Српски|Shqip|

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2024.

14/05/2024

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06, 65/08,41/09, 112/15, 80/17dhe 95/18),  nenit 69.lidhurme nenin 15.alinea 1. pika 9.të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit, nr.5/2019) dhe të nenit 39 të Vendimit mbi Këshillin komunal (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 30/2008), krahas pëlqimit të Ministrisë së bujqësisë pylltaris dhe ekonomis së ujërave të Republikës së Serbisë nr.001380647 2024 14847 000 000 000 001 të datës 15.04.2024, Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 09.05.2024, miratoi PROGRAMIN VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2024.

Program tekst. deo-2024

 

Last modified: 14/05/2024

Comments are closed.