Српски|Shqip|

Ekzekutivi

EkzekutiviLajme

RANGLISTA E SUBJEKTEVE EKONOMIKE PËR ENERGJI EFEKTIVE

Në bazë të nenit 9 dhe 10 të rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe...

30/10/2023

Read More

EkzekutiviKonkurs publikLajme

THIRRJE PUBLIKE për pjesmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë të objekteve banesore në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të Vendimit të komunal për shpalljen e Thirrjes publike për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të...

29/09/2023

Read More

EkzekutiviKonkurs publikLajme

VENDIMI MBI NDARJEN E FONDEVE TË PAKTHYESHME PËRFITUESVE TË FUNDIT PËR ZBATIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIK

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe...

29/09/2023

Read More

EkzekutiviLajme

Shpresa dhe qëndrueshmëria e refugjatëve: Një rrugë drejt një të ardhmeje më të ndritshme

Me rritjen e numrit të refugjatëve në mbarë botën, është thelbësore të ndërtohet një klimë pozitive dhe të promovohen vlerat e...

24/07/2023

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e XI-të e Këshillit komunal më datë 30.06.2023

Konvokohet seanca e XI-të e Këshillit komunal më datë 30.06.2023 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën e KK të komunës së...

30/06/2023

Read More

EkzekutiviLajme

RREGULLORE për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit

Në bazë nenit 25 dhe 40 të Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 154/09, 73/10 .. 72/19 dhe 149/20),..te...

29/05/2023

Read More

Ekzekutivi

PLOTËSIM NDRYSHIMI I RREGULLORËS PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE PËR REHABILITIMIN ENERGJETIKË

Në bazë të nenit 20, paragrafi 1, pika 8 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 129/07 …....

03/05/2023

Read More

EkzekutiviLajme

Shpallje Publike mbi dhënie me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

27/12/2022

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e pestë e Kuvendit komunal të Bujanocit

Konvokohet seanca e pestë e Kuvendit komunal të Bujanocit më 09.12.2022 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal...

08/12/2022

Read More

EkzekutiviLajme

THIRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NDIHMA TË NJËHERSHME, PËR TË MBULUAR NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT, PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

Në bazë të Vendimit të Shërbimit Trupit Koordinues të Qeverisë së RS për Komunat Preshevë,Bujanoc dhe Medvegjë,100 nr:...

28/11/2022

Read More