Српски|Shqip|

Ekzekutivi

Ekzekutivi

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2024.

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06,...

14/05/2024

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e Këshillit Komunal me datë 09.02.2024

Kryetari i Komunës së Bujanocit konvokon seancën e dytë të Këshillit Komunal më datë 09.02.2024. Senca fillon në ora 09.00. Rendi...

09/02/2024

Read More

EkzekutiviLajme

Paralajmërim për pastrimin e rregullt të borës dhe akullit

Drejtorati për Punët e Inspekcionit – Inspekcioni Komunal paralajmëron pronarët dhe qiramarrësit e apartamenteve dhe ndërtesave...

22/01/2024

Read More

EkzekutiviLajme

RANGLISTA E SUBJEKTEVE EKONOMIKE PËR ENERGJI EFEKTIVE

Në bazë të nenit 9 dhe 10 të rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe...

30/10/2023

Read More

EkzekutiviKonkurs publikLajme

THIRRJE PUBLIKE për pjesmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë të objekteve banesore në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të Vendimit të komunal për shpalljen e Thirrjes publike për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të...

29/09/2023

Read More

EkzekutiviKonkurs publikLajme

VENDIMI MBI NDARJEN E FONDEVE TË PAKTHYESHME PËRFITUESVE TË FUNDIT PËR ZBATIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIK

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe...

29/09/2023

Read More

EkzekutiviLajme

Shpresa dhe qëndrueshmëria e refugjatëve: Një rrugë drejt një të ardhmeje më të ndritshme

Me rritjen e numrit të refugjatëve në mbarë botën, është thelbësore të ndërtohet një klimë pozitive dhe të promovohen vlerat e...

24/07/2023

Read More

EkzekutiviLajme

Konvokohet seanca e XI-të e Këshillit komunal më datë 30.06.2023

Konvokohet seanca e XI-të e Këshillit komunal më datë 30.06.2023 (e premte). Seanca do të mbahet në sallën e KK të komunës së...

30/06/2023

Read More

EkzekutiviLajme

RREGULLORE për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit

Në bazë nenit 25 dhe 40 të Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 154/09, 73/10 .. 72/19 dhe 149/20),..te...

29/05/2023

Read More

Ekzekutivi

PLOTËSIM NDRYSHIMI I RREGULLORËS PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE PËR REHABILITIMIN ENERGJETIKË

Në bazë të nenit 20, paragrafi 1, pika 8 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 129/07 …....

03/05/2023

Read More