Српски|Shqip|

Ekzekutivi

Ekzekutivi

Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme

Me propozim të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit, në seancën e dytë të jashtëzakonshme të mbajtur...

12/01/2021

Read More

EkzekutiviLajme

Njoftim rreth asgjesimit te larvave te mushkonjave ne komunen e Bujanocit

Ju njoftojmë se më dt 13.08. dhe më 14.08.2020, nëse përmbushen kushtet e nevojshme meteorologjike, kompania “Ekozaštita”...

12/08/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

VENDIM MBI SHPALLJEN E SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOC

Në bazë të nenit 38. paragrafi 1 dhe të nenit 39. Parag. 1 pika 5 tëLigjit mbi uljen e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me...

18/07/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

AnulohetT Thirja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi...

01/07/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për subvencionimin e bizneseve lokale nga Komuna e Bujanocit, që veprimtaria e tyre ka qenë e ndaluar me vendim të Qeverisë së Serbisë përgjatë gjendjes së jashtëzakonshme

Komisoni për ndarjen e subvencioneve për biznese dhe bujqësi, nga donacion i Qeverisë së Kosovës, shpall: K O N K U R S Ftohen...

28/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

KËTO JANË LISTAT: 1.  Partia Demokratike – Dr.Sc.Nagip Arifi 2. ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË ALEKSANDAR VUÇIQ 3....

18/05/2020

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

LAJMËRIM

Lajmërohen qytetarët e komunës së Bujanocit të cilët kanë vendbanimin e tyre të regjistruar në territorin e komunës së Bujanocit...

13/05/2020

Read More

EkzekutiviLajme

LAJMËRIM KOMISIONI NDËR-RESORIAL

Dorëzimi i kërksave Komisionit ndër-resorial për të gjithë fëmijët të cilët kanë nevojë për arsim shtesë, për mbështetje...

28/04/2020

Read More