytëzimin e hapsirave publike;
 9. Propozim Aktvendimi mbi ndryshiminn e aktvendimit mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës së muzikës për arsim dhe edukim themelor në Bujanoc;
 10. Propozim Aktvendimi mbi ndryshiminn e aktvendimit mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës së mesme “ Sezai Surroi” në Bujanoc;
 11. Propozim Aktvendimi mbi ndryshiminn e aktvendimit mbi emërimin e anëtarëve të këshillit drejtues të organizatës Turistike në Bujanoc;
 12. Propozim Aktvendimi mbi ndryshimin e aktvendimit të komisionit për zgjedhje dhe emërime;
 13. Pyetje të këshilltarëve.

 

Rendi përfundimtar i ditës do të caktohet në seancë.

 

KRYETAR,

Adnan Salihi

Last modified: 01/11/2019

Comments are closed.