Српски|Shqip|

Informatori i Punës

ИНФОРМАТОР
О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
Бујановац Март, 2018

С А Д Р Ж А Ј

1. Основни подаци о органима општине и информатору

2. Организациона структура

3. Опис функција старешина

4. Опис правила у вези са јавношћу рада

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

8. Навођење прописа

9. Услуге које органи пружају заинтересованим лицима

10. Поступак ради пружања услуга

11. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

12. Врсте информација којима органи општине омогућавају приступ

13. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОППТИНЕ И ИНФОРМАТОРУ

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Општина Bujanovac налази се између општине Трговиште, Врање, Косовске Каменице и Прешева а делом на југу (13) км граничи се са Републоком Македонијом. Простире се на 461 км2, на просечној надморској висини од 420 метара са умереном континенталном климом.
Општина Бујановац има 59 насељених места, 8 матичних подручја и 29 месних заједница.

Органи Општине су:
– Скупштина општине
– Председник Општине
– Општинско веће и
– Општинска управа.

Седиште општине Бујановац је Бујановац , ул. Карађорђа Петровића бр.115. Матични број (МБ) општине је: 07337604
Порески идентификациони број (ПИБ) општине је:100975591

КОНТАКТ

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или e-mail порука.

Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа: 017 651 103
Факс:
Пошта

Општина Бујановац Карађорђе Петровића Бр. 115
Бујановац Србија

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је: Кабинет председника општине, контакт особа:
Рахим Салихи Телефон: 017 651 044

Овлашћено лице за ажурирање информатора о раду је Кастриот Јакупи, Саветник при Општинске управе општине Бујановац.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду општине Бујановац објављен се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10).

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине. Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу власти, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт тражиоцу неосновано ускрати информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за иинформације од значаја и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.

За тачност и потпуност података које садржи информатор одговорни су Начелник општинске управе и начелници одељења општинске управе.

Информатор је објављен на интернет презентацији општине Бујановац. Заинтересована лица имају право увида у информатор на званичном сајту

општине Бујановац.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у општини Бујановац је:

– Кастриот Јакупи дипл.правник, Саветник при општинске управе , телефон: 0628402329, емаил: kastriot.jakupi@bujanovac.rs

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Информатор је објављен дана 17. Август 2015. Године, ажуриран је 20.03.2018.године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Статутом општине Бујановац – пречишћен текст („Службени гласник Пчињског округа “ број 24/2008) утврђена су овлашћења општине Бујановац.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1) доноси програме развоја;
2) доноси урбанистичке планове;
3) доноси буџет и завршни рачун;

4) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

5) обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производњу и дистрибуцију топлотне енергије; управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз путника; управљање гробљима и погребне услуге; управљање јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене и др.);

6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;

10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем истог;

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;

14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора
на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

17) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

25) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

28) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;

29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

30) подстиче и помаже развој задругарства; организује службу правне помоћи грађанима;

31) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

32) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

33) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

34) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;

35) уређује организацију и рад мировних већа;
36) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
37) помаже рад организација и удружења грађана;

38) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и

39) oбавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим статутом.

Скупштина опшине

Председник

Заменик

председика

Секретар

41
одборника

Радна тела

Јавни правобранилац

Председник општине

Заменик
председнка

Помоћници Општинско веће

Председник

Заменик

председника

11 чланова

Општинска управа

Начелник

Организационе
јединици

Службе

Органи општине Бујановац су:
– Скупштина општине
– Председник Општине
– Општинско веће и
– Општинска управа

Скупштина општине

Председник Заменик председика Секретар

Радна тела 41 одборника

Стална радна тела Повремена радна тела

Савет за привреду,финансије и буџет

Савет за урбанизам, комумално стамбене
делатности и заштиту животне средине

Савет за јавне службе

Савет за младе

Савет за безбедност и превенцију криминалитета

Административни одбор

Комисија за мандатно –имунитетска питања
Комисија за родно равноправност

Комисија за избор и именовање

Комисија за представке и жалбе

Комисија за односе са верским заједницама

Комисија за равноправност полова

1. Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине.

Председник скупштине: Adnan Salihi
Замениci председника скупштине: Basri Veseli i Зоран Антић
Секретар скупштине : Selami Mustafa
Телефон: 017/654-365
Факс: 017/651-104
Кол центар: 017/651-103

Е-мејл: salami.mustafa@bujanovac.rs

Организација и рад Скупштине општине Бујановац уређени су Пословником о раду Скупштине општине Бујановац(„Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08).

Скупштина општине има 41 одборника.

Одборници Скупштине општине су:
1. Нагип Арифи
2. Рахим Рахими
3. Аделина Бручај – Асани
4. Гани Рашити
5. Тејхане Љатифи
6. Ајредин Хида
7. Назим Дураку
8. Себехате Хида
9. Реџеп Фејзулаху
10. Мухамед Јашари
11. Ненад Митровић
12. Миодраг Миљковић
13. Јевица Трајковић
14. Јовица Стојменовић
15. Ненад Зафировић
16. Гордана Младеновић
17. Трајко Трајковић
18. Зоран Антић
19. Стојадин Димчић
20. Васка Манић
21. Марко Андрејевић
22. Љиљана Андрић
23. Кадри Селими
24. Рагми Мустафа
25. Ђемиље Алити
26. Басри Весели
27. Гафур Фазлиу
28. Љумније Авдији
29. Илир Таипи
30. Јетон Неџиби
31. Зирафете Исљами
32. Екрем Џемаиљи
33. Агрон Аслани
34. Нерџиване Кастрагти – Хасани
35. Неџмедин Весељи
36. Аднан Салихи
37. Аљбуљена Алији
38. Шпенд Џељиљи
39. Ненад Тасић
40. Благоје Нисић
41. Кенан Рашитовић

У Скупштини општине су образоване 7 одборничке групе, и то:
1. DEMOKRATSKA PARTIJA Dr Nagip Arifi (DP),
2. Србија Побеђује – Александар Вучић СНС
3. GRUPA GRAĐANA “Dr Stojanča Arsić,”
4. ПДД – ДУА – ШАиш Камбери
5. POKRET ZA DEMOKRATSKI PROGRES – Jonuz Musliu
6. Српска Листа – Ненад Тасић
7. Коалиција Рома – Кенан Рашитовић

Одборничку групу DEMOKRATSKA PARTIJA Dr Nagip Arifi (DP) чини 9 одборника, и то: Нагип Арифи,Рахим Рахими,Аделина Бручај – Асани, Гани Рашити, Тејхане Љатифи, Ајредин Хида, Назим Дураку, Реџеп Фејзулаху, Мухамед Јашари.
Одборничку групу Србија Побеђује – Александар Вучић СНС чини 7 одборника, и то: Ненад Митровић, Миодраг Миљковић, Јевица Трајковић, Јовица Стојменовић, Ненад Зафировић, Гордана Младеновић, Трајко Трајковић.
Одборничку групу Група Грађана Стојанча Арсић чини 5 одборника, и то: Зоран Антић, Стојадин Димчић, Васка Манић, Марко Андрејевић, Љиљана Андрић.
Одборничку групу ПДД – ДУА ШАип Камбери са Коалицијем Рома чини 14 одборника, и то: Кадри Селими, Рагми Мустафа, Ђемиље Алити, Басри Весели, Гафур Фазлиу, Љумније Авдији, Илир Таипи, Јетон Неџиби, Зирафете Исљами, Екрем Џемаиљи, Агрон Аслани, Нерџиване Кастрагти – Хасани, Себехате Хида, и Кенан Рашитовић.
Одборничку групу Покрет за Демократски Покрет – Јонуз Муслиу чини 4 одборника, и то: Неџмедин Весељи, Аднан Салихи, Аљбуљена Алији, Шпенд Џељиљи.
Одборничку групу Српске Листе – Ненад Тасић чине 2 одборника, и то: Ненад Тасић и Благоје Нисић.

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије.

Стална радна тела су:

1.Савет за привреду, финансије и буџет ;
2.Савет за комуналнe, стамбене, урбанистичке и послове заштитe животне средине;
3.Савет за здравље;
4.Савет за јавне службе;
5.Savet за безбедност и превенцију криминалитета;
6.Савет за младе;
7.Савет за међунационалне односе ;
8.Савет за родну равноправност;
9.Административни одбор;
10.Комисија за мандатно – имунитетска питања;
11.Комисија за представке и жалбе;
12.Комисија за односе са верским заједницама;
13.Комисија за равноправност полова;
14. Штабза ванредне ситуације општине Бујановац;
15.Комисија за измену Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у општини Бујановац;
16. Комисија за именовање директора у јавним предузећима чији је оснивач општина.

Председник општине

Заменик

Помоћници

За област финансије За област За област образовања
економије и привредни развој

2. Председник општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине:
1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) усмерава и усклађује рад општинске управе;

5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

6. даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

7. закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9. информише јавност о свом раду;

10. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

12. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

Председник

Заменик

Чланови

3. Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине,
и једанаест чланова Општинског већа.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Надлежност Општинског већа:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8) Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности ;

9) Информише јавност о свом раду ;

10) Доноси пословник о раду на предлог преседника Општине;

11) Врши друге послове које утврди скупштина општине.

Одељење за друштвене делатносит

Општинска управа

Начелник

Организационе јединице

Одељење за привреду и локални економски развој

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.

Одељење за општу управу

Одељење за инвестиције и развој

Одељење за финансије

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за јавне службе

Одељење за друштвене делатносит
Одељење за инспекцијске послове

Кабинет председника

Помоћници председника

4. Општинска управа

Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.

Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су: Одељења и службе.

Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци основних организационих јединица и то:

– радом Одељења – начелник ;
– радом кабинета – шеф кабинета.

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

– радом одсека – шеф одсека;
– радом службе – шеф службе.

Општинска управа:

1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

7. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сaгласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој,

урбанизам, комуналне делатности, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреде и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Рред. Организациона Број Број Запослени Запослени
број јединица систематизованих попуњених на на
радних места радних неодређено одређено
места време време

1. Одељење за привреду и локални економски развој 8 7 7 –

2. Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.
18 11 11 –

3. Одељење за општу управу
40 40 35 5

Служба за заједничке послове 45 39 36 3

4. Одељење за финансије
14 10 10 –

5. Одељење локалне пореске администрације
10 9 9 –

6. Одељење за јавне службе и друштвене делатности
24 20 17 3

7. Одељење за инспекцијске послове
19 14 13 1

Кабинет
8. Председника –
Општине 11 8 5 3
9.

постављена лица 3 3 3 —

OJP 2 2 2 –

Izabrana lice – 3 1 2

УКУПНО: 196 165 150 17

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Председник општине

Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.

Председник општине је председник Општинског већа.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Председник општине је дужан да извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Заменик председника општине

Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Председник Скупштине општине

Председник скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Секретар Скупштине општине
Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених, стара се о обезбеђењу услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Седнице Скупштине општине Бујановац су јавне.

Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати акредитовани представници штампе и других средстава јавног информисања.

Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном лицу које одреди секретар Скупштине, своју новинарску картицу средства информисања од којег долазе, и дужни су да је носе на видном месту.

Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и других општих аката, као и информативно – документациони материјал о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.

О раду Скупштине може се дати службено саопштење за штампу и друго средство јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља секретар Скупштине а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.

Конференцију за штампу у Скупштини могу да држе председник Скупштине или његов заменик, председник општине и његов заменик и председници одборничких група.

Седнице Скупштине и њена радна тела могу бити затворене за јавност у целости или при разматрању одређених питања у случајевима одређеним законом, ако то предложи председник општине, општинско веће, радно тело или најмање 10 одборника.

Рад Општинског већа је јаван, а у случајевима предвиђеним Законом и Пословником о раду, јавност се искључује.

Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција за штампу у путем званичног сајта Општине.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног времена и другим променама.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.

О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

Радно време

Радно време у Општинској управи општине Бујановац почиње у 07:00 часова, а завршава се у 15:00 часова.

Изузетно, распоред радног времена за поједине послове је следећи:

• Запослени у Комуналној и Грађевинској инспекцији – изузетно у периоду од 1. марта до 31. октобра, раде сваког радног дана у две смене од 07:00 до 20:00 часова, а суботом и недељом и у дане државних празника по потреби, о чему одлучује Начелник Одељења за инспекцијске послове.

• Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 09:30 до10:00 часова.

Контакт подаци

Општина Бујановац

Седиште општине Бујановац је у Бујановац, ул. Карађорђе Петровића бр. 115. Матични број (МБ) општине је: 07337604 Порески идентификациони број (ПИБ) општине је: 100975591

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или е-mail порука.
Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа: +381 (0) 17 651 103
Фак +381 (0) 17 651 044

Пошта

Општина Бујановац Карађорђе Петровића бр.115, 17 520 Бујановац, Србија

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац: www.bujanovac.rs
Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је Кабинет председника општине, контакт особа: Рахим Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Шаип Камбери 017/651-102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Стојанча Арсић 017/ 651-049

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Аднан Салихи 017/651-006

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Басри Весели, Зоран Антић

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1. Бурхан Халили
2. Хајруш Максути
3. Вели Идризи
4. Реџеп Љатифи
5. Решат Салихи
6. Рагип Рамадани
7. Ахмет Арифи
8. Саша Арсић
9. Небојша Милосављевић
10. Томислав Арсић
11. Саша Стојковић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Селами Мустаф 017/654-365

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Фадил Алити 017/654-607 лок. 123

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Радомир Ристић 017/654-367, лок.166

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Бобан Павловић, Нагип Алиу и Авни Заири

ШЕФ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Рахим Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Одељење за општу управу
Начелник – Исмет Амети 017/651-628 лок. 123

Одељење за привреду и локални економски развој Начелник – Ружица Анђелковић 017/653-330 лок. 147

Одељење за јавне службе
Начелник – Дритон Реџепи 017/654-246 лок.137

Оделење за друштвене делатности
Начелник – Агим Хасани 017/654-587- лок. 163

Одељење за финансије
Начелник – Бобан Павловић 017/652-369 лок. 138

Одељење за инспекцијске послове Начелник – //// 017/654-369- лок. 161

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комумално-стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине
Начелник Амир Џафери 017/651-037 лок. 135

Одељење локалне пореске администрације
Начелник – Зулћефли Шерифи 017/654-388 лок. 169

Одељење за инвестиције и развој
Начелник – Енвер Рамадани

Кабинет Председника општине
Рахим Салихи 017/653-580 лок. 105 шеф кабинета

Начин упознавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине општине Бујановац

У вези са начином обавештавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине Општине Бујановац, Кабинет Председника општине ће, као и у претходном периоду, правовремено обавештавати јавност о одржавању седница. Поред слања информације и позива средствима информисања, кабинет Председника општине обавештава и јавност о месту и времену одржавања седница постављањем ових информација на званични сајт општине Бујановац: www.бујановац.рс

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области из делокруга рада Oпштинске управе општине Бујановац.

Списак најчешће тражених информаија од јавног значаја:

– Достава копије докумената који садрже податке о броју употребних дозвола;

– Информација да ли је поништен урбанистички пројекат и акт о урбанистичким условима за одређену фирму:

– Информације о висини буџета и броју запослених у неким од школа на територији Општине;

– Информација о броју запослених у Општинској управи, просечној заради запослених и Председника општине, потрошњи буџета за трошкове Општинске.

– Информације у вези употребе језика и писма.
– Достава копија финансијских картица по буџетским корисницима, донација невладиним организацијама и политичким странкама.

– Достава Одлуке о буџету општине и листа институција које су добиле финансијска средства из буџета;

– Достава у електронској форми Одлуке о завршном рачуну општине претходне године, биланс стања, биланс прихода и расхода, извештај о извршењу буџета и капиталним издацима;

– Достава копија уговора везано за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта;
– Достава Статута општине Бујановац, Одлуке о МЗ;

– Информације о томе да ли постоји тело, одбор за петиције, предлоге, представке и извештај о његовом раду;

– Достава копије програма контроле и смањења напуштених паса и мачака, коме је поверен тај посао и број ухваћених паса;

– Достава копије акта којим је уређена могућност давања политичким странкама пружање разних услуга без накнаде;

– Достава Одлуке о држању паса и мачака, Одлуке о држању домаћих животиња.

– Увид у фотокопију документације о спроведеном поступку јавне набавке.

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и завршни рачун буџета;

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

4) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

5) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

11) поставља и разрешава секретара Скупштине.

12) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

13) одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;

14) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини , које користе органи и организације општине;

15) одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и размену;

16) одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;

17) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина;

18) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;

19) одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;

20) даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својина општине, за давање у закуп истих;

21) одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;

22) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;

23) одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом
одређен начин;

24) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретностма, за упис права својине на тим непокретностима;
25) одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
26) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;

27) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

28) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

29) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

30) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

31) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

32) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

33) информише јавност о свом раду
34) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

35) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;

36) одлучује о називима улица ,тргова , градских четврти и других делова насењених места на својој територији

37) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Председник Општине:

1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Општинске управе.

5) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

6) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

7) закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

8) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној

својини, по предходно прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

9) закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

10) утврђује цене услуга установе за децу чији је оснивач општина;

11) даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања исте;

12) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

13) информише јавност о свом раду;
14) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
15) образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

16) закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина;

17) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
18) одлучује о залагању покретних ствари;

19) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;

20) ) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

21) распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама општине;

22) доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину и

закључује уговор по предходно прбављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

23) закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за закључење тог уговора;
24) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;

8) одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

9) предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;

10) утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова , гаража и др. у јавној својини.

Општинска управа

Општинска управа:

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

7) доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА
И ОБАВЕЗА

Oдељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове из области привреде.

Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину.

Oдељење за привреду и локални економски развој је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда и сл.

Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину.

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.
Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.

Одељење за привреду и локални економски развој даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укопног привредног развоја опчтине.
– Врши стручне, административне,техничке и друге послове навођењу координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја.
– Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе општине на сајмовима и другим манифестацијама.
– Учествује у организацији и реализацији едукативног програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економског развоју општине.
– Решава по захтеву из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатство, угоститељства, трговине, туризам, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општине.
– Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољупривреде, посебно израде пољупривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољупривредна земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних радова и сл.
– Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацију привредних друштава и предузетничких радњих код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаја о привредним активностима од значаја за оптину.
– Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласнисти и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењема општине.
– Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе фондова за развој РС као и републичке агенције за развој МСПП.
– Врши друге послове по налогу преседника општине и началника општинске управе.
Одељење за финансије – организује и координара поступак израде буџета, издаје упуства за припрему нацрта буџета и обезбећује доношење буџета по поступку и на начин утврћен Законом о буџетском систему.
Прати изврчење буџета и најмање два пута годишњем информише о томе извршне органе.
У извршавању буџета одељење за финанције, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са законом о буџетком систему, контрорише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава.
Месечно информише председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.
Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидованим рачуну трезора и захтева за плаћање расхода и дефинише тромесечно, месечне и дневне куоте преузетих обавеза и плаћања.
Управња готовинским средсвима на консолидованом рачуна трезора, контролише расходе, управња дугом.
Обавља рачуноводсвене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и помоћне књиге саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета, о локалним и административним таксама, о накнадама и коришћењу грађевинском земљишта, о висини стопе пореза на имовину и других одлука из области јавних прихода.
Обавља стручне и административне послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.
Обавља рачуноводсвене послове за општинску управу, месне заједнице, фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење локалне порезке администрације- Врши утврчивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама порезких обвезника а наручито:
– води регистар обвезника изворних прихода општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврћује сам порезки обвезник у складу са законом.
– Врши канцелариску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања порезке обавезе.
– Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редпвну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управно поступак против управних аката донетих у порезком поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореске књиговодство за локалне јавне приходе.
– Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по ооснову локалних јавних прихода.
– Издаје уверења и потврде порезким обвезницима која су им потребна ради остваривања њихових права предвићеним законом.
– Евидентира у континуитету и води регистар нових порезких обвезника у области изворних прихода на територији општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине – врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално-стамбеној области и области заштите животне средине.
Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине учествује у изради програма за израду Просторног плана Општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке.

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.

Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области.

Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање одређених делатности у складу са Законом.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда, као и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за јавне службе и Одељење задруштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко – инвалидске заштите.

Одељење за друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Врши послове ликивидатуре у области борачко – инвалидске заштите и породиљског одсуства.

Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Бујановац.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за општу управу – обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одељење за општу управу врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Одељење за општу упарву послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу. У оквиру одељења за општу управу образоване су: Слузба за заједничко послове, стручна служба за скупштинске послове, стручна слуба за послове општинског већа и кабинет преседника општине.
Одељење за инвестиције и развој – је за реализацију Програма и закључених уговора, оверу извршености изведених радова обрачунатих и ситуацијама; доноси одређена решења и друга акта за која је прописима овлашћен; вршење стручног надзора за изградњу објекта која се финансирају преко општине Бујановац; извештаје и информације из делокруга Одељења.

Служба за заједничке послове – Врши послове који се односи на вођење персоналне евиденције у вези са радним односима, коришћење биротех нички и других средстава и опреме, коришћење и одржавање зграда и службених просторија, физичко обезбеђивање зграде општине, обезбеђење других услове рада за општинску управу и друге органе, обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора, превоз моторним возилама и друге сервисне услуге, послове возача, коришћење возила са којима располаже општинска управа, обавља оперативне послове за општински центар за обавештавање и послове цивилне заштите, послове текућег инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословних зграда, послове умножавања материала и физичко обезбеђење објекта и одржавање грејања.
Служба може на основа угова обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација уз накнаду.
Уговор из претходног члана закључује началник општинске управе односно лице које оно власти.
Стручна служба за скупштинске послове – обавља послове за потребе СО и њиних радних тела, врши стручне и организационе послове које се односе на : припрему седница, воћење записника са седница, обраду аката у својених на седницама, сређивање евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду скупштине општине и њених тела, пружање стручне помоћи одборнички групама и изради предлога које доноси скупштина и њеним телама, пружање стручне помоћи одборницима, прибављање одговора и обавештење које одборници траже, представке и предлоге грађана стручна помоћ везана за избор, именовање и постављења воћење одговарајућих евиденција, протоколне послове за потребе СО врши проверу у саглашености нормативних аката које доноси скупчтина општине са законом и другим прописима.
Стручна служба за послове општинског већа – обавља послове за потребе преседника општине и општинског већа, врши стручне и организационе послове који се односе на припрему седница вођење записника са седница, обраду аката у својених на седницама , сређивање евидентирање и чуваће изворних аката усвојених на седницама сређивање, евидентирање и чување изворних аката о раду Општинског већа, вођење одговорајућих евиденција, протоколарне послове за потребе председника Општине и врши проверу усаглашености аката које доноси Општинско веће са законом и другим прописима.
Кабинет председника општине- врши стручне, саветодавне, организационе и административно – техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника који се односи на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљу и иностранству. Врши припрему за радње и друге састанке председника општине, прати активности на реализацију утврђених обавеза, координира активности на остваривању јавности рада, врши пријем странка који се непосредно обраћају председника општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих истраних представника градова, културних, спортских и других представника поводом доделивања јавних признања и друге протоколарне послове које одредио председник и заменик преседника општине, врши распоређивање аката и предмета који се односи на председника и заменика председника општине и врши њихове архивање и срешује документацију везано за њихове активности.
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Месне канцеларије

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:
1. Месна канцеларија у Бујановцу, за насељено место: Бујановац, Боровац, Божињевац, Левосоје, Лопардинце, Лучане, Раковац, Карадник, Србска кућа, Осларе и Жужељица.
2. Месна канцеларија Биљача, за насељено место: Биљача,Братоселце, Неговац, Новосело, и Самољица.

3. Месна канцеларија Велики Трновац, за насељено место Велики Трновац,Мали трновац, Кончуљ и Турија ,
4. Месна канцеларија Кленике, за насељено место: Кленике,Бараљевац, Брњаре,Буштрање, Воганце, Дрежница, Спанчевац, Себрат, Сејаце, Света Петка, Доњи Старац, Горњи Старац, Лукарце, Клиновац , Куштица, Јабланица , Претина, Русце, Узово и Трејак.

5. Месна канцеларија Муховац, за насељено место : Муховац, Брезнице, Чар, Равно Бучије и Ђорђевац.
6. Месна канцеларија Несалце, за насељено место Несалце, Добросин, Летовица, Грамада и Врбан.

7. Месна канцеларија Зарбинце, за насељено место Зарбинце, Прибовац, Сухарно и Новосело.
8. Месна канцеларија Жбевац, за насељено место Жбевац, Богдановац,Љиљанце, Кршевица и Кошарно.

.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора које закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним местима Опшптине, које им повери Скупштина општине и Председник општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове испекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине и послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.
Врши извршења извршених решења и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине.
Врши и друге послове по налогу Председника Општине и начелника општинске управе.

Преседник Општине – поставља и разрешава своје помоћнике у општинској управи који обављају послове из појединих области и то :
– за урбанизам и заштиту животне средине;
-за области примарне здравствене заштите;
– за комуналну делатност;
– за област привредне и пољупривреде.
Преседник Општине посебним актом одлушују о правима и обавезама помоћника.

Помоћници преседника Општине- покрећу инициативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези и питаља у вези са питањама која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу преседника Општине.

Организационе послове за рад помоћника преседника Општине – обављају основне организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10 и

54/11)

 Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)

 Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017))

 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016)
 Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14)
 Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ број

97/08, 53/10, 66/11, 67/13 и 112/13, – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС))

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

 Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016)

 Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016 – испр.))

 Закон о печату државних и других орана („Службени гласник РС“ број 101/07)

 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/2016)

 Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13, одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 80/92, 45/2016 и 98/2016)

 Статут Општине Бујановац – пречишћен текст („Службени гласник Пчињског округа“ број 24/2008)

 Пословник Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 Одлука о Општинском већу општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 Пословник о раду Општинског већа („Службени гласник Пчињског округа “ број 18/08

 Одлука о Општинској управи општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11, и 68/2015 – др.закон);

 Закон о јавним путевима, („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- одлука УС и 14/2016);

 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број

36/09 и 8/10);
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 8/10 и 14/2016);

 Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број

135/04 и 36/09);
 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13);

 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број

36/09);
 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 91/10);

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/2015);

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ број 36/09);

 Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 92/11 и

93/12 и 25/2015);

 Одлука у комуналне уређењу на подручију Општине Бујановац („Службени гласник Општине бујановац бр.6 /13.

 Одлука о конализацију („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 Одлуке о проглашенју ерозивних подручија и прописиванју против ерозивних мера („Службени лист пчинјског округа бр.11/2006).
 Одлука о превозу у друмском саобраћаја ( Сл.гласник града Лесковац бр.19/10).

 Одлука о водоводу („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).
 Одлука о селским водоводима, изворима јавним ћесмама и јовном бунарима на територије општине Бујановац(„Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 Одлука одржању домаћих живатинја на територије општине Бујановац ( Сл.гласник оптине Бујановац бр.2/2013.23/09);

 Одлука о радном времену (Сл.гласник пчинјског округа Бр.4/2009)
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 42/13, Одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014);

 Закон о водама (”Службени гласник РС’ број 30/10 и 93/12, 101/2016);

 Закон о комуналним делатностима (”Службени гласник РС” број 88/11 и 104/2016);

 Закон о одржавању стамбених зграда (”Службени гласник РС” број 44/95,

46/98, 1/01 и 88/11);
 Закон о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015);
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима (”Службени гласник РС’ број

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14, 96/2015 – др. закон i 9/2016 – одлука УС);

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС” број 135/04 и 88/10);

 Закон о енергетици (”Службени гласник РС” број 145/2014);

 Закон о основама својинскоправних односа (“Службени лист СФРЈ” број 6/80 и 36/90 и “Службени лист СРЈ” бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр. 115/05 и др.закон);
 Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”

број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14, – усклађени дин.изн, 45/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин.изн., 61/2017 – усклађени дин.изн. i 113/2017);

 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13 – одлука УС и 106/2016 – аутентично тумачење);

 Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14, 104/2016 – др. Закон и 108/2016);

 Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016);

 Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС“ број 18/91, 20/92 и 42/98);

 Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92);
 Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник РС“ број 20/77,

24/85, 6/89 и „Службени гласник РС“ број 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 120/12
и 84/13);

 Закон о задругама („Службени лист СРЈ“ бр. 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС“ бр. 101/05 и 34/06);

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11, одлука УС 14/2016);

 Закон о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/10);

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС“ број 135/04);

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10);

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ број 36/09);

 Закон о потврђивању протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја из конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Службени гласник РС“ – Међународни уговори бр. 8/11);

 Одлука о локалним комуналним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);
 О Д Л У К У О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

 Одлука о општинским административним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 Одлука о утврђивању висине накнаде, цене услуге, закупнина и друга а које значи приход ЈП Диртекције за грађевинско земљиште, урбанизам, путеви и стамбене послове општине Бујановац(”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);
 О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, КРИТЕРИЈУМИMA И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ бр. 02-112/17

 Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте удружења грађана у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте из области културе у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 Одлука о имени и допунама одлуке о утврђивању назива улица и тргова и обележавању кућа бројевима на подручју града Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 4/15);
 Одлука о буџету општине Бујановац за 2018 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 16/17);
 Одлука о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2017 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 16/17);
 Одлука о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана који се финансирају из буџета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 Одлука о одеђивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини чији је корисник оптина Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр.
 Одлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 Одлука о утврђивању доприноса за утврђивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);
 Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);
 Одлука изради плана детаљне регулације за зону изворишта и комерцијално пословне објекте и производње комплексе уз Гњилански пут сектор 6 (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 Одлука о изради плана детаљне регулације за комерцијално – пословну и производну зону уз путне правце из Ниша и уз пут према Бујановачкој бањи (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 Одлука о одређивању лица за оверу образаца за обрачун и исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и броја запослених у јавним комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатнос од општег интереса (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 Одлука о приступању плана капиталних инвестиција и програмског бужета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09, 99/11),
 Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/09, 20/14 и 55/14),

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 Закон о радним односима и државним органима („Службени гласник РС“ број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13),

 Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11),

 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ 36/10),

 Закон о безбедбости и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05),

 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),

 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/09),

 Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“ број 88/09),

 Закон о тајности података („Службени гласник РС“ број 104/09),

 Закон о легализацији исправа у међународном промету („Служ. лист СФРЈ“ бр. 6/73 и „Служ. лист СЦГ“ бр. 1/03 – Уст. повеља),

 Закон о држављанству Република Србије („Службени гласник РС“ број 135/04 и

90/07),
 Породични закон („Службени гласник РС“ број 18/07 и 72/11),

 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Служ. гласник РС“ број 93/14),
 Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09),

 Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС” број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 Закон о ванпарничном поступку („Службени гласнин СРС“ број 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13 и 55/14),

 Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“ број 72/14 и 81/14),

 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/13 и 104/13),

 Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Служ. гласник РС“ број 29/13),

 Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 33/13),

 Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС“ број 31/13),

 Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени гласник РС“ број 101/09),

 Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени гласник РС“ број 15/10 и 102/11),

 Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству („Служ. гласник РС“ бр. 22/05, 84/05, 121/07 и 69/10),

 Правилник о начину израде и садржају плана заштите од пожара АП, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију („Службени гласник РС“ број 73/10),

 Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ број 16/09 и 84/14),

 Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима – пречишћен текст („Службени гласник РС“ број 44/08 и 2/12),

 Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“ број 44/93),
 Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Службени гласник РС“ број 100/11),

 Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 98/10),

 Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Служ. гласник РС“ бр. 96/12),

 Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 Уредба о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 80/92),

 Упутство о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 10/93 и14/93),

 Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 Одлука о усвајању стратегије одбране Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/09),

 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 40/10),

 Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10),

 Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број 24/98, 29/98 и 25/00 и „Служ. гласник РС“ број 101/05 и 111/09),

 Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС“ број 54/89 и „Службени гласник РС“ број 137/04

и 69/12),
 Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број

52/96),
 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09,88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),
 Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“ број 72/09),

 Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11),

 Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној служби („Службени гласник РС“ број 9/77, 45/79, 10/84 и 49/89),

 Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09),

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13),

 Закон о основном образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 Закон о средњем образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“ број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01 и 18/10),
 Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 18/10),

 Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ број 18/10 и 55/13),
 Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09),

 Закон о младима („Службени гласник РС“ број 51/11),

 Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11),

 Закон о спорту („Службени гласник РС“ број 24/11 и 99/11),

 Закон о избеглицама („Служ. гласник РС“ број 18/92, „ Служ. лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Служ. гласник РС“ бр. 30/10),

 Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС“ бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11),

 Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак за прво дете („Сл. лист АПВ“ бр. 13/05),

 Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (“Службени гласник РС” бр. 1/02),

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (“Службени гласник РС” бр. 63/10),

 Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (“Службени гласник РС”број 61/12),
 Правилник о стандардима квалитета рада установе (“Службени гласник РС” број 7/11 и 68/12),

 Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу (“Службени гласник РС” број44/11),

 Уредбa о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“ број 42/06),

 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи школа (“Службени гласник РС” број 80/10),

 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,

65/08 и 41/09),

 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13),

 Закон о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12),

 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),

 Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),
 Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/13),

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01 66/05, 91/05, 62/06 и 31/11),

 Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“ број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13,6/14, 57/14 и 68/14),
 Закон о приватизацији („Службени гласник РС“ број 83/14),

 Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14),

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 Закон о финасирању политичких активниости („Службени гласник РС“ број 43/11),
 Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
 Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09 и 78/11),

 Закон о буџету Републике Србије за 2014. Годину („Службени гласник РС“ број 110/13),

 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 Закон о рачуноводству („Служ. гласник РС“ бр. 62/13),

 Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ број 46/06, 1/09, 99/11 и 62/13), 11

 Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“ бр. 74/10, 116/12 и 58/14),
 Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“ број 86/10),

 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС“ број 41/10, 103/10 и 99/12),

 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Бујановац (бр. 02-1/18-03 од 12.01.2013.) год.

 Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац (број 06-09/12-03 од 20.03.2012.),

 Правилник о измени правилника о измени и допуни правилника о звањима, занимањима и платама запослених у општинској управи општине Бујановац (број 02-65/15-03)

 Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години („Служ. гласник РС“ бр. 17/14),

 Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних срестава из буџета РС јединици локалне самоуправе, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит аутономној покрајини („Службени гласник РС“ број 6/06 и 108/08),

 Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ бр. 98/07 – пречишћен текст и 84/14),
 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Служ. гласник РС” бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 Закон о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС” број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),
 Закон о стечају (“Службени гласник РС” број 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14),

 Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС” број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11),

 Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 Закон о прекршајима (“Службени гласник РС” број 65/13),

 Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),

 Закон о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС” број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),

 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13, 42/2014, 68/2015 – др-закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),

 Закон о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” број 46/06, 111/09, 99/11 и 62/13),

 Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга (“Службени гласник РС” број 53/03, 61/04 и 71/05),

 Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза (“Службени гласник РС” број 63/03 и 51/10),

 Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” број95/14),

 Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Служ. гласник РС“ бр. 24/14).

 Закон о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС“ број 55/14),

 Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14),

 Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС” број 25/82, 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14),

 Закон о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09),

 Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),

 Законик о кривичном поступку („Служ. гласник РС“ бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14),
 Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14),

 Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ број 72/09, 18/10 и 65/13),
 Закон о хипотеци („Службени гласник РС“ број 115/05),

 Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“ број 57/03, 61/05, 64/06 и 99/11),

 Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“ број 31/93 и „Службени лист СЦГ“ број 1/03),

 Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“ број 93/14),

 Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ број 31/11 и 24/12),

 Закон о Уставном суду („Службени гласник РС“ број 109/07, 99/11 и 18/13),

 Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13),

 Закон о судским таксама („Службени гласник РС“ број 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08, 31/09, 101/11, 93/12 и 93/14),

 Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,47/13, 65/13 и 57/14),

 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95, „Служ. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Служ. гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13),
 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,65/08 и 41/09),
 Закон о стечају („Службени гласник РС“ број 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14),
 Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),

 Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14),
 Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број 72/11 и 108/13),
 Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, („Службени лист ФНРЈ” број 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63 и „Служ.лист СФРЈ“ бр. 30/67 и 32/68),

 Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији („Службени гласник НРС” број 5/48, 11/49 и 34/56),

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Службени гласник РС“ број 49/92, 54/96 и 62/06),

 Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92),

 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),
 Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94,79/05, 81/05, 83/05 и 83/14),

 Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ број 46/06),

 Закон о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14),

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 Закон о платном промету („Службени лист СРЈ” број 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“ број 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11),
 Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/11, 99/11 и 83/14),

 Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 Закон о затезној камати („Службени гласник РС“ број 119/12),

 Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ број 41/09),

 Закон о задругама („Службеном гласник СРС” број 57/89 и „Службени гласник РС“ број 67/93, 46/95 и 101/05),

 Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ број 44/95, 46/98, 1/01, 101/05 и 88/11),

 Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),
 Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 Одлука о општинском јавном правобранилаштву Општине Бујановац (”Службени Гласник града Лесковца” брoj 10/09).

9. УСЛУГА КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Услуге које пружа општине Бујановац доступне су на веб сајту општине: www.бујановац.рс

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Поступак пружања услуга и обрасци за подношење захтева налазе се на Интернет сајту општине Бујановац: www.бујановац.рс

Na osnovu ~lana 43. Zakona o buxetskom sistemu (“Slu`beni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 -ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016), ~lana 32, Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon) i ~lana 35. Statuta op{tine Bujanovac (“Slu`beni glasnik P~iwskog okruga”, broj 24/2008) Skup{tina op{tine Bujanovac na sednici odr`anoj dana 21.12.2017. godine, donela je

O D L U K U
O БУЏЕТУ OP[TINE BUJANOVAC ZA 2018. GODINU

I OP[TI DEO

^lan 1.

Prihodi i primawa, rashodi i izdaci buxeta op{tine Bujanovac za 2018. (u daqem tekstu: buxet), sastoje se od :

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупани приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1,160,500,000
1.1. TEKUЋI PRIHODI u ~emu 1,160,200,000
– буџетска средства 1,160,200,000
– сопствени приходи
– донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 300,000
2. Укупни расходи и иzдаци zа набавку нефинансијске имовине 1,164,500,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 1,164,500,000
– текући буџетски расходи 829,804,000
– расходи из сопствених прихода 334,696,000
– доnacije, dotacije i transferi
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -4,000,000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -4,000,000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -4,000,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од заду`ивања
Неутрошена средства из предходних година 4,000,000
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима

ОПИС Економска класификација Износ у динарима

1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,160,500,000

1. Порески приходи 71 349,450,000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добиткa (осим самодоприноса) 711 231,650,000
1.2. Самодопринос 711180
1.3. Порез на имовину 713 65,650,000
1.4. Остали порески приходи 52,150,000

ОПИС Економска класификација Износ у динарима

1 2 3
2. Непорески приходи, у чему: 74 65,550,000
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
приходи од продаје добара и услуга
3. Донације 731 + 732
4. Трансфери 733 745,200,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 300,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,164,500,000
1. Текући расходи 4 786,526,000
1.1. Расходи за запослене 41 270,691,900
1.2. Коришћење роба и услуга 42 210,074,500
1.3. Отплата камата 44
1.4. Субвенције 45 65,000,000
1.5. Социјална заштита из буџета 47 23,924,000
1.6. Остали расходи, у чему: средства резерви 48 + 49 55,265,000
2. Трасфери 46 161,570,600
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 377,974,000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92
2. Заду`ивање 91 0
2.1. Заду`ивање код домаћих кредитора 911
2.2. Заду`ивање код страних кредитора 912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга 61 0
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613
4. Набавка финансијске имовине 6211

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТАВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)

Члан 2.

Teku}i prihodi i primawa од продаје нефинансијске имовине са пренетим средствима из претходне године buxeta op{tine Bujanovac utvr|eni su u iznosu od 1.164.500.000,00 dinara (tabela po vrstama prihoda i primawa nalazi se u prilogu Odluke o buxetu za 2018. godinu (1-3)):

Члан 3.

Издаци буџета по osnovnim наменама утврђени су i raspore|eni u 2018. godini u следећим износима:

еко.клас. ОПИС Средства из буџета Sredstva iz Republike Укупно
1 2 3 4 5
400 TEKU]I RASHODI 740,710,000 45,816,000 786,526,000
411 Плате, додаци и накнаде запосленима 212,210,000 212,210,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 37,916,900 37,916,900
413 Накнаде у натури 10,000 10,000
414 Социјана давања запосленима 10,084,000 10,084,000
415 Накнаде трошкова за запослене 8,083,000 8,083,000
416 Награде, бонуси и остали пословни расхода 2,388,000 2,388,000
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 270,691,900 0 270,691,900
421 Стални трошкови 44,712,000 44,712,000
422 Трошкови путовања 2,812,000 2,812,000
423 Услуге по уговору 58,842,500 9,520,000 68,362,500
424 Специјализоване услуге 11,310,000 11,310,000
425 Текуће поправке и одржавање 34,135,000 29,120,000 63,255,000
426 Материјал 19,623,000 19,623,000
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 171,434,500 38,640,000 210,074,500
451 Subvencije 50,000,000 50,000,000
454 Subvencije privatnim preduze|ima 15,000,000 15,000,000
450 SUBVENCIJE 65,000,000 0 65,000,000
463 Transferi osltalim nivoima vlasti 119,553,400 119,553,400
464 Dotacije organizacijama obaveznog soc.osigurawa 18,700,000 18,700,000
465 Ostale teku}e doacije po zakonu 23,317,200 23,317,200
460 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 161,570,600 0 161,570,600
472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta 16,748,000 7,176,000 23,924,000
470 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШ. 16,748,000 7,176,000 23,924,000
481 Дотације невладиним организацијама 27,860,000 27,860,000
482 Порези , обавезне таксе и казне 885,000 885,000
483 Нов~ане казне и пенали по решењу судова 13,520,000 13,520,000
485 Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор 1,000,000 1,000,000
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 43,265,000 0 43,265,000
499 Sredstva rezerve 12,000,000 12,000,000
490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 12,000,000 0 12,000,000
0
500 KAPITALNI IZDACI 89,094,000 288,880,000 377,974,000
511 Зграде и грађевински објекти 79,074,000 275,480,000 354,554,000
512 Машине и опрема 8,320,000 13,400,000 21,720,000
515 Нематеријална имовина 700,000 700,000
541 Набавка земљишта 1,000,000 1,000,000
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 89,094,000 288,880,000 377,974,000
У К У П Н I JAVNI RASHODI 829,804,000 334,696,000 1,164,500,000

Члан 4.
Rashodi i izdaci iz ~lana 1 ove odluke koriste se za slede}e programe:

NAZIV PROGRAMA IZNOS Struktura %
Program 1: Урбанизам i prostorno planirawe 15,960,000 1.37
Program 2: Komunalnе delatnostи 56,950,000 4.89
Program 3: Lokalni економски razvoj 35,000,000 3.01
Program 4: Razvoj turizma 8,000,000 0.69
Program 5: Razvoj poqoprivrede 22,400,000 1.92
Program 6: Za{tita `ivotne sredine 45,180,000 3.88
Program 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 174,809,000 15.01
Program 8: Pred{kolsko vaspitawe 108,246,000 9.30
Program 9: Osnovno obrazovawe 270,881,700 23.26
Program 10: Sredwe obrazovawe 42,867,700 3.68
Program 11: Socijalna i de~ja za{tita 20,900,000 1.79
Program 12: Зdravstvena za{tita 19,250,000 1.65
Program 13: Razvoj kulture 52,745,100 4.53
Program 14: Razvoj sporta i omladine 31,696,700 2.72
Program 15: Lokalna samouprava 221,450,200 19.02
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе 38,163,600 3.28
UKUPNO ZA PROGRAM OD 1-16 1,164,500,000

Остале делове ове Одлуке о Буџету имате на сајт општине Бујановац www.bujanovac.rs/budžet

11. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Изабрана и постављена лица Нето плата без минулог рада

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 75150,83

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 70975,79

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ:
– У области финансије 22525,83
У области образовање 22525,83
У области економије и привредни развој 22525,83

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 70975,79
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 25516,33
СКУПШТИНЕ
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 48059,19
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 18836,26
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 49835,29
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ 48059,19

12. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ ОПШТИНЕ ОМОГУЋАВАЈУ ПРИСТУП

Информацијама које су настале у раду Општинске управе омогућен је приступ у начелу без ограничења, на начин утврђен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен у потпуности или делимично, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.

13. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

(„Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Информација од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.

Право на приступ информацијама од јавног значаја

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на захтев копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

14. Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

Подношење захтева писаним путем

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем

Приступ информацијама орган јавне власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава на записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац.

Поступање по захтеву

Орган јавне власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа јавне власти од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган јавне власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган јавне власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако орган јавне власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом.

Орган јавне власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа јавне власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган јавне власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган јавне власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца поседовању информације, да му стави на увид документт који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Накнада

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену информацију су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Стављање на увид и израда копије

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом располаже орган јавне власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме.

Орган јавне власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена.

Ако орган јавне власти не располаже техничким могућностима за израду копије документа, израдиће копију документа у другом облику.

Прослеђивање захтева поверенику

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Поступање повереника по прослеђеном захтеву

По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев.

Ако утврди да се документ не налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу јавне власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиода или ће тражиоца упутити на орган јавне власти у чијем поседу се налази тражена информација.

Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу јавне власти, рок почиње да тече од дана достављања.

Одредбе поступка

На поступак пред органом јавне власти примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.

Право на жалбу

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:

– орган јавне власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт;

– орган јавне власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;

– орган јавне власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи
тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;

– орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;

– орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или

– орган јавне власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Формулари

Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и на сајту општине Бујановац.

Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта органа јавне власти на адресу:

Поверенику за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15.

Оне изгледају овако:

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
KOMUNA E BUJANOCIT
К.Петровића бр.115, 17520 Бујановац
Тел: 017/651-103,653-330; Факс:017/651-013
www.bujanovac.rs
E-mail:info@bujanovac.rs

…………………………………………………………………………………………………………….
назив и седиште органа коме се захтев упућује – emri dhe adresa e organit të cilit kërkesa ju drejtohet

З А Х Т Е В – K Ë R K E SË
за приступ информацији од јавног значаја – për çasjen në informatat e rëndësisë publike

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам *:
Në bazë të nenit 15.st.1.Ligjit mbi çasjen e lirë në informatat e e rëndësisë publike (“Gazeta Zyrtare RS”, nr. 120/04, 54/07, 104/09 dhe 36/10), nga organi i lartëpërmendur kërkoj*:

 обавештење да ли поседује тражену информацију – njoftim nëse posedon informatën e kërkuar;
 увид у документ који садржи тражену информацију – çasjen në dokumentin i cili përmban informatën e kërkuar;
 копију документа који садржи тражену информацију – kopjen e dokumentit i cili përmban informatën e kërkuar;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију – dorëzimi i kopjes së dokumentacionit i cili përmban informatën e kërkuar:**

 поштом – me postë;
 електронском поштом – post elektronike;
 факсом – me faks;
 на други начин – në mënyrë tjetër :*** _________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације – Kjo lërkesë bëhet për këto informata:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације – të theksoj më saktësisht përshkrimin e informatës e cila kërkohet si dhe të dhënat tjera, të cilat do të lehtësonin gjetjen e informatës së kërkuar).

_____________________________________________
Траж. информације – Kërk. i informatës / Име и презиме – Emri dhe mbiemri

У – Në ____________________,
Адреса – Adresa

дана,data ___________200___ године ________________________________________
други подаци за контакт – të dhënat tjera për kontaktim

________________________________________
Потпис – Nënshkrimi

Напомена – Vërejtje
________________________________________________
 У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите – * Në kuti theksoni se cilat të drejtë ligjore për çasje në informatë dëshironi .
 У кућици означити начин достављања копије докумената –  Në kuti theksoni mënyrën e dërgesës së kopjes së dokumentacionit.
 Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате –  Kur të kërkoni mënyrë tjetër të dërgimit detyrimisht ta shkruani se cilën mënyrë të dërgimit dëshironi.

ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI KOJOM JE
ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa za poštu: Beograd, Nemanjina 22-26

Ž A L B A

(…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..)
Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)

protiv rešenja-zaključka (…………………………………………………………………………………………………………………………….)
(naziv organa koji je doneo odluku)
Broj……………………………… od …………………………. godine.

Navedenom odlukom organa vlasti (rešenjem, zaključkom, obaveštenjem u pisanoj formi sa elementima odluke) , suprotno zakonu, odbijen-odbačen je moj zahtev koji sam podneo/la-uputio/la dana …………… godine i tako mi uskraćeno-onemogućeno ostvarivanje ustavnog i zakonskog prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Odluku pobijam u celosti, odnosno u delu kojim…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jer nije zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu, poništi odluka prvostepenog organa i omogući mi pristup traženoj/im informaciji/ma.
Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

……………………………………………………………
Podnosilac žalbe / Ime i prezime
U …………………………………….., ……………………………………………………………
adresa

dana …………201… godine …………………………………………………………..
drugi podaci za kontakt

……………………………………………………….. potpis
Napomena:
• U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac navede u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan odlukom, s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno obrazloženje može posebno priložiti.
• Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji-upućivanju organu kao i kopiju odluke organa koja se osporava žalbom.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ писани усмени

УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ

– обавештење о поседовању информације;

– увид у документ са траженом информацијом;

– издавање копије документа са траженом информацијом;

– достављање копије документа поштом или на

ЗАКЉУЧАК о одбацивању жалбе

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

ЖАЛБА

ПОВЕРЕНИКУ

РЕШЕЊЕ

ПОВЕРЕНИКА по жалби

РЕШЕЊЕ РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе о одбијању жалбе

ТУЖБА
којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
Повереника

 

 

Informatori i komunës Bujanocit

Comments are closed.