Српски|Shqip|

Informatori i Punës

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIKA E SERBISË

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ/

ADMINISTRATA KOMUNALE BUJANOC

Карадђорђа Петровића, бр .115, 17520 Бујановац/

Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc

tel; 017/651-103, 017/651-013, fax; 017/651-044

www.bujanovac.rs

ИНФОРМАТОР

О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Бујановац Мај, 2021

С А Д Р Ж А Ј

 1. Основни подаци о органима општине и информатору
 2. Организациона структура
 3. Опис функција старешина
 4. Опис правила у вези са јавношћу рада
 5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
 6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
 7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
 8. Навођење прописа
 9. Услуге које органи пружају заинтересованим лицима
 10. Поступак ради пружања услуга
 11. Преглед података о пруженим услугама
 12. Подаци о приходима и расходима
 13. Подаци о јавним набавкама
 14. Подаци о државној помоћи
 15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
 16. Подаци о средствима рада
 17. Чување носача информација
 18. Врсте информација у поседу
 19. Врсте информација којима органи општине омогућавају приступ
 20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
 21. Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОППТИНЕ И ИНФОРМАТОРУ

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Општина Бујановац налази се између општине Трговиште, Врање, Косовске Каменице и Прешева а делом на југу (13) км граничи се са Републоком Македонијом. Простире се на 461 км2, на просечној надморској висини од 420 метара са умереном континенталном климом.

Општина Бујановац има 59 насељених места, 8 матичних подручја и 29 месних заједница.

Органи Општине су:

 • Скупштина општине
 • Председник Општине
 • Општинско веће и
 • Општинска управа.

            Седиште општине Бујановац је Бујановац , ул. Карађорђа Петровића бр.115. Матични број (МБ) општине је: 07337604

 Порески идентификациони број (ПИБ) општине је:100975591

      КОНТАКТ

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или e-mail порука.

Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа:   017 651 103

Факс:

Пошта

                        Општина Бујановац Карађорђе Петровића Бр. 115, 17520 Бујановац – Србија

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је: Кабинет председника општине, контакт особа:

 Сали Салихи Телефон: 017 651 044

Овлашћено лице за ажурирање информатора о раду је Сали Салихи, Виши сарадник при Општинске управе општине Бујановац.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду општине Бујановац објављен се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10).

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине. Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу власти, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт тражиоцу неосновано ускрати информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за иинформације од значаја и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.

За тачност и потпуност података које садржи информатор одговорни су Начелник општинске управе и начелници одељења општинске управе.

Информатор је објављен на интернет презентацији општине Бујановац.         Заинтересована лица имају право увида у информатор на званичном сајту општине Бујановац.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у општини Бујановац је:

Кастриот Јакупи дипл.правник, Службеник општинске управе , телефон: 0628402329, емаил: kastriot.jakupi@bujanovac.rs

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

           Информатор је објављен дана 17. Август 2015. године, последњу пут је ажуриран 07.05.2021.године.

 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Статутом општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац “ број 5/2019) утврђена су овлашћења општине Бујановац.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 • доноси програме развоја;
 • доноси урбанистичке планове;
 • доноси буџет и завршни рачун;

 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

 • обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производњу и дистрибуцију топлотне енергије; управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз путника; управљање гробљима и погребне услуге; управљање јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене и др.);

 • стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

 • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

 • доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;

 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем истог;

 • стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

 • уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

 • уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;

 • уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора

на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

 • оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

 • оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

 • оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;

 • организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

 • организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

 • уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

 • стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

 • подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

 • управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

 • уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

 • образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;

 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

 • подстиче и помаже развој задругарства; организује службу правне помоћи грађанима;

 • стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

 • стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

 • прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

 • образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;

 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • помаже рад организација и удружења грађана;

 • уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и

 • oбавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим статутом.

Скупштина опшине

 

 

Председник

Заменик

председика

Секретар

41

одборника

 

Радна тела

 

 

 

Јавни правобранилац

Председник општине

Заменик

председнка

Помоћници Општинско веће

Председник

Заменик

председника

7 чланова

Општинска управа

Начелник

Организационе

јединици

Службе

Органи општине Бујановац су:

 • Скупштина општине
 • Председник Општине
 • Општинско веће и
 • Општинска управа

Скупштина општине

Председник Заменик председика Секретар
Радна тела 41 одборника
Стална радна тела Повремена радна тела
Савет за привреду,финансије и  буџет
Савет за урбанизам, комумално стамбене
делатности и заштиту животне средине
Савет за јавне службе
Савет за младе
Савет за безбедност и превенцију криминалитета
Административни одбор
Комисија за мандатно –имунитетска питања
Комисија за родно равноправност
комисија за статусна питања функционера у органима општине
Комисија за представке и жалбе
Савет за  праћење примену Етичког кодекса
Комисија за односе са верским заједницама
Комисија за равноправност полова

 

Кориснички савет јавних служби

 

комисија за именовање Директора ЈП
 1. Скупштина општине

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине.

Председник скупштине: Енвер Рамадани

 Заменик  председника скупштине: Исуф Ибрахими

 Секретар скупштине : Нермине Алији Адеми

 Телефон: 017/654-365

 Факс: 017/651-104

 Кол центар: 017/651-103

Е-мејл:     nermine.aliji@gmail.rs

Организација и рад Скупштине општине Бујановац уређени су Пословником о раду  Скупштине општине Бујановац(„Службени гласник општине Бујановац “ бр.11/19).

Скупштина општине има 41 одборника.

Одборници Скупштине општине су:

 1. Ељхан Алити
 2. Јетмир Мемети
 3. Рахим Рахими
 4. Аделина Бручај – Асани
 5. Тејхане Љатифи
 6. Ељми Аљишани
 7. Исуф Ибрахими
 8. Назим Дураку
 9. Самире Мурати
 10. Aјтене Бећири
 11. Ненад Митровић
 12. Миодраг Миљковић
 13. Бобан Павловић
 14. Др Славица Филиповић
 15. Јована Стојменовић
 16. Дејан Љубисављевић
 17. Александар Димитријевић
 18. Милица Милановић
 19. Небојша Милосављевић
 20. Сузана Митровић
 21. Адем Салихи
 22. Фаик Исени
 23. Стојанча Арсић
 24. Благоје Табаш
 25. Васка Манић
 26. Дритон Реџепи
 27. Енвер Рамадани
 28. Гафур Бици
 29. Афердита Мустафа
 30. Шермине Бећири – Бељуљи
 31. Ермаљ Реџепи
 32. Неџат Дураку
 33. Дуан Саљиху
 34. Љевент Ћазими
 35. Фљорим Агај
 36. Сеуда Фазљиу
 37. Мимоза Кадрији
 38. Невзад Љутвија
 39. Аљмедина Раћипи
 40. Висар Лимани
 41. Басри Весели

 • Скупштини општине су образоване 3 одборничке групе, и то:
  1. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДР СЦ Нагип Арифи,
  2. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ,
  3. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – Дритон Реџепи,

            Одборничку групу ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДР СЦ НагипАрифи чини 10 одборника, и то: Ељхан Алити, Јетмир Мемети, Рахим Рахими, Аделина Бручај – Асани, Тејхане Љатифи, Ељми Аљишани, Исуф Ибрахими, Назим Дураку, Самире Мурати и Aјтене Бећири;

            АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ чини 10  одборника, и то: Ненад Митровић, Миодраг Миљковић, Бобан Павловић, Др Славица Филиповић, Јована Стојменовић, Дејан Љубисављевић, Александар Димитријевић, Милица Милановић, Небојша Милосављевић и Сузана Митровић.

            ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – Дритон Реџепи, чине следећи одборници: Дритон Реџепи, Енвер Рамадани, Гафур Бици, Афердита Мустафа, Шермине Бећири – Бељуљи, Ермаљ Реџепи, Неџат Дураку и Дуан Саљиху.

            Листа ПДП – Шћиприм Муслиу , чине следећи одборници : Мимоза Кадрији, Невзад Љутвија, Аљмедина Раћипи и Висар Лимани.

            АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ – АРБËР ПАЈАЗИТИ чине следећи одборници: Љевент Ћазими, Фљорим Агај и Сеуда Фазљиу.

            ИВИЦА ДАЧИЋ – „ Социјалистичка Партија Србије (СПС) чине следећи одборници: Стојанча Арсић, Благоје Табаш и Васка Манић.

            РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО – РОМАНИ СТРАНКА ЈЕКИПЕ – АДЕМ САЛИХИ има једног одборника и то је Адем Салхи.

            „УЈЕДИЊЕНА ПАРТИЈА РОМА – УПР – ЈПР – ФАИК ИСЕНИ„ има једног одборника и то је Фаик Исени.

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије.

Стална радна тела су:

 1. Комисија за мандантно – имунитетска питања;
 2. комисија за статусна питања функционера у органима општине;
 3. 3. комисија за представке и жалбе;
 4. 4. административни одбор;

                        5) савет за комунално, стамбене, урбанистичке и послове заштите животне средине;

                        6) савет за привреду, финансије и буџет

                        7) савет за јавне службе;

                        8) савет за безбедност и превенцију криминалитета;

                        9) савет за младе;

                        10) савет за међунационалне односе;

                        11) Савет за праћење примене Етичког кодекса;

                        12) Кориснички савет јавних служби;

                        13) комисија за родно равноправност;

                        14) комисија за односе са верским заједницама;

                        15) комисија за именовање Директора ЈП;

Председник општине

Заменик

Помоћници

За област за заштиту животне средине
За област комуналне делатности

 

 

 1. Председник општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

 • наредбодавац је за извршење буџета;

 • усмерава и усклађује рад општинске управе;

 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

 1. даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

 1.   закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

 1. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

 1. информише јавност о свом раду;

 1. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 2. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

 1. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

             Председник

Заменик

Чланови

 1. Општинско веће

 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и седам чланова Општинског већа.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Надлежност Општинског већа:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности ;

 • Информише јавност о свом раду ;

 • Доноси пословник о раду на предлог преседника Општине;
 • Врши друге послове које утврди скупштина општине.

 

Општинска управа

 

Начелник

 

Организационе јединице

 

Одељење за инвестиције и развој

Одељење за привреду и локални економски развој

 

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.

  Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатносит

 

 

Одељење за финансије

Одељење локалне пореске администрације

 

 

Одељење за јавне службе

Одељење за инспекцијске послове

Кабинет председника

Помоћници председника

 1. Општинска управа

Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.

Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су: Одељења и службе.

Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци основних организационих јединица и то:

 • радом Одељења – начелник ;
 • радом кабинета – шеф кабинета.

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

 • радом одсека – шеф одсека;
 • радом службе – шеф службе.

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 1. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

 1. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 1. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

 1. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

 1. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 1. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сaгласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој,

урбанизам, комуналне делатности, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреде и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.

БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ  У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Рред. Организациона Број Број Запослени Запослени
бБрој јединица систематизованих попуњених на на
радних места радних неодређено одређено
места време време
1. Одељење за привреду и локални економски развој 12 12 11 1
 
2. Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.

 

12 9 9 4
 
3. Одељење за општу управу

 

36 34 34 5
Служба за заједничке послове       40    39 39 3
4. Одељење за финансије

 

14 14 14
5. Одељење локалне пореске   администрације

 

10 8 8
6. Одељење за јавне службе

 

4 4 4 2
Одељење за друштвене делатности

 

14 11 11 2
7.  Одељење за инспекцијске послове

 

     15 14 14 0
Кабинет
8. Председника
Општине   11 7 1 3
9.  

 

постављена лица

                                   3 3 3
Izabrana lice 2 2 0 0
УКУПНО: 173 157 148 20

 1. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Председник општине

Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.

Председник општине је председник Општинског већа.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Председник општине је дужан да извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Заменик председника општине

Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Председник Скупштине општине

Председник скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Секретар Скупштине општине

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених, стара се о обезбеђењу услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

 1. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Седнице Скупштине општине Бујановац су јавне.

Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати акредитовани представници штампе и других средстава јавног информисања.

Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном лицу које одреди секретар Скупштине, своју новинарску картицу средства информисања од којег долазе, и дужни су да је носе на видном месту.

Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и других општих аката, као и информативно – документациони материјал о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.

О раду Скупштине може се дати службено саопштење за штампу и друго средство јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља секретар Скупштине а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.

Конференцију за штампу у Скупштини могу да држе председник Скупштине или његов заменик, председник општине и његов заменик и председници одборничких група.

Седнице Скупштине и њена радна тела могу бити затворене за јавност у целости или при разматрању одређених питања у случајевима одређеним законом, ако то предложи председник општине, општинско веће, радно тело или најмање 10 одборника.

Рад Општинског већа је јаван, а у случајевима предвиђеним Законом и Пословником о раду, јавност се искључује.

Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција за штампу у путем званичног сајта Општине.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног времена и другим променама.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.

О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

Радно време

Радно време у Општинској управи општине Бујановац почиње у 07:00 часова, а завршава се у 15:00 часова.

Изузетно, распоред радног времена за поједине послове је следећи:

 • Запослени у Комуналној и Грађевинској инспекцији – изузетно у периоду од 1. марта до 31. октобра, раде сваког радног дана у две смене од 07:00 до 20:00 часова, а суботом и недељом и у дане државних празника по потреби, о чему одлучује Начелник Одељења за инспекцијске послове.

 • Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 09:30 до10:00 часова.

Контакт подаци

Општина Бујановац

Седиште општине Бујановац је у Бујановац, ул. Карађорђе Петровића  бр. 115. Матични број (МБ) општине је: 07337604.

Порески идентификациони број (ПИБ) општине је: 100975591.

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или е-mail порука.

Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа:   +381 (0) 17 651 103

Фак              +381 (0) 17 651 044

Пошта

Општина Бујановац Карађорђе Петровића  бр.115, 17 520 Бујановац, Србија

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац: www.bujanovac.rs

Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је Кабинет председника општине, контакт особа: Сали Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

   Нагип Арифи 017/651-102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Шћиприм Муслиу 017/ 651-049

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    Енвер Рамадани  017/651-006

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Исуф Ибрахими

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

/

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Нермине Алији Адеми 017/654-365

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Насим Реџепи 017/654-607 лок. 123

 

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Фаруш Исљами 017/654-367

 

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Хајредин Хида и Недим Реџепи

ШЕФ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Сали Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Одељење за општу управу

 Начелник – Исмет Амети 017/651-628 лок. 123

Одељење за привреду и локални економски развој Начелник – Ружица Анђелковић 017/653-330 лок. 147

Одељење за јавне службе

Начелник – Фејзи Бећири 017/654-246   лок.137

Оделење за друштвене делатности

Начелник – Агрон Авдиу 063/8560026 – лок.

Одељење за финансије

Начелник – Бобан Павловић  017/652-369 лок. 138

Одељење за инспекцијске послове

Начелник – Метин Рамизи  017/654-369- лок. 161

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комумално-стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине

Начелник Басри Мемети   017/651-037 лок. 135

Одељење локалне пореске администрације Начелник – Зулћефли Шерифи 017/654-388 лок. 169

Одељење за инвестиције и развој

Начелник – Фазила Аземовић, 062/410-330

Кабинет Председника општине

Сали Салихи 017/653-580 лок. 105 шеф кабинета

Начин упознавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине општине Бујановац

У вези са начином обавештавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине Општине Бујановац, Кабинет Председника општине ће, као и у претходном периоду, правовремено обавештавати јавност о одржавању седница. Поред слања информације и позива средствима информисања, кабинет Председника општине обавештава и јавност о месту и времену одржавања седница постављањем ових информација на званични сајт општине Бујановац: www.бујановац.рс

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области из делокруга рада Oпштинске управе општине Бујановац.

Списак најчешће тражених информаија од јавног значаја:

 • Достава копије докумената који садрже податке о броју употребних дозвола;

 • Информација да ли је поништен урбанистички пројекат и акт о урбанистичким условима за одређену фирму:

 • Информације о висини буџета и броју запослених у неким од школа на територији Општине;

 • Информација о броју запослених у Општинској управи, просечној заради запослених и Председника општине, потрошњи буџета за трошкове Општинске.

 • Информације у вези употребе језика и писма.
 • Достава копија финансијских картица по буџетским корисницима, донација невладиним организацијама и политичким странкама.

 • Достава Одлуке о буџету општине и листа институција које су добиле финансијска средства из буџета;

 • Достава у електронској форми Одлуке о завршном рачуну општине претходне године, биланс стања, биланс прихода и расхода, извештај о извршењу буџета и капиталним издацима;

 • Достава копија уговора везано за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта;
 • Достава Статута општине Бујановац, Одлуке о МЗ;

 • Информације о томе да ли постоји тело, одбор за петиције, предлоге, представке и извештај о његовом раду;

 • Достава копије програма контроле и смањења напуштених паса и мачака, коме је поверен тај посао и број ухваћених паса;

 • Достава копије акта којим је уређена могућност давања политичким странкама пружање разних услуга без накнаде;

 • Достава Одлуке о држању паса и мачака, Одлуке о држању домаћих животиња.

 • Увид у фотокопију документације о спроведеном поступку јавне набавке.
 1. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Скупштина општине, у складу са законом:

 • доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и завршни рачун буџета;

 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

 • доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

 • доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

 • поставља и разрешава секретара Скупштине.

 • бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

 • одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;

 • одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини , које користе органи и организације општине;

 • одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и размену;

 • одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;

 • одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина;

 • одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;

 • одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;

 • даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својина општине, за давање у закуп истих;

 • одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;

 • одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;

 • одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом

одређен начин;

 • одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретностма, за упис права својине на тим непокретностима;
 • одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;

 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

 • информише јавност о свом раду
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;

 • одлучује о називима улица ,тргова , градских четврти и других делова насењених места на својој територији

 • обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе.

 • оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

 • закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

 • закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној

својини, по предходно прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

 • закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

 • утврђује цене услуга установе за децу чији је оснивач општина;

 • даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања исте;

 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

 • закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина;

 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • одлучује о залагању покретних ствари;

19) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;

 • ) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

 • распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама општине;

 • доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину и

закључује уговор по предходно прбављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

 • закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за закључење тог уговора;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;

 • одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

 • предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;

 • утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова , гаража и др. у јавној својини.

Општинска управа

Општинска управа:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 • доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА
  • ОБАВЕЗА

Oдељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове из области привреде.

Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину.

Oдељење за привреду и локални економски развој  је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда и сл.

Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину.

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.

Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.

Одељење за привреду и локални економски развој даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укопног привредног развоја опчтине.

 • Врши стручне, административне,техничке и друге послове навођењу координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја.
 • Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе општине на сајмовима и другим манифестацијама.
 • Учествује у организацији и реализацији едукативног програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економског развоју општине.
 • Решава по захтеву из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатство, угоститељства, трговине, туризам, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општине.
 • Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољупривреде, посебно израде пољупривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољупривредна земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних радова и сл.
 • Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацију привредних друштава и предузетничких радњих код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаја о привредним активностима од значаја за оптину.
 • Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласнисти и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењема општине.
 • Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе фондова за развој РС као и републичке агенције за развој МСПП.
 • Врши друге послове по налогу преседника општине и началника општинске управе.

Одељење за финансије организује и координара поступак израде буџета, издаје упуства за припрему нацрта буџета и обезбећује доношење буџета по поступку и на начин утврћен Законом о буџетском систему.

Прати изврчење буџета и најмање два пута годишњем информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета одељење за финанције, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са законом о буџетком систему, контрорише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава.

            Месечно информише председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

            Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидованим рачуну трезора и захтева за плаћање расхода и дефинише тромесечно, месечне и дневне куоте преузетих обавеза и плаћања.

            Управња готовинским средсвима на консолидованом рачуна трезора, контролише расходе, управња дугом.

            Обавља рачуноводсвене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и помоћне књиге саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета, о локалним и административним таксама, о накнадама и коришћењу грађевинском земљишта, о висини стопе пореза на имовину и других одлука из области јавних прихода.

Обавља стручне и административне послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Обавља рачуноводсвене послове за општинску управу, месне заједнице, фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење локалне порезке администрације- Врши утврчивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама порезких обвезника а наручито:

 • води регистар обвезника изворних прихода општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврћује сам порезки обвезник у складу са законом.
 • Врши канцелариску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања порезке обавезе.
 • Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редпвну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управно поступак против управних аката донетих у порезком поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореске књиговодство за локалне јавне приходе.
 • Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по ооснову локалних јавних прихода.
 • Издаје уверења и потврде порезким обвезницима која су им потребна ради остваривања њихових права предвићеним законом.
 • Евидентира у континуитету и води регистар нових порезких обвезника у области изворних прихода на територији општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално-стамбеној области и области заштите животне средине.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине учествује у изради програма за израду Просторног плана Општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке.

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.

Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области.

Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање одређених делатности у складу са Законом.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда, као и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за јавне службе и Одељење задруштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко – инвалидске заштите.

Одељење за друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Врши послове ликивидатуре у области борачко – инвалидске заштите и породиљског одсуства.

Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Бујановац.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за општу управу обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одељење за општу управу врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Одељење за општу упарву послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу. У оквиру одељења за општу управу образоване су: Слузба за заједничко послове, стручна служба за скупштинске послове, стручна слуба за послове општинског већа и кабинет преседника општине.

Одељење за инвестиције и развој – је за реализацију Програма и закључених уговора, оверу извршености изведених радова обрачунатих и ситуацијама; доноси одређена решења и друга акта за која је прописима овлашћен; вршење стручног надзора за изградњу објекта која се финансирају преко општине Бујановац; извештаје и информације из делокруга Одељења. 

 

Служба за заједничке послове – Врши послове који се односи на вођење персоналне евиденције у вези са радним односима, коришћење биротех нички и других средстава и опреме, коришћење и одржавање зграда и службених просторија, физичко обезбеђивање зграде општине, обезбеђење других услове рада за општинску управу и друге органе, обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора, превоз моторним возилама и друге сервисне услуге, послове возача, коришћење возила са којима располаже општинска управа, обавља оперативне послове за општински центар за обавештавање и послове цивилне заштите, послове текућег инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословних зграда, послове умножавања материала и физичко обезбеђење објекта и одржавање грејања.

Служба може на основа угова обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација уз накнаду.

Уговор из претходног члана закључује началник општинске управе односно лице које оно власти.

Стручна служба за скупштинске послове – обавља послове за потребе СО и њиних радних тела, врши стручне и организационе послове које се односе на : припрему седница, воћење записника са седница, обраду аката у својених на седницама, сређивање евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду скупштине општине и њених тела, пружање стручне помоћи одборнички групама и изради предлога које доноси скупштина и њеним телама, пружање стручне помоћи одборницима, прибављање одговора и обавештење које одборници траже, представке и предлоге грађана стручна помоћ везана за избор, именовање и постављења воћење одговарајућих евиденција, протоколне послове за потребе СО врши проверу у саглашености нормативних аката које доноси скупчтина општине са законом и другим прописима.

Стручна служба за послове општинског већа – обавља послове за потребе преседника општине и општинског већа, врши стручне и организационе послове који се односе на припрему седница вођење записника са седница, обраду аката у својених на седницама , сређивање евидентирање и чуваће изворних аката усвојених на седницама сређивање, евидентирање и чување изворних аката о раду Општинског већа, вођење одговорајућих евиденција, протоколарне послове за потребе председника Општине и врши проверу усаглашености аката које доноси Општинско веће са законом и другим прописима.

Кабинет председника општине– врши стручне, саветодавне, организационе и административно – техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника који се односи на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљу и иностранству. Врши припрему за радње и друге састанке председника општине, прати активности на реализацију утврђених обавеза, координира активности на остваривању јавности рада, врши пријем странка који се непосредно обраћају председника општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих истраних представника градова, културних, спортских и других представника поводом доделивања јавних признања и друге протоколарне послове које одредио председник и заменик преседника општине, врши распоређивање аката и предмета који се односи на председника и заменика председника општине и врши њихове архивање и срешује документацију везано за њихове активности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Месне канцеларије

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

 1. Месна канцеларија у Бујановцу, за насељено место: Бујановац, Боровац, Божињевац, Левосоје, Лопардинце, Лучане, Раковац, Карадник, Србска кућа, Осларе и Жужељица.
 2. Месна канцеларија Биљача, за насељено место: Биљача,Братоселце, Неговац, Новосело, и Самољица.

 1. Месна канцеларија Велики Трновац, за насељено место Велики Трновац,Мали трновац, Кончуљ и Турија ,
 2. Месна канцеларија Кленике, за насељено место: Кленике,Бараљевац, Брњаре,Буштрање, Воганце, Дрежница, Спанчевац, Себрат, Сејаце, Света Петка, Доњи Старац, Горњи Старац, Лукарце, Клиновац , Куштица, Јабланица , Претина, Русце, Узово и Трејак.

 1. Месна канцеларија Муховац, за насељено место : Муховац, Брезнице, Чар, Равно Бучије и Ђорђевац.
 2. Месна канцеларија Несалце, за насељено место Несалце, Добросин, Летовица, Грамада и Врбан.

 1. Месна канцеларија Зарбинце, за насељено место Зарбинце, Прибовац, Сухарно и Новосело.
 2. Месна канцеларија Жбевац, за насељено место Жбевац, Богдановац,Љиљанце, Кршевица и Кошарно.

.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора које закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним местима Опшптине, које им повери Скупштина општине и Председник општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове испекцијског надзора у области комуналне делатности,  послове  инспекцијског надзора у области заштите животне средине и послове  инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.

Врши извршења извршених решења и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине.

Врши и друге послове по налогу Председника Општине и начелника општинске управе.

Преседник Општине – поставља и разрешава своје помоћнике у општинској управи који обављају послове из појединих области и то :

 – за урбанизам и заштиту животне средине;

– за комуналну делатност;

Преседник Општине посебним актом одлушују о правима и обавезама помоћника.

Помоћници преседника Општине– покрећу инициативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези и питаља у вези са питањама која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу преседника Општине.

Организационе послове за рад помоћника преседника Општине – обављају основне организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.

 1. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10 и

 

54/11)

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)

 

 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017))

 

 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016)
 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14)
 • Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ број

 

97/08, 53/10, 66/11, 67/13 и 112/13, – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС))

 

 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

 

 

 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016)
 • Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016 – испр.))

 

 

 • Закон о  печату државних  и  других  орана  („Службени  гласник  РС“  број 101/07)

 

 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/2016)

 

 

 • Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13, одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

 

 

 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 80/92, 45/2016 и 98/2016)

 

 • Статут Општине Бујановац – пречишћен текст („Службени гласник Пчињског округа“ број 24/2008)

 

 • Пословник Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Одлука о Општинском већу општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Пословник о раду Општинског већа („Службени гласник Пчињског округа “ број 18/08

 

 

 • Одлука о Општинској управи општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11, и 68/2015 – др.закон);

 

 • Закон о јавним путевима, („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

 

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- одлука УС и 14/2016);

 

 • Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број

 

36/09 и 8/10);

 • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 8/10 и 14/2016);

 

 • Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број

 

135/04 и 36/09);

 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13);

 

 • Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број

 

36/09);

 • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 91/10);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04);

 

 • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ број 36/09);

 

 • Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 92/11 и

 

93/12);

 

 

 

 

 • Одлука у комуналне уређењу на подручију Општине Бујановац („Службени гласник Општине бујановац бр.6 /13.

 

 • Одлука о конализацију („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 

 • Одлуке о проглашенју ерозивних подручија и прописиванју против ерозивних мера („Службени лист пчинјског округа бр.11/2006).

 

 

 • Одлука о превозу у друмском саобраћаја ( Сл.гласник града Лесковац бр.19/10).

 

 • Одлука о водоводу („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).
 • Одлука о селским водоводима, изворима јавним ћесмама и јовном бунарима на територије општине Бујановац(„Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 

 • Одлука одрзанј домаћих живатинја на територије општине Бујановац ( Сл.гласник оптине Бујановац бр.2/2013.

23/09);

 

 • Одлука о радном времено (Сл.гласник пчинјског округа Бр.4/2009)
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 42/13);

 

 • Закон о водама (”Службени гласник РС’ број 30/10 и 93/12);

 

 • Закон о комуналним делатностима (”Службени гласник РС” број 88/11);

 

 • Закон о одржавању стамбених зграда (”Службени гласник РС” број 44/95,

 

46/98, 1/01 и 88/11);

 • Закон о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 124/12);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима (”Службени гласник РС’ број

 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС” број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о енергетици (”Службени гласник   РС” број 57/11, 80/11, 93/12 и

 

124/12);

 

 • Закон о основама својинскоправних односа (“Службени лист СФРЈ” број 6/80 и 36/90 и “Службени лист СРЈ” бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр.

 

115/05);

 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”

 

број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14);

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01

 

 • „Службени гласник РС“ бр. 30/10)

 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13);

 

 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14);

 

 • Закон о становању („Службени гласник РС“ број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11);

 

 • Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС“ број 18/91, 20/92 и 42/98);

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92);
 • Закон о  сахрањивању  и  гробљима  („Службени  гласник  РС“  број  20/77,

 

24/85, 6/89 и „Службени гласник РС“ број 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 120/12

 • 84/13);

 • Закон о задругама („Службени лист СРЈ“ бр. 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС“ бр. 101/05 и 34/06);

 

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);

 

 • Закон о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/10);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС“ број 135/04);

 

 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

 

 • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10);

 

 • Закон о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  („Службени  гласник  РС“  број 36/09);
 • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 91/10);

 

 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13);

 

 • Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број36/09 и 88/10);

   Закон о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12);

 

 • Закон о потврђивању протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја из конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Службени гласник РС“ – Међународни уговори бр. 8/11);

 

 

 

 

 • Одлука о локалним комуналним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 

 • Одлука о општинским административним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 

 • Одлука о утврђивању висине накнаде, цене услуге, закупнина и друга а које значи приход ЈП Диртекције за грађевинско земљиште, урбанизам, путеви и стамбене послове општине Бујановац(”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 

 • Одлука о критеријумима и мерилима за утврђиванју закупнине и накнаде за уређиванје грађевинског земљишта за 2015 годину. (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте удружења грађана у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте из области културе у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Одлука о имени и допунама одлуке о утврђивању назива улица и тргова и обележавању кућа бројевима на подручју града Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 4/15);
 • Одлука о буџету општине Бујановац за 2015 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 18/14);
 • Одлука о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2014 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 10/15);
 • Одлука о одређиванју модела и метода приватизације и предлаганју мера за припрему и растерећење субјеката приватизације – ЈП ,,РТБ“ у Бујановцу (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 10/15);
 • Одлука о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана који се финансирају из буџета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 • Одлука о одеђивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини чији је корисник оптина Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 • Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);

 

 • Одлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);

 

 • Одлука о утврђивању доприноса за утврђивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);

 

 • Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);

 

 • Одлука изради плана детаљне регулације за зону изворишта и комерцијално пословне објекте и производње комплексе уз Гњилански пут сектор 6 (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о изради плана детаљне регулације за комерцијално – пословну и производну зону уз путне правце из Ниша и уз пут према Бујановачкој бањи (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о одређивању лица за оверу образаца за обрачун и исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и броја запослених у јавним комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатнос од општег интереса (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о приступању плана капиталних инвестиција и програмског бужета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09

 

 • 99/11),
 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01

 

 • „Службени гласник РС“ број 30/10),

 • Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/09, 20/14 и 55/14),

 

 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 

 • Закон о радним односима и државним органима („Службени гласник РС“ број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13),

 

 • Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 

 • Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11),

 

 • Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ 36/10),

 

 • Закон о безбедбости и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05),

 

 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),

 

 • Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/09),

 

 • Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“ број 88/09),

 

 • Закон о тајности података („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о легализацији исправа у међународном промету („Служ. лист СФРЈ“ бр. 6/73 и „Служ. лист СЦГ“ бр. 1/03 – Уст. повеља),

 

 • Закон о држављанству Република Србије („Службени гласник РС“ број 135/04 и

 

90/07),

 • Породични закон („Службени гласник РС“ број 18/07 и 72/11),

 

 • Закон о  оверавању потписа,  рукописа  и  преписа  („Служ.  гласник  РС“  број 93/14),
 • Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09),

 

 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС” број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о ванпарничном поступку („Службени гласнин СРС“ број 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13 и 55/14),

 

 • Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“ број 72/14 и 81/14),

 

 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/13 и 104/13),

 

 • Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Служ. гласник РС“ број 29/13),

 

 • Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 33/13),

 

 • Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС“ број 31/13),

 

 • Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени гласник РС“ број 101/09),

 

 • Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени гласник РС“ број 15/10 и 102/11),

 

 • Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству („Служ. гласник РС“ бр. 22/05, 84/05, 121/07 и 69/10),

 

 • Правилник о начину израде и садржају плана заштите од пожара АП, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију („Службени гласник РС“ број 73/10),

 

 • Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ број 16/09 и 84/14),

 

 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима – пречишћен текст („Службени гласник РС“ број 44/08 и 2/12),

 

 • Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“ број 44/93),
 • Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Службени гласник РС“ број 100/11),

 

 • Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 98/10),

 

 • Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Служ. гласник РС“ бр. 96/12),

 

 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 

 • Уредба о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 80/92),

 

 • Упутство о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 10/93 и14/93),

 

 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 

 • Одлука о усвајању стратегије одбране Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/09),

 

 

 • Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 40/10),

 

 • Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10),

 • Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број 24/98, 29/98 и 25/00 и „Служ. гласник РС“ број 101/05 и 111/09),

 

 • Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС“ број 54/89 и „Службени гласник РС“ број 137/04

 

и 69/12),

 • Закон о  правима  цивилних  инвалида  рата  („Службени  гласник  РС“  број 52/96),
 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09,88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),
 • Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“ број 72/09),

 

 • Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11),

 

 • Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној служби („Службени гласник РС“ број 9/77, 45/79, 10/84 и 49/89),

 

 • Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09),

 

 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13),

 

 • Закон о основном образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 

 • Закон о средњем образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 

 • Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“ број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01 и 18/10),
 • Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 18/10),

 

 • Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ број 18/10 и 55/13),
 • Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09),

 

 • Закон о младима („Службени гласник РС“ број 51/11),

 

 • Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11),

 

 • Закон о спорту („Службени гласник РС“ број 24/11 и 99/11),

 

 • Закон о избеглицама („Служ. гласник РС“ број 18/92, „ Служ. лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Служ. гласник РС“ бр. 30/10),

 

 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС“ бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11),

 

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак за прво дете („Сл. лист АПВ“ бр. 13/05),

 

 • Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (“Службени гласник РС” бр. 1/02),

 

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (“Службени гласник РС” бр. 63/10),

 

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (“Службени гласник РС”број 61/12),
 • Правилник о стандардима квалитета рада установе (“Службени гласник РС” број 7/11 и 68/12),

 

 • Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу (“Службени гласник РС” број44/11),

 

 • Уредбa о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“ број 42/06),

 

 • Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи школа (“Службени гласник РС” број 80/10),

 

 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,

 

65/08 и 41/09),

 

 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13),

 

 • Закон о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12),

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),

 

 • Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),

 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),
 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/13),

 

 • Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01 66/05, 91/05, 62/06 и 31/11),

 

 • Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“ број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 

 • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13,6/14, 57/14 и 68/14),
 • Закон о приватизацији („Службени гласник РС“ број 83/14),

 

 • Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14),

 

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о финасирању политичких активниости („Службени гласник РС“ број 43/11),
 • Закон о  раду  („Службени  гласник  РС“  број  24/05,  61/05,  54/09,  32/13  и 75/14),
 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09 и 78/11),

 

 • Закон о буџету Републике Србије за 2014. Годину („Службени гласник РС“ број 110/13),

 

 • Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о рачуноводству („Служ. гласник РС“ бр. 62/13),

 

 • Закон о  рачуноводству  и  ревизији  („Службени  гласник  РС“  број  46/06, 1/09, 99/11 и 62/13), 11

 

 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“ бр. 74/10, 116/12 и 58/14),
 • Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“ број 86/10),

 

 • Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС“ број 41/10, 103/10 и 99/12),

 

 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Бујановац (бр. 110-1/13 од 13.2013.) год.

 

 

 • Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац (број 06-09/12-03 од 20.03.2012.),

 

 • Правилник о измени правилника о измени и допуни правилника о звањима, занимањима и платама запослених у општинској управи општине Бујановац (број 02-65/15-03)

 

 

 • Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години („Служ. гласник РС“ бр. 17/14),

 

 • Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних срестава из буџета РС јединици локалне самоуправе, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит аутономној покрајини („Службени гласник РС“ број 6/06 и 108/08),

 

 • Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ бр. 98/07 – пречишћен текст и 84/14),
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Служ. гласник РС”

 

бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС” број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),
 • Закон о стечају (“Службени гласник РС” број 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14),

 

 • Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС” број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11),

 

 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 

 • Закон о прекршајима (“Службени гласник РС” број 65/13),

 

 • Закон о финансирању локалне самоуправе  (“Службени  гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),

 

 • Закон о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС” број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),

 

 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13),

 

 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” број 46/06, 111/09, 99/11 и 62/13),

 

 • Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга (“Службени гласник РС” број 53/03, 61/04 и 71/05),

 

 • Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза (“Службени гласник РС” број 63/03 и 51/10),

 

 • Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” број95/14),

 

 • Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Служ. гласник РС“ бр. 24/14).

 • Закон о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС“ број 55/14),

 

 • Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14),

 

 • Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС” број 25/82, 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14),

 

 • Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” број 33/97 и „Службени гласник РС“ број 30/10),

 

 • Закон о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09),

 

 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),

 

 • Законик о кривичном поступку („Служ. гласник РС“ бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14),
 • Закон о  јавној  својини  („Службени  гласник  РС“  број  72/11,  88/13  и 105/14),

 

 • Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 

 • Закон о  државном премеру и  катастру  („Службени  гласник  РС“ број 72/09, 18/10 и 65/13),
 • Закон о хипотеци („Службени гласник РС“ број 115/05),

 

 • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“ број 57/03, 61/05, 64/06 и 99/11),

 

 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“ број 31/93 и „Службени лист СЦГ“ број 1/03),

 

 • Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“ број 93/14),

 

 • Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ број 31/11 и 24/12),

 

 • Закон о Уставном суду („Службени гласник РС“ број 109/07, 99/11 и 18/13),

 

 • Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13),

 

 • Закон о судским таксама („Службени гласник РС“ број 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08, 31/09, 101/11, 93/12 и 93/14),

 

 • Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95, „Служ. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Служ. гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13),
 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,65/08 и 41/09),
 • Закон о  стечају  („Службени  гласник  РС“  број  104/09,  99/11,  71/12  и 83/14),
 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11),

 

 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14),
 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број 72/11 и 108/13),
 • Закон о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/09 и 99/11),

 

 • Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),

 

 • Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, („Службени лист ФНРЈ” број 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63 и „Служ.лист СФРЈ“ бр. 30/67 и 32/68),

 

 • Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији („Службени гласник НРС” број 5/48, 11/49 и 34/56),

 

 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Службени гласник РС“ број 49/92, 54/96 и 62/06),

 

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92),

 

 • Закон о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број  129/07  и 83/14),
 • Закон о јавним службама  („Службени  гласник  РС“ број  42/91, 71/94,79/05, 81/05, 83/05 и 83/14),

 

 • Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ број 46/06),

 

 • Закон о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14),

 

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о  платном  промету  („Службени  лист  СРЈ”  број  3/02,  5/03  и „Службени гласник РС“ број 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11),
 • Закон о  привредним  друштвима  („Службени  гласник  РС“  број  36/11, 99/11 и 83/14),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о затезној камати („Службени гласник РС“ број 119/12),

 

 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 

 • Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ број 41/09),

 

 • Закон о задругама („Службеном гласник СРС” број 57/89 и „Службени гласник РС“ број 67/93, 46/95 и 101/05),

 

 • Закон о  одржавању  стамбених  зграда  („Службени  гласник  РС“  број 44/95, 46/98, 1/01, 101/05 и 88/11),

 

 • Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),
 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 

 • Одлука о општинском јавном правобранилаштву Општине Бујановац (”Службени Гласник града Лесковца” брoj 10/09).

 1. УСЛУГА КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Услуге које пружа општине Бујановац доступне су на веб сајту општине: www.bujanovac.rs

 1. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Поступак пружања услуга и обрасци за подношење захтева налазе се на Интернет сајту општине Бујановац: www.bujanovac.rs

 1. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Општинска управа општине Бујановац је у обавези да извештава о свом раду Скупштину општине, те се на седници Скупштине у текућој години за претходну годину разматра извештај о раду Општинске управе.

И З В Е Ш Т А Ј

О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2020.ГОД

R A P O R T I

MBI PUNËN E  ADMINISTRATËS KOMUNALE

PËR PERIUDHËN PREJ 01.01.-31.12.2020

Бујановац, МАРТ 2021.год.

Bujanoc, MARS 2021

                                                       Садржај –  Përmbajtja

Извештај о раду Општинске управе за 2020.годину, садржи:

Raporti mbi punën e Administratës komunale për vitin 2020 përfshin:

 1. Увод

Hyrjen

 1. Одељење за општу управу

Drejtoratin për Administrat të përgjithshme

 1. Одељење за привреду и локални економски развој

Drejtoratin për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal

 1. Одељење за финансије

Drejtoratin për finansa

 1. Одељење за Локалну пореску управу

Drejtoratin për Administrat tatimore lokale

 1. Одељење за урбанизам, имовинско – Правне послове, стамбено – комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине

Drejtoratin për urbanizëm,çështje pronësore – juridike, banesore – komunale, veprimtari ndërtimore dhe mbrojtje të ambijentit jetësorë

 1. Одељење за Јавну службу

Drejtoratin për shërbime publike

 1. Одељење за друштвене делатности

Drejtorati për veprimtari shoqërore

 1. Одељење за инвцестиције и развој

Drejtorati për investim dhe zhvillim

 1. Одељење за инспекцијске послове

Drejtoratin për punë të inspekcionit

УВОД – HYRJE

          На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), Општинска Управа:

          Në bazë të Ligjit për vetqeverisje lokale ( ,,Fletorja zyrtare e RS“,nr.129/2007, 83/2014 – ligj.tj. dhe 101/2016 – ligj.tj.dhe 47/2018) Administrata komunale:

– припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник општине и општинско веће;

-përgaditë dispozitat dhe akte tjera të cilat i bie Kuvendi komunal, kryetari i Komunës dhe këshilli komunal;

– извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председник општине и Општинско веће;

– – ekzekuton vendimet dhe aktet e tjera të Kuvendit të Komunës, Kryetarit të Komunës dhe Këshillit Komunal;

– одлучује у првостепеном управном поступку о правима и обавезама грађана, предузеђа, установа и других организација о управним питањима из надлежности општине;

– vendos në procedurën e shkallës së parë administrative për të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, ndërmarrjeve, institucioneve dhe organizatave të tjera për çështjet administrative brenda kompetencës së komunës;

– обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине општине;

– kryen mbikëqyrje administrative mbi ekzekutimin e dispozitave dhe akteve të tjera të përgjithshme të Kuvendit Komunal;

– спроводи законе и друге прописе чије извршење поверено општини;

– Zbaton  ligje dhe rregulloret tjera, zbatimi i të cilave i është besuar komunës;

– обавлја стручне и друге послове која му одреди Скупштина општина, Председник општине и Општинско веће.

– kryen punë profesionale  dhe të tjera të përcaktuara nga Kuvendi Komunal, Kryetari i Komunës dhe Këshilli Komunal.

С тога Општинска управа обавља групу послова у оквиру својих надлежности.

            Si rezultat, Administrata Komunale kryen një grup të detyrave brenda kompetencave të tij.

Прва група послова се тиче функционисању њених извршних органа – Председника општине и Општинског већа;

Grupi i parë i detyrave ka të bëjë me funksionimin e organeve ekzekutive – kryetarit të komunës dhe Këshillit Komunal;

 Друга група послова је вођење и решавање иправних питања у управно, у првостепеном управном поступку о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и организација из надлежности општине;

 Grupi i dytë i detyrave është menaxhimi dhe zgjidhja e çështjeve të parregullta në procedurën administrative administrative në shkallë të parë për të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, ndërmarrjeve, institucioneve dhe organizatave në kompetencë të komunës;

 Трећа група послова се односи на управни надзор на спровођење прописа и других аката Скупштине општине;

 Grupi i tretë i detyrave i referohet mbikëqyrjes administrative të zbatimit të rregulloreve dhe akteve të tjera të Kuvendit Komunal;

Четврта група послова се односи на спровођење закона  и других прописа уколико њихово спровођење поверено органима Општинске управе.

Grupi i katërt i detyrave i referohet zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve të tjera nëse zbatimi i tyre i është besuar organeve të administratës komunale.

Пета група послова односи се на неодређене послове, стручне послове, које се обављају од стране Општинске управе, а као такве одређује их Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

            Grupi i pestë i detyrave i referohet punëve të papërcaktuara, detyrave profesionale, të kryera nga Administrata Komunale, dhe si të tilla përcaktohen nga Kuvendi Komunal, Kryetari dhe Këshilli Komunal.

Одлуком о Општинској управи утврђена су надлежности, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средствима за рад и друга питања важним за рад и организацију Општинске управе Општине Бујановац.

            Me Vendim mbi Administratën Komunale përcaktohen kompetencat, organizimi i brendshëm, mënyra e menaxhimit, marrëdhëniet me organet e tjera, mjetet e punës dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën dhe organizimin e Administratës Komunale të Komunës së Bujanocit.

            Општинска управа је образовано као јединствени орган општине у Општини Бујановац.

            Administrata komunale është formuar si një autoritet i vetëm komunal në Komunën e Bujanocit.

            Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона и Статута општине и других аката Општине.

            Administrata komunale kryen detyra të bazuara në dhe brenda kornizës së Kushtetutës, Ligjit dhe Statutit të Komunës dhe akteve të tjera të Komunës.

            Посао Општинске управе је отворена за јавност и она подлеже критици и јавне контроле од стране грађана предвиђено Законом, Статутом општине и Одлуке о Општинској управи.

            Puna e Administratës Komunale është e hapur për publikun dhe i nënshtrohet kritikave dhe kontrollit publik nga qytetarët e parashikuar nga Ligji, Statuti i Komunave dhe Vendimi për Administratën Komunale.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

VËREJTJET HYRËSE

 

            Одлуком о пштинској управи Општине Бујановац, бр.02-221/16 од дана 07.12.2016.године, у Општинској Управи су образоване следећа одељења:

Me Vendim të administratës komunale të komunës së Bujanocit Nr. 02-221/16 të datës 07.12.2016, në administratën komunale janë formuar këto drejtorate:

           

 1. Одељење за привреду и локални економски развој;

Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal;

 1. Одељење за финансије;

Drejtorati për financa;

 1. Одељење локалне пореске администрације;

Drejtorati i administratës tatimore lokale;

 1. Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално-стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине;

Drejtorati për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, për veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtje të mjedisit jetësor,

 1. Одељење за јавне службе

Drejtorati për shërbime publike

 1. Одељење за друштвене делатности;

Drejtorati për veprimtari shoqërore;

 1. Одељење за општу управу;

Drejtorati për administratë të përgjithshme;

 1. Одељење за инспекцијске послове;

Drejtorati për punë të inspeksionit;

 1. Одељење за инвестиције и развој.

Drejtorati për investime dhe zhvillim

 

             

 

 1. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

 DREJTORATI PËR ADMINISTRATË TË PËRGJITHSHME

Стога су се током  периода од 01.01. – 31.12.2020. године, у Оделењу за општу управу општине Бујановац обављени  послови који се односе на:

 • Спровођење закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака и бирачких спискова.
 • Послови писарнице и архиве, превођења, послове радних односа у Општинској управи.
 • На физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење тих објекта.
 • Послови економата.
 • Послови грађанског стања;
 • Стручне и административне послове за потребе Месних заједница,
 • припремање седница СО и ОВ.
 • Обезбеђивања услова рада за потребе Општинске управе;

Ky Drejtorat gjatë periudhës raportuese prej 01.01. – 31.12.2020. ka kryer punët të cilat kanë të bëjnë me:

 • Zbatimin e ligjeve dhe të akteve tjera, zbatimi i të cilave iu është besuar komunës në sferën e nënshtetësisë, librave të ofiqarisë, emrit personal, martesës dhe listave zgjedhore;
 • Ka kryer punët në lidhje me dhënien e librezave të punës, punët e notarisë dhe arkivit, përkthimit, punët rreth mardhënieve të punës;
 • Punët rreth sigurimit fizik të objektit, mbajtja e rregullt, dhe pastrimin e objektit;
 • Punët rreth dorëzmit të shkresave, punët e ekonomatit;
 • Punët rreth gjendjes civile;
 • Punët profesionale dhe administrative për nevojat e Bashkësive lokale;
 • Punët rreth përgatitjes së seancave të Kuvendit komunal dhe të Këshillit komunal;
 • Sigurimi i kushteve të punës për nevojat e Administratës komunale;

            У саставу  Оделења за општу управу образоване су следеће унутрашње организационе јединице:

 • Служба за заједничке послове;
 • Стручна служба за скупштинске послове;
 • Стручна служба за послове Општинског већа.
 • Служба за превођење

          Në kuadër të këtij Drejtorati janë themeluar këto njësi të mbrendëshme organizative:

 • Shërbimi për punë të përbashkëta,
 • Shërbimi profesional për punë të Kuvendit,
 • Shërbimi profesional për çështje të Këshillit komunal
 • Shërbimi i përkthyesve

            За извршавање одређених послова из надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у саставу Оделења за општу управу образовано је  8 матичних подручја  и то: М.П у Бујановцу, М.П. Биљача, М.П. Велики Трновац, М.П. Кленику, М.П. Муховац, М.П. Несалце, М.П. Зарбинце и М.П. Жбевац.

          Për kryerjen e punëve nga kompetenca e komunës, si dhe punëve të besuara nga organet shtetërore dhe krijimin e kushteve që këto punë të kryhen më efikase dhe më afër vendit të banimit dhe punës së qytetarëve në kuadër të këtij Drejtorati janë themeluar 8 Zona të Amzës dhe ate: Z.A. Bujanoc,  Z.A.Bilaç, Z.A. Zhbevcë, Z.A. Klenikë, Z.A. Nesalcë, Z.A. Tërnoc, Z.A. Muhoc dhe Z.A. Zarbincë.

            Матична подручја врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова и друге послове који повери Општинска управа.

          Zonat e Amzës kryejnë punë të cilat kanë të bëjnë me gjendjen civile të qytetarëve, udhëheqjen e librave të ofiqarisë dhe dhënien e certifikatave, hartimin e aktit të vdekjes, udhëheqjen e listave zgjedhore edhe punë tjera të cilat ja beson administrata komunale.

 

 

 ПОСЛОВИ  СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ

PUNËT E SHËRBIMIT PROFESIONAL PËR PUNË TË KUVENDIT

 

  На овим пословима радили 2 извршиоца: Секретар СО и саветник за Скупштинске послове. 

Në këtë shërbim kemi 2 ekzekutues: Sekretari i KK dhe këshilltari për çështje të Kuvendit komunal.

  Ова служба је током  периода од 01.01. – 31.12.2020. године обављала послове припреме и обраде материјала за седнице Скупштине и његових радних тела, водила записнике са њихових седница, пружала стручну помоћ одборничким групама, одборницима, и вршила проверу усаглашености нормативних аката које доноси СО у складу са Законом и другим прописима.

Ky shërbim gjatë periudhës raportuese prej 01.01. – 31.12.2020. ka kryer punët të cilat kan të bëjnë me pregatitjen dhe përpunimin e materialit për seancat e Kuvendit dhe të trupave të tyre punues, i ka përpiluar proçesverbalet nga seancat e mbajtuara nga ana e tyre, i ka ofruar ndihmë profesionale grupeve të këshilltarëve dhe ka bërë verifikimin e përputhshmërisë së akteve normative të cilat i bie KK me Ligj dhe me aktet e tjera.

  Скупштина оптине Бујановац је током периода од 01.01. – 31.12.2020. године одржала 8 седница седница,.

          Kuvendi Komunal i Bujanocit gjatë periudhës prej 01.01. – 31.12.2020. i ka mbajtur 8 seanca.

           На седници Скупштине општине Бујановац разматрано и усвојено је :

 • 31 одлука;
 • 109 решења;
 • 15 закључак.

          Në seancën e Kuvendit Komunal të Bujanocit janë aprovuar:

 • 31 vendime
 • 109 aktvendime,
 • 15 konklizione

Рад Скупштинских радних тела утврђен Статутом у извештајном периоду изгледао је овако:

 

 1. Савет за јавне службе одржао је једну седницу,
 2. Савет за комуналне , стамбене, урбанистичке и послове заштите имовине средине је одржао једну седницу,
 3. Савет за привреду, финансије и буџет одржао 4седнице,
 4. Комисија за статутарна питања функционера Opштине Бујановац  одржала 6 седница,
 5. Комисија за представке и жалбе одржала је једну седницу,
 6. Савет за младе одржао једну седницу,
 7. Општински савет за безбедност одржао је 3 седнице ,
 8. Савет за здравље одржао је 3 седнице,
 9. Савет за међунационалне односе је одржао једну седницу,
 10. Савет за родну равноправност одржао је 1 седницу,
 11. Комисија за именовање директора ЈП и ЈУ чији је основач СО Бујановац није одржала ниједну седницу.
 12. Савет за односе међу верским заједницама је одржао једну седницу.

     Puna e trupave punuese të Kuvendit  gjatë  kësaj periudhe është si në vijim:

 1. Këshilli për shërbime publike nuk ka mbajtur asnjë seance;
 2. Këshilli për punë komunale, banesore, urbanistike dhe për punë të mbrojtjes së mjedisit jetësor ka mbajtur një seance;
 3. Këshilli për financa dhe buxhet ka mbajtur 4 seanca;
 4. Komisioni për çështje statusore të funksionarëve të komunës së Bujanocit ka mbajtur 6 seanca;
 5. Komisioni për parashtresa dhe ankesa ka mbajtur një sеancë;
 6. Këshilli për të rinjë ka mbajtur një seancë;
 7. Këshilli për siguri dhe parandalim të kriminalitetit e ka mabjtur 3 seanca;
 8. Këshilli për shëndetësi i ka mbajtur 3 seanca;
 9. Këshilli për mardhënie ndërnacionale ka mbajtur një seancë;
 10. Këshilli për barazi gjinore ka mbajtur një seancë;
 11. Komisioni për emërimin e drejorëve në NP dhe EP themelues i të cilave është Komuna e Bujanocit nuk ka mbajtur asnjë seancë.
 12. Këshilli për mardhënie me bashkësitë fetare ka mbajtur një seancë.

         ПОСЛОВИ  СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  ПОСЛОВЕ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

PUNËT E SHËRBIMIT PROFESIONAL PËR PUNËT E KËSHILLIT KOMUNAL

 

  На овим пословима радили су 3 извршиоца:  Самостални саветник за полове Општинског већа и 2 референта за послове Општинског већа. Послови ове службе који су се обављении у периоду од 01.01. – 31.12.2020. године обухватају техничку припрему и организовање седница ОВ, обрада аката усвојених на седницама, припрема материјала и записника са седницама, сређивање, евидентирање и чување аката о раду Општинског већа.

Në këtë shërbim kanë të punuar 3 ekzekutues: këshilltari i pavarur për punët e Këshillit komunal dhe 2 referentë për punët e Këshillit. Punët e këtij shërbimi  të cilat janë kryer gjatë periudhës prej 01.01. – 31.12.2020. përfshijnë  përgatitjen teknike dhe organizimin e seancave të këshillit komunal, punët që kanë të bëjnë me hartimin e akteve të aprovuara në seanca të Këshillit, përgaditja e materialeve, përpilimin e procesverbaleve nga seancat, rregullimin, evidentimin dhe ruajtjen e akteve mbi punën e Kshillit komunal.

          У периоду од 01.01. – 31.12.2020. примљено је укупно 241 различитих поднесака, и 11 предмета пренето је из 2019.г. што значи да је у раду укупно било 252 предмета.

          Në periudhën prej 01.01. – 31.12.2020. janë pranuar gjithësejtë 241 shkresa të ndryshme, ndërsa nga viti 2019 janë bartur 11, ashtu që numri i përgjithshëm i lëndëve të shqyrtuara është 252.

          Од укупног броја примљених предмета на седнициама Општинског већа решено је 211, 21 су прослеђени другим одељењима (Центру за социјални рад, оделењу за финансије, оделењу за инвестицију), па је самим тим у раду је остало 20 предмета.

          Nga numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura në seancat e Këshillit komunal janë zgjidhur 211 kërkesa, 21 kërkesa iu janë përcjellur drejtorateve të tjera (Qendrës për punë sociale, drejtoratit për financa, drejtoratit për investime dhe zhvillim), ashtu që në punë kanë mbetur 20 lëndë.

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  -PARAQITJA TABELARE

 

Укупно

примљено
Gjithësejtë të pranuara

Решено
Të zgjidhura
Донето на седницама ОВ
Të aprovuara në seancat e KshK
Другим органим и установама

Organeve dhe enteve të tjera

Нерешено
Të pazgjidhura
У 2020. год.
Në v. 2020
241 211 +21 211 21 20
Të bartur nga 2019
Пренето из 2019
11

пренета

të bartuara

Укупно
Gjithësejtë
252 232 211 21 20

     ПОСЛОВИ  ГРАЂАНСКИХ  СТАЊА- PUNËT E GJENDJES CIVILE

 

            На овим пословима имамо 1 извршиоца. У току  периода од 01.01. – 31.12.2020. године у области грађанских стања примљено је 389 предмета, а пренетих из 2019.године било је 15 предмета, односно укупно у решавању било је 404 предмета, од чега је решено и архивирано  391 предмета, а у поступку решавања остало је 13 предмета.

Në këto punë kemi 1 ekzekutues, gjatë periudhës raportuese 01.01. – 31.12.2020. në sferën e gjendjes civile janë pranuar 389 lëndë,  kurse prej vitit 2019 janë bartur 15 lëndë, gjegjësisht në procedurë kanë qenë gjithsejt 404 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur dhe arkivuar 391, të pazgjidhura kanë mbetur 13 lëndë.

Од укупног броја предмета у току периода од 01.01. – 31.12.2020. године

Prej numrit të përgjithshëm të lëndëve në periudhën prej 01.01. – 31.12.2020.

-За промену личног имена примљено је 105 предмета, и 5 предмета су пренета из 2019 што значи да у раду је било 110 предмета од чега је решено и архивирано  105,  а  5  предмета су нерешени чији је поступак у току.

Për ndryshimin e emrit personal janë pranuar 105 dhe 5 lëndë të bartura nga viti 2019, çka don të thotë se ne procedurë kanë qenë 110 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur dhe arkivuar 105, kurse 5 kanë mbetur në procedurë të zgjidhjes.

– За исправку података  у МК рођених, као и поништај дуплих уписа,  примљено је 247 предмета, из 2019 године пренето је 9, тако да је у раду било 256 предмета.. Решена су и архивирано 250 предмета а  6 предмета су нерешени чији је поступак у току. У поступку поништаја дуплог уписа у матичну књигу родјених донето је још 370 решења по службеној дужности, који су заведени по месним канцеларијама.

              Për përmirsimin e shënimeve në LAL, si dhe për shlyerjen e regjistrimeve të dyfishta janë pranuar 247 lëndë, nga viti 2019 janë bartur 9, andaj në punë gjithësejtë kanë qenë 256 lëndë. Janë  zgjidhur dhe arkivuar 250, kurse 6 kanë mbetur në procedurë të zgjidhjes. Në procedurën e e shlyerjes së regjistrimeve të dyfishta në librat e amëzës të lindjeve janë nxjerrë edhe 370 aktvendime sipas detyrës zyrtare, të cilat janë evidentuar nëpër Zonat e amëzës.

            – За накнадни упис у МКУ примљено 24 захтева, пренето из 2019 године 2, укупно у раду 26 предмета. Решено и архивирано 24 а 2 предмета су у поступку решавања..

             Për regjistrim me vonesë në LAV janë pranuar 24 kërkesa, ndërsa nga viti 2019 janë bartur 2 lëndë, ashtu ë gjithësejtë në punë kanë qenë 26. Janë zgjidhur dhe arkivuar 24 lëndë ndërsa 2 janë në procedurë.

          – За исправку података у евиденцији о држављанству примљено је 1  предмета, који је решен и архивиран.

              Për përmisimin e të dhënave në evidencën e shtetësisë janë pranuar 1 lëndë, е cila është zgjidhur dhe arkivuar.

          – За исправку  података у МКВ  примљено је 12 захтева, 11 предмета су решени и архивирани, а 1 је у поступку.

            Për përmirësimin e të dhënave në LAK janë pranuar 12 kërkesa, 11 janë zgjidhur dhe arkivuar 1 lëndë është në procedurë.

          У  области издавања  уверења  намењених за инострану употребу, примљено је 162 захтева, који су сви решени и архивирани. За инострану употребу издају се уверења о породичном стању, уверења о издржаваним члановима породице, као и потврде о животу.

          Në sferën e dhënies së çertifikatave për nevoja ndërkombëtare, janë pranuar 162 kërkesa, të cilat janë zgjidhur dhe arkivuar të gjitha. Për nevoja ndërkombëtare lëshohen çertifikata për gjendjen familjare, çertifikata mbi anëtarët e familjes që mbahen nga i punësuari në botën e jashtme dhe vërtetimin se personi është gjallë.

ПОСЛОВИ  РАДНИХ ОДНОСА – REFERATI PËR MARDHËNIE PUNE

            На овим пословима имамо 2 извршиоца и у току извештајног периода  у  области радних односа донета су следећа решења:

 • 28 решења о заснивању радног односа на одређено време,
 • 16 пријава за полагање стручног испита
 • 4 решења о одређивању коефицијента
 • 20 решења о престанку радног односа;
 • 4 решења о остваривању права на старосну пензију,
 • 24 уговора о обављању сезонских послова;
 • 24 решења о распоређивању радника,
 • 10 уговора за привремене и повремене послове,
 • 53 решење за плаћено одсуство;
 • 34 решења о солидарној помоћи
 • 17 решења о признавању путних трошкова
 • 15 решења о јубиларним наградама;
 • 14 потврде радницима о радном односу,
 • 181 решења о годишњем одмору ,
 • 103 решења о прековременом раду
 • 9 решења о одређивању звања

          Në kryerjenë e këtyre punëve në kemi 2 ekzekutues dhe se gjatë periudhës raportuese në sferën e mardhënieve të punës janë aprovuar këto akte:

Aktvendimi mbi themelimin e marrëdhënies së punës në kohë të caktuar 28

Paraqitja e provimit shtetëror profesional 16

Aktvendim mbi caktimin e koeficijentit 4

Aktvendim mbi ndëprerjen e marrëdhënies së punës 20

Aktvendim mbi pranimin e të drejtës në pension         4

Kontrata mbi kryrjen e punëve sezonale 24

Aktvendime për rradhitjen e punëtorëve 24

Kontrata për punë të kohë përkohëshme dhe të kohë pas kohëshme 10

Aktevendim për pushim me pagesë 53

Aktvendim për ndihëm solidare 34

Aktvendimi për pranimin e shpenzimeve të rrugës 17

Aktvendim për shpërblimin jubilar 15

Vërtetim mbi marrëdhënie e punës 14

Aktvendime për  pushim vjetor 181

Aktvendime për punë jashtë orarit të punës 103

Aktvendime për caktimin e titullit 9

          На основу службене евиденције у Општинској управи општине Бујановац закључно са 31.12.2020. било је запослено:

 • 149 радника на неодређено време
 • 5 радника на одређено – кабинет председника општине,
 • 11 радника на одређено.
 • 3 изабрана лица,
 • 3 постављена лица
 • 6 радника са уговорима о повременим и привременим – уз сагласност Министарства.
 • 4 радника уговором о сезонске послове.

 

            181  Укупно

          Sipas evidencave, të punëtorëve, në administratën komunale të komunës së Bujanocit në periudhën prej 01.01.2020 deri më 31.12.2020 janë të punësuar:

 • 149 punonjës në kohë të pacaktuar;
 • 5 punonjës në kohë të caktuar – kabineti i kryetarit të komunës,
 •  3 persona të zgjedhur;
 •  3 persona të caktuar;
 •   11 punonjës në kohë të caktuar;
 • 6 punonjës me kontratë mbi kryrjen e punëve të përkohëshme dhe të kohëpaskohëshme – me pëlqim të Ministrisë
 • 4 punonjës me kontratë për punë sezonale.

______________________________

Gjithsejt:     181

            Осим тога вршили су пријаве и одјаве радника, оверавање здравствених књижица, сређивање досије радника и друге послове у вези радног односа.

          Përpos këtyre punëve kan bërë lajmërimin dhe çlajmërimin e punëtorëve, vërtetimin e librezave shëndetsore rregullimin e dosjeve të punëtorëve dhe punë tjera rreth mardhënieve të punës.

     СЛУЖБА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ – SHËRBIMI I PËRKTHYESVE

          На овим пословима током извештајног периода год. имали смо 2 извршиоца – преводиоца  за превођење, који су  обављали  послове везане за превођење докумената са Албанског на Српски језик, као и са Српског на Албански језик  за потребе општине  Бујановац и по захтевима  странака.

          Gjatë kësaj periudhe në këto punë kemi pasë 2 eкzekutues – përkthyes ku kanë kryer punët që kanë të bëjnë me përkthimin e dokumenteve nga gjuha shqipe në ate sërbe dhe anasjelltas, për nevojat e komunës së Bujanocit dhe me kërkesë të palëve.

          У наведеном периоду по захтеву странке примљено је 64 предмета и сви су решени.

          Gjithsejt gjatë kësaj periudhe sipas kërkesave të  palëve janë pranuar 64 lëndë dhe të gjitha janë të zgjidhura.

          По службеној дужности  преведени су записници, одлуке, решења, закључци, извештаји и друго за потребе Скупштине општине и Скупштинских радних тела, општинске управе, Општинског већа и друге органе и службе Општинске управе, као и симултани преводи са седницама Скупштине, Општинског веча, Општинског савета за безбедност, и за потребе странака.

          Sipas detyrës zyrtare janë përkthyer procesverbalet, vendimet, aktvendimet, konkluzionet, raportet për nevojat e Kuvendit komunal dhe trupave punuese të Kuvendit, admnistratës komunale, Këshillit komunal dhe organeve të tjera dhe shërbimeve të admninistratës komunale si dhe përkthimet simultante nga seancat e Kuvendit, Këshillit komunal, Këshillit komunal për siguri dhe për nevoja të palëve.

 

 

       ПОСЛОВИ    МАТИЧАРА – PUNËT E OFIQARËVE

 

          Матичне послове за подручје општине Бујановац у  периоду од 01.01. – 31.12.2020. годинe обављало је 11 матичара и заменика матичара у 8 матичних подручја.

          Punët e ofiqarisë për territorin e komunës së Bujanocit në periudhën raportuese prej 01.01. – 31.12.2020. i kanë kryer 11 ofiqarë dhe zëvendës ofiqarë në 8 Zona të amzës .

          Укупно је у периоду од 01.01. – 31.12.2020. години  у свим матичним подручјима извршено 912 уписа у МКР, МКВ и МКУ од чега је у МКР извршено 222 уписа, у МКВ извршено је 306 уписа, а у МКУ извршено је  384 уписа.

          Gjatë periudhës prej 01.01. – 31.12.2020., në të gjitha zonat e amzës  janë bërë gjithsejtë 912 regjistrime në LAL, LAK dhe LAV, prej të cilave në LAL 222 regjistrime, në LAK 306, kurse në LAV 384 regjistrime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ  И УМРЛИХ ЛИЦА

ОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ НАТЕРИТОРИЈИСВИХ

МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

PARAQITJA TABELARE E RAPORTIT PËR PERSONAT E LINDUR, TË KURORËZUAR DHE TË VDEKUR  PREJ 01.01. – 31.12.2020.

NË TË GJITHA ZONAT E AMZËS NË TERITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT

 

 

LAL

 

LAK

 

LAV

 

Матична подручја
Zonat e Amzës

Редовни уписи

Regjistrimi i rregullt

Решењем органа
Me aktvendim të organit
Рођених у иностранстви
Të lindur  jasht
Укуно – Gjithësejtë Редовни уписи

Regjistrimi i rregullt

Решењем органа
Me aktvendim të organit
Венчаних у иностранству
Të kurorëzuar në botën e jashtme.
Укуно – Gjithsejt Редовни уписи

Regjistrim I rregullt

Решењем органа
Me aktvendim të organit
Умрлих у иностранству
Të vdekur në botën e jashtme.
Укупно – Gjithsejt

 

 

Бујановац
Bujanoc
0 0 87 87 141 0 40 181 147 9 20 176
Вел. Трновац
Tërnoc
1 0 58 59 31 0 15 46 67 5 11 83
Жбевац
Zhbevc
0 0 0 0 1 0 1 2 17 1 0 18
Кленике

Klenik

0 0 6 6 1 0 1 2 32 0 0 32
Биљача
Bilaç
0 0 24 24 14 0 12 26 18 1 5 24
Несалце
Nasalcë
0 1 31 32 23 0 9 32 21 1 7 29
Муховац

Muhoc

0 1 9 10 8 0 9 17 8 5 3 16
Зарбинце
Zarbincë
0 2 2 4 0 0 0 0 2 3 1 6
Укупно
Gjithsej:

 

1 4 217 222 219 00 87 306 312 25 47 384

            Осим наведеног у извештајном периоду издато је 3721 уверења из књига држављана, 6542 извода из матичних књига рођених, 1205 извода венчаних, 383 умрлих и 1188 интернационалних извода.

Përveç kësaj në periudhën raportuese janë dhënë 3721 çertifikata nga librat e shtetësisë, 6542 ekstrakte nga librat e amëzës të lindjeve, 1205 ekstrakte nga librat e amëzës të kurorëzimeve, 383 ekstrakte nga librat e amëzës të vdekjeve dhe 1188 ekstrakte internacionale.

       ПОСЛОВИ АОП – PUNËT E PADH-it

На овим пословима током извештајног периода од 01.01. – 31.12.2020.   имали смо 3 извршиоца који су вршили  ажурирање бирачких спискова за сва матична подручја општине Бујановац, што подразумева доношење решења о упису, брисању исправци  и допуни у бирачки списак, укупно донета су  2882 решења, од тога 1251 решења за упис бирача у бирачки списак, 910 решења о брисању, 708 решења о изменама, допунама и  13 решења о техничким грешкама.

Në kryerjen e këtyre punëve gjatë periudhës raportuese prej  01.01. – 31.12.2020. kemi pasur 3 ekzekutues, të cilët kanë  punuar në azhornimin e listave zgjedhjore për të gjitha zonat e amzës në territorin e komunës së Bujanocit, që nënkupton prurjen e aktvendimeve për regjistrimin e tyre, shlyerjen nga lista dhe përmirësimit të listës zgjedhore të komunës së Bujanocit, në këtë periudhë gjithsejtë janë nxjerrë 2882 aktvendime, prej të cilave 1251 aktvendime për regjistrimin e zgjedhësve në listën zgjedhore, 910 aktvendime për shlyerje, 708  aktvendime për  ndryshime dhe plotësime, ndërsa 13 aktvendime mbi gabimet teknike.

Током овог извештајног периода је извршено и ажурирање Посебног бирачког списка, који се односи на Националне савете националних мањина, па стога су донета 747 решења.

Gjatë periudhës raportuese është bërë edhe azhornimi i Regjistrit të veçantë zgjedhor, i cili përkon me Këshillat nacionale të pakicave kombëtare, andaj për nevojat e tyre janë nxjerrë 747 aktvendime.

 

         

            ПОСЛОВИ  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ – PUNËT E BASHKËSIVE LOKALE

          На овим пословима радио је 1 извршилац, и у  периоду од 01.01. – 31.12.2020.. години примљена су 219 захтева, ради издавања уверења, изјава, сагласности, ради остваривања својих права и сви су решени, и донето је:

 • 97 уверења о заједничком домаћинству,
 • 72 уверења о трошковима сахране,
 • 21 уверења о једном те истом лицу,
 • 3 уверења о поседовању куће или плаца,
 • 24 Уверење о животу,
 • 0 Уверења о незапослености,
 • 1 уверење о националној припадности
 • 0 да је житељ Бујаовца

          Në punën e këtij referati kanë punuar 1 ekzekutues, dhe në periudhën raportuese prej 01.01. – 31.12.2020. janë pranuar 219 kërkesa, me qëllim të dhënies së çertifikatave, deklaratave, pëlqimeve me qëllim të realizimit të të drejtave të tyre, dhe të gjitha janë zgjidhura edhe ate:

 • 97 çertifikata për jetën në bashkësi familjare
 • 72 çertifikata për shpenzimet e varrimit,
 • 21 çertifikata mbi identitetin e personit,
 • 3 çertifikatë për vjetërsinë e objektit,
 • 24 çertifikata se është ende gjallë,
 • 0 çertifikata mbi papunësinë dhe
 • 1 vërtetim mbi përkatësinë kombëtare.
 • 0 se është banorë i Bujanocit

            Служба је радила и на пружању стручне помоћи  Месним Заједницама на територију општине Бујановац, радила је записнике са разних састанака , слала позиве, обавештења и слично.

          Shërbimi gjithashtu ka punuar edhe në dhënien e ndihmës profesionale Bashkësive lokale  në territorin e komunës së Bujanocit, ka përpiluar procesverbale nga takime të ndryshme, ka dërguar ftesa, lajmërime dhe të ngjajshme.

    ПОСЛОВИ  АРХИВЕ  И  ИЗДАВАЊА  РАДНИХ  КЊИЖИЦА

    PUNËT E ARKIVIT DHE TË DHËNIES SË LIBREZAVE TË PUNËS

Референт архиве и издавања радних књижиица обављала следеће послове у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи:

 • врши пријем и разврставање предмета по категоријама,
 • рукује архивским материјалом и архивском грађом,
 • води архивску књигу и друге евиденције у области архивске грађе и регистарског

     материјала,

 • припрема архивску грађу ради предаје Историјком архиву,
 • издаје радне књижице и води одговарајуће књиге издатих радних књижица,

обавља и друге послове по налогу Начелника

Referenti i arkivës dhe i lëshimit të librezavve të punës ka ushtruar pnët në pajtim me Rregulloren mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Administratën komunale dhe atë:

 • Pranimin dhe klasifikimin e lëndëve sipas kategorive,
 • Administron me materialin akivor dhe me gjedhen arkivore,
 • Udhëheq librin e arkivit dhe evidencat e tjera në fushën e gjedhes arkivore dhe të materialit të regjistrave,
 • Përgaditë gjedhen arkivore për t’ia dorëzuar Arkivit historik,
 • Lëshon libreza të punës dhe udhëheq librat përkatës të librezave të lëshuara,
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhër të Kryeshefit.

У протеклом извештајном периоду  рађено је следеће:

 • извршен је упис у архивску књигу предмета из 2019.године, а

препис достављен Историјском архиву Врање.

 • вршен је пријем и разврставање предмета по категоријама, накнадно достављених од радника Општинске управе, који чине трајну архивску грађу.
 • сређивање и преношење документације у архивском депоу из 2017.године, која се је налазила у писарници општине Бујановац, а која представља трајну архивску грађу.

Gjatë kësaj periudhe është punuar si në vijim:

 • Është bërë regjistrimi në librin e arkivit i lëndëve të vitit 2019 ndërkaq kopja i është dërguar Arkivit historik nga Vranja,
 • Është bërë pranimi dhe klasifikimi i lëndëve sipas kategorive, të dërguara me vonesë nga ana e punëtorëve të Administratës komunale, të cilat përbëjnë gjedhë të përhershme arkivore,
 • Rregullimi dhe bartja e dokumentacionit në depon arkivore nga 2017, e cila gjendej në noterinë e Komunës së Bujanocit, e që paraqet gjedhe të përhershme arkivore.

На захтев радника одељења Општинске управе да им се из архиве пронађу одговарајућићи предмети за рад службе, исти су нађени и достављени радницима.

Me kërkesë të Drejtoratit për punë të përgjithshme janë gjetur dhe janë dhënë në dispozicion shërbimeve përkatëse për procedim.

У току извештајног периода  примљено је и 8 захтева странака за проналажење предмета из архивског депоа, након што су нађени фотокопије предмета су достављене странкама.

Gjatë periudhës raportuese janë pranuar 8 kërkesa të palëve për gjetjen e lëndëve nga depoja e arkivit, ndërkaq pas gjetjes së tyre, fotokopjet e tyre i janë dërguar palëve.

            Oбављени су и друге послове по налогу начелник Одељења.

Janë kryer edhe punë të tjera me urdhër të kryeshefit të Drejtoratit.

 

   ПОСЛОВИ   ПИСАРНИЦЕ – PUNËT E ZYRËS PËR SHKRESA

У писарници  радили су  2 извршиоца, који су обављали послове пријема, распоређивања и достављања захтева странака на рад обрађивачима. Поред тога, обављано је и отпремање поште као и архивирање завршених предмета.

Në zyrën për shkresa kanë punuar 2 ekzekutues, të cilët kanë kryer punët e pranimit, shpërndarjes dhe dorëzimit të kërkesave të palëve deri te përpunuesit e lëndëve. Krahas kësaj ata kanë përgatitur dorëzimin e materialit në postë si dhe arkivimin e lëndëve të kryera.

            Током извештајног периода примљено је 4903 захтева, достављено непосредно и путем поште.

 • Примљена пошта на личност: 1678,
 • Отпремљена пошта (препоручена писма) 3500

          Gjatë kësaj periudhe raportuese janë pranuar  4903 kërkesa, drejtëpërsëdrejti nga parashtruesi apo përmes postës.

 • Posta e pranuar për personin………………………………… 1678
 • Posta e përgatitur (letra rekomanduese) ………………….. 3500

 

         

          У прилогу  овог извештаја је и табеларни приказ  о решеним и нерешеним првостепеним управним предметима као и  издатим уверењима  за наведени период у Општинској управи Бујановац.

          Këtij Raporti i bashkëngjitet edhe paraqitja tabelare për numrin e lëndëve administrative të zgjidhura dhe të pazgjidhura si dhe për numrin e çertifikatave të lëshuara për periudhën në fjalë në Administratën komunale të Bujanocit.

 

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА РЕШАВАЊЕ

У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА

ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ

RAPORTI MBI NUMRIN E LËNDVE  TË PRANUARA PËR VENDOSJE NË  PROCEDURË ADMINISTRATIVE SIPAS DREJTORATEVE

NË PERIUDHËN PREJ  01.01. – 31.12.2020.

 

Управна област

Sfera administrative

Бр. Пренети

Предмета

nr. i lëndëve të bartura

Бр. Примљених предмета

Nr. i lëndëve të pranuara

 

Укупно

Gjithsejtë

Решени

Të zgjidhura

Нерешени

Të pa zgjidhura

Жалбе

Ankesa

1. имв.пр сл.

. sh. pron. juridik

398 36 434 108 326 8
2. Грађевинарство

Ndërtimtaria

6077 220 6297 199 6098 0
3.Комун.инс.полиц.

ins./policia komunale

0 152 152 151 1 0
4. Пољопривреда

  Bujqësia

1 71 72 72 0 0
5. Занатство
Zejtaria
0 68 68 68 0 0
6. Грађанска стања
Gjendja civile
15 389 404 391 13 0
7. Борачка заштита
Mbrojtja e luftëtarëve
0 68 68 68 0 0
8. Заштита жив.сред.
Mbroj e mjed. jetësor
0 39 39 38 1 0
9. Урбанизам

   Urbanizmi

0 68 68 68 0 0
10. Грађевинска инспекција
Inspeksioni i ndërtimtarisë
0 53 53 53 0 0
11. Саобраћајна инс.
Inspeksioni i komunikacionit
0 68 68 68 0 0
12. Стамб. Ком. Делат.
Vepr. ban. komunale
0 8 8 8 0 0
Укупно – Gjithësjetë 6491 1240 7731 1292 6439 8

 

 

 

УВЕРЕЊАÇERTIFIKATA

 

Бр. пренетих предмета
Numri i lëndëve të bartura
Бр. примљених предмета
Numri i lëndëve të pranuara
 Укупно у раду
Gjithësejtë në punë
Решени

Të zgjidhura

Нерешени
Të pazgjidhura
Жалбе

Ankesa

1.Урбанизам
Urbanizmi
0 114 114 114 0 0
2. геод. послови
Punët e gjeodezisë
0 0 0 0 0 0
3. Занатство
Zejtaria
0 12 12 12 0 0
4. Пољопривреда
Bujqësia
0 40 40 40 0 0
5. Грађанска стања
Gjendja civile
0 162 162 162 0 0
   Укупно – Gjithësejtë 0 328 328 328 0 0

                                         

 

ПОСЛОВИ СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ

           PUNËT E SHËRBIMIT PROFESIONAL PËR PUNË TË PËRBASHKËTA

          Ова служба обавља стручне послове који се односе на одржавање зграде општине, обезбеђење зграде општине, обезбеђење других услова рада за општинску управу и друге органе, превоз моторним возилима,  послове умножавања материјала, послове у вези даставе материјала за СО и општинско Веће и других аката локалне самоуправе

          Ky shërbim ka kryer punët profesionale të cilat kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e objektit të komumnës, sigurimin e objektit të komunës, sigurimin e kushteve të tjera për punë të administratën komunale dhe të organeve të tjera, bartjen me automjete zyrtare të zyrtarëve komunal, punët rreth shumëzimit të materialit, punët rrethë shpërndarjes së shkresave për nevojat e Kuvendit të Komunës, Këshillit komunal dhe të akteve të tjera të vetadministrimit lokal.

          Овом Службом руководи шеф Службе за заједничке послове

          Me këtë Shërbim udhëheq Shefi i shërbimit pë punë të përbashkëta.

 

          Послови техничког секретара – Punët e sekretarit teknik

          На овим пословима радили су 2 извршиоца, који су обављали административне техничке послове за  Председника општине, Председника СО и  заменика Председника Општине.

          Këto punë i kryejnë 2 ekzekutues të cilët kanë kryer punë tekniko – administrative për kryetarin e komunës,  kryetarin e kuvendit dhe për zv/kryetarin e Komunës.

          Послови су се односили на: евиденцију странака,обавештења странака о времену пријема код функсионера, пријем и отпремање поште функсионера.

          Punët kanë pasë të bëjnë me evidentimin e palëve, njohtimin e palëve mbi kohën e pranimit te funksionarët si dhe pranimin dhe dorëzimin e postës për funksionar.

        Послови економата – Punët e ekonomit

            На овим пословима радио је  2 извршиоца, који су у току извештајног периода вршили набавку канцелариског матерјала и ситног инвентара, вршио је набавку требовања матерјала и опреме, водио је евиденцију потрошеног материјала, вршио је фотокопирање матерјала за за потребе Стручне службе за послове СО, Општинског већа и Општинску управу.

          Këto punë i kryen 2 ekzekutues të cilët gjatë kësaj periudhe raportuesekanë bërë furnizimin me material për zyre dhe inventare të vogla, ka bërë furnizimin me material dhe paisje, ka bërë evidencën e materialit të harxhuar për administratë komunale dhe fotokopjimin e materalit për Shërbimin profesional për punët ë KK, Këshillit komunal dhe Administratës komunale.

          Послови домара – Punët e mirmbajtësit

У  извештајном периоду на овим пословима  радио је 1 извршилац који се старао  о одржавању зграде Општине и  инвентара у њој.         

Gjatë kësaj periudhe në këto punë ka punuar vetëm se 1 ekzekutues i cili është kujdesur për mirmbajtjen e objektit të Komunës  dhe të inventarit të saj.

          Послови возача  – Punët e vozitësve

          Ове послове у  извештајном периоду обављало је 4 извршилаца. Послови возача обављени су према потребама Општинске управе.

          Në periudhën raportuese këtë punë e  kanë ushtruar 4 ekzekutues. Janë kryer të gjitha punët sipas nevojës së Administratës komunale.

            Списак возила са пређеном километражом у току  извештајног периода је:

                Regjistri i automjeteve sipas kilometrave të kaluara në periudhën raportuese:

 

Р.бр.
Nr.
Врста
Lloji
Марка
Marka
Тип – Tipi укупно пређених

gjithësej të kaluara

км – km

Регистарски

таблице

Nr. i targave

1.  Путничко
Udhëtarëve
Пежо
Pezho
407 14659 BU-001 AN
2. Путничко Udhëtarëve Mazda 3 32105 BU -013 ZG
3. Путничко Udhëtarëve Шкода

Shkoda

Октавиа
Oktavia
12028 BU 007 CK
4. Теренско

Terenit

Дација
Daçija
Дастер
Daster
14873 BU 009 US
5. Путничко Udhëtarëve Пежо
Pezho
Боксер
Bokser
7433 BU 011 NJ
6. Теренско

Terenit

Дација
Daçija
Дастер
Daster
9207 BU 012 TS
7. Путничко Udhëtarëve Шкода Супер Б

Shkoda super B

508 20651 BU 019 TN
8. Путничко Udhëtarëve Пежо
Pezho
406 14494 BU 005 KM
9 . Путничко

Udhëtarëve

Опел
Opel
Астра
Astra
7103 BU 018 DČ
10.  Теренско

Terenit

Лада нива

Llada Niva

1741 BU 018 RX
 
Укупно

Gjithësejtë

134.994

          Послови   портира – Punët e rojtarëve

          Ове послове обављало је 6 извршиоца у  извештајном периоду, а њихов рад се одвијао по утврђеном распореду у сменама, који обављају послове физичког обезбеђења објекта и имовине Општинске управе, уласка и изласка странака и радника Општинске управе.

          Këto punë i kanë kryer 6 ekzekutues ndërsa orari i punës është i caktuar në ndërrime të cilët i kryejnë punët rreth sigurimit fizik të objektit dhe pasurisë së komunës, bëjnë evidencën e hyrje -daljeve të palëve dhe punëtorëve të Administratës komunale.

 

          Послови достављача  – Punët e komunikuesve

          На овим пословима радило је 11 достављача, који су достављали материјал за седнице СО и Општинског већа, позиве, решења и остало за потребе органа општинске управе.

          Këto punë i kanë kryer 11 komunikues, të cilët kanë dorëzuar materialet për seancat e KK dhe të Këshillit komunal, ftesat, aktvendimet dhe kanë punuar edhe për nevojat e tjera të organeve të Administratës komunale.

         

          Послови заштите на раду и противпожарне заштите

          Mbrojtja në punë dhe mbrojtja kundër zjarrit

          За обављање послова заштите на раду и противпожарне заштите ангажован је 1 извршилац који се стара о предузимању мера за заштиту на раду запослених у Општинској управи и предузима мере противпожарне заштите, стара се одржавању и врши евиденцију противпожарне апаратуре и других мера која су предвиђена законом.

 

          Rreth punëve të mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes kundër zjarrit është i angazhuar 1 ekzekutues i cili kujdeset rreth ndërmarrjes së masave për mbrojtje në punë të punëtorëve të administrates komunale dhe ndërmerrë masat të mbrojtjes kundër zjarrit, kujdeset rreth mirëmbajtjes dhe bënë evidencën e aparaturës kundër zjarrit dhe të masave të tjera të cilat janë të parapara me ligj.

         

 

          Послови одржавања хигијене -Punët rreth mirëmbajtjes së higjienës

 

          Ове послове обављало је 6 извршилаца, чији се рад одвијао двократно по утврђеном распореду         

 

Gjatë periudhës raportuese këto punë i kanë kryer 6 të punësuara, të cilat kryhen në orar të ndarë në dy pjesë (para dhe pas dite) sipas orarit të përcaktuar.

          Послови припреме освежавајучих напитака

            Punët rreth përgatitjes së pijeve freskuese

          Ове послове обављало је 1 извршилац која вршила припрему и послуживања освежавајучем напитком.

          Ne periudhën e cekur raportuesa këto punë i ka kryer 1 ekzekutuese e cila ka bërë përgatitjen dhe shërbimin me pije freskuese.

              ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

               PUNËT E SHËRBIMIT PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM

 

          Током извештајног периода  од 01.01. – 31.12.2020.  године у овој служби радило је 2 извршиоца који су обављали послове заштите и спасавање по Правилнику о систематизацији радних места у ОУ Бујановац.

          Gjatë periudhës raportuese prej 01.01. – 31.12.2020. në kët shërbim kanë punuar 2 ekzekutues të cilët kanë kryer punët e mbrojtjes dhe shpëtimit sipas rregullores për sistematizimin e evendeve të punës në Administratën komunale të Komunës së Bujanocit.

          У извештајном периоду Штаб за ванредне ситуације општине Бујановац одржао је 26 седница, от тога 14 редовних, 10 ванредних, 1 телефонску и 1 седницу Кризног штаба, на којима је разматрано 116 тачака а донето је 101 закључака, 46 препорука и 1 одлука.

          Në periudhën raportuese Shtabi për situata të jashtëzakonshme i Komunës së Bujanocit i ka mbajtur gjithësejtë 26 seanca, prej tyre 14 të rregullta, 10 të jashtëzakonshme, 1 telefonike dhe 1 seancë e Shtabit të krizës, në të cilat janë shqyrtuar 116 pika, ndërkaq janë nxjerrë 101 konkluzione, 46 rekomandime dhe 1 vendim.

 

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

 DREJTORATI PËR FINANCA

 

На основу Одлуке о Општинској управи општине Бујановац послови који припадају и који се реализују у  Одељењу за финансије  су следећи:

Në bazë të Vendimit mbi Administratën komunale të Komunës së Bujanocit ky Drejtorat ushtron dhe i realizon këto punë:

 • организује и кординира поступак израде буџета ,

Organizon dhe kordinon procedurën e hartimit të buxhetit

 • издаје упуства за припрему за припрему нацрта буџета,

jep udhëzime për përgatitjen e draftit të buxhetit

 • обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин утврђен Законом о буџетском система,

siguron aprovimin e buxheti tsipas procedurës dhe mënyrës së përcaktuar me Ligjin mbi sistemin buxhetor

 • прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе,

e përcjellë ekzekutimin e buxhetit, dhe së paku dy here në vit për këtë  i informon organet ekzekutive,

 • у извршењу буџета Одељење за финансије: контролише план извршења буџета, врши промену апропријација у складу са Законом о буџетском система, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџета,

në ekzekutimin e buxhetit Drejtorati për financa kontrollon planin e realizimit të buxhetit bënë ndryshimin e aproprijimeve në përputhje me Ligjin mbi sistemin buxhetor, kontrollon obligimet e marra, përcjell të hyrat dhe të dalat nga buxheti, jep rekomandime sfrytëzuesve të mjeteve buxhetore.

 • месечо информише Председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета,

e informon për çdo muaj kryetarin e komunës mbi ndarjet e planifikuara dhe të realizuara të buxhetit

 • одељење за финансије пројектује и прати прилив на консолидовани рачун трезора и захтеве за плачање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавезаи плаћања,

drejtorati për financa projekton dhe përcjell hyrjet në llogarin e konsoliduar të thesarit dhe kërkesat për pagesën e shpenzimeve dhe definon kuotat tremujore, mujore dhe ditore të obligimeve të marra dhe pagesave.

 • управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом,

Menaxhon me mjetet e gatshme në llogarin e konsoliduar të thesarit, kontrollon shpenzimet, menaxhon me borxhet

 • обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета,

i kryen punët e kontabilitetit, kryen pagesat, udhëheq librin kryesor të thesarit, dhe librat ndihmës, përpilon raportet financiare dhe përgatit Draft vendimin mbi llogarinë përfundimtare të buxhetit,

 • припрема Нацрт Одлуке о локалним, административним таксама, о накнадама о коришћењу грађевинског замљишта, о висини стопе пореза на имовину и других одлука из области јавних прихода,

përgadit Draft vendimin mbi taksat lokale dhe administrative, mbi kompenzimin për shfrytëzimin e tokës ndërtimore, mbi lartësin e shkallës së tatimit në pronë dhe vendimeve të tjera në sferën e të hyrave publike,

 • обавља стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних финансија,

kryen punët profesionale administrative – teknike të cilat kan të bëjnë në ndryshimin e rregulave në sferën e financave publike,

 • одељење за финасије обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено,

drejtorati për financa kryen punët e kontabilitetit për Administratën komunale, Bashkësit lokale, Fondet dhe subjektet të tjera kur ato i jan besuar me vendim të posaçëm.

Наведене послове радило је 13 радника у сталном радном односу, и 1 радник на одређено време.

Punët e përmendura i kanë kryer 13 punëtor me mardhënie pune të pacaktuar dhe 1 punëtorë me kohë të përkohshme dhe në punët e përkohshme.

Послове Одељења за финансије можемо да поделимо у две групе и то:

Punët e Drejtoratit për financa mund ti ndajmë në dy grupe edhe ate:

 1. Послови буџета, рачуноводства, благајне и локалних такси.

Punët e buxhetit, kontabilitetit, arkatarisë  dhe taksat lokale.

Одељење за финансије имало је дневну ажурност и било је ангажовано  на следећим пословима:

Drejtorati për financa ka pasur azhornime ditore dhe ka qenë i angazhuar në këto punë:

 • израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2019. годину. Ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања за 2019. годину вршила је независна ревизорска кућа SMN AUDIT & TAX доо из Београда и добили смо следеће мишљење: “По нашем мишљењу, консолидовани завршни рачун Општине Бујановац за 2019. годину по свим материјално значајним аспектима даје истинит и објективан приказ извршења буџета на дан 31. децембар 2019. године, приказ прихода и расхода исказаних на готовинској основи, биланс стања имовине и обавеза, новчане токове, капиталне расходе, за годину која се завршава на тај дан, у складу са законским и другим прописима о буџетском систему Републике Србије”.  Приликом израде  нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине за 2019. годину, ревизорски тим је боравио у периоду од 04.06. до 05.06.2020.године и од 11.06. до 12.06.2020. године. Ревизорски тим је осим увида у финансијску документацију  Општинске  управе имао увид и у финансијску документацију  индиректних  корисника буџета (ЈП ”Дирекција за изградњу – у ликвидацији”,  ПУ “Наша радост”).

Hartimin e projekt Vendimit mbi llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunsë së Bujanocit për vitin 2019. Revidimin e raporteve të konsoliduara  financiare të llogaris përfindimtare të buxhetit dhe rregullsin e veprimeve për vitin 2019 krahas pëlqimit pararendës të kryer nga shtëpia e pavarur për revidim SMN AUDIT & TAX доо Shpk nga Beogradi dhe kemi marrë mendimin si në vijim: “Sipas mendimit tonë, llogaria e konsoliduar përfundimtare e komunës Bujanocit për vitin 2019, sipas të gjitha aspekteve materiale jep pasqyrë reale dhe objektive të realizimit të buxhetit në datën 31 dhjetor 2019, paraqitjen e të hyrave dhe shpenzimeve të paraqitura në bazë të parave të gatshme, bilancin e gjendjes së pasurisë, rrjedhat financiare, shpenzimet kapitale, për vitin i cili përfundon me atë datë në përputhje me ligjin dhe të rregulloret tjera mbi sistemin buxhetor të Republikës Serbisë”. Gjat hartimit të Projekt Vendimit mbi llogarin përfundimtare të buxhetit të komunës për vitin 2019 ekipi i revidimit ka qëndruar në periudhën prej 04.06 deri më 05.06.2020 dhe prej 11.06 – 12.06.2020. Ekipi i revizorit përpos prezantimit në dokumentet financiare të Administratës komunale  ka pasur qasje edhe ne dokumentet financiare të shfrytëzuesve indirekt të buxhetit (NP “Drejtoria për ndërtim” – në likuidim dhe EP “Gëzimi ynë”).

Осим комерцијалне овлашћене ревизорске куће., контролу правилности пословања вршила је и Државна ревизорска институција и то: 1) јавне набавке за период од 1.1.2018. – 31.12.2019. године и 2) расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запосленима, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали пословни расходи) за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године за све директне и индиректне кориснике буџета.

Përveç shtëpisë revizore komerciale të autorizuar, kontrollin mbi rregullshmërinë e afarizmit e ka bërë edhe  Institucionin shtetëror i auditivit edhe atë: 1)prokurimet publike për periudhën 1.1.2018 – 31.12.2019 dhe 2) shpenzimet për punonjës (pagat, shtesat dhe kompensimet, kontributet sociale në barrë të punëdhënësit, kompensimeve në natur, ndarjet sociale për punonjësit, kompensimin e shpenzimeve për punonjësit dhe shpërblimi i tyre dhe shpenzimet e tjera afariste) për periudhën 1.1.2019. – 31.12.2019 për të gjithë shfrytëzuesit direkt dhe indirekt të buxhetit.

 • У извештајном периоду Одељење је два пута радило Нацрт одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац и достављало Општинском већу, Скупштинском савету за привреду, финансије и буџет и СО Бујановац, први ребаланс је усвојен на седници СО Бујановац на седници СО Бујановац 17.09.2020. године, други ребаланс 18.12.2020. године.

Në periudhën raportuese ky Drejtorat dy herë ka hartuar Projekt vendimin për rebalansin e buxhetit të komunës Bujanocit dhe këtë ia ka dërguar Këshillit komunal, Këshillit për ekonomi, financa dhe buxhet të Kuvendit dhe KK të Bujanocit. Rebalansi i parë është aprovuar në seancën e KK Bujanocit më 17.09.2020, i dyti më 18.12.2020.

 • Одељење је испоштовало буџетски календар и одрадило упутство за израду одлуке о буџету за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и доставило свим директним и индиректним корисницима буџета општине као и свим основним и средњим школама са пратећим обрасцима у електронској форми.
 • Drejtorati e ka rrespektuar kalendarin buxhetor dhe ka hartuar udhëzimet për përgatitjen e Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2021, me projekcionet për vitin 2022 dhe 2023, duke ia përcjellur të gjithë shfrytëzuesve direkt dhe indirekt të buxhetit sikur edhe shkollave fllore dhe të mesme me ekstraktet përcjellëse në formë elektronike.

 • Одељење је урадило Нацрт одлуке о буџету општине Бујановац за 2021. годину и доставило Општинском већу, а Скупштина је Одлуку усвојила на седници одржаној 29.12.2020. године.

Drejtorati i e ka përpiluar Projekt Vendimin mbi buxhetin e Komunës për vitin 2021 dhe ia ka përcjellur Këshillit komunal, ndërsa Kuvendi Vendimin e ka aprovuar në seancën e mbajtur më datë 29.12.2020.

 • Након израде Нацрта одлуке о буџету општине Бујановац за 2021. годину одржани су састанци са директним и индиректним корисницима буџета, основним и средњим школама, јавним предузећима и месним заједницама.

Pas hartimit të Projekt vendimit mbi buxhetin e Komunës Bujanocit për vitin 2021  janë mbajtur mbledhje me shfrytëzuesit direkt dhe indirekt të buxhetit, shkollat fillore dhe të mesme, ndërmarrjet publike dhe bashkësitë lokale.

 • Исплата студентских стипендија за школску 2019/2020. годину за 725 студената.

pagesa e bursave të studentëve për vitin shkollor 2019/2020 për 725 student,

 • Месечна исплата ђачких стипендија из Координационог тела за 124 ученика средњих школа.

pagesa mujore e bursave të nxënësve nga Trupi koordinues për 124 nxënës të shkollave të mesme,

 • Исплата једнократне помоћи особама са сметњама у развоју за 169 особа.

Pagesa e ndihmës së njëhershme për personat me pengesa në zhvillim për 169 persona

 • Исплата дотација удружењима грађана.

pagesa e dotacioneve për shoqatat e qytetarëve,

 • Исплата дотација културно-уметничким друштвима

pagesa e dotacioneve për shoqërit kulturo artistike,

 1. Исплата дотација спортским клубовима из претходне године.

pagesa e dotacioneve për klubet sportive nga viti pararendës.

 • израда извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима Буџета општине за период (01.01.-31.01.2020.;01.-29.02.2020.; 01.01.-31.03.2020;. 01.01.-30.04.2020.; 01.01.-31.05.2020.; 01.01-30.06.2020.; 01.01.-31.07.2020.; 01.01.-31.08.2020.; 01.01.-30.09.2020.; 01.01.-31.10.2020.; 01.01.-30.11.2020. и 01.01.-31.12.2020.) и о томе је извештавало председника општине,

hartimi i raportit financiar mbi gjendjen e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën prej (01.01.-31.01.2020.; 01.01.-29.02.2020.; 01.01.-31.03.2020;. 01.01.-30.04.2020.; 01.01.-31.05.2020.; 01.01-30.06.2020.; 01.01.-31.07.2020.; 01.01.-31.08.2020.; 01.01.-30.09.2020.; 01.01.-31.10.2020.; 01.01.-30.11.2020. и 01.01.-31.12.2020.)) dhe për këtë është raportuar kryetarit të komunës.

 • израда извештаја о примљеним и утрошеним средствима за инвестиционе пројекте из буџета Координационог тела,

Hartimi i raportit mbi mjetet e pranuara dhe të shepnzuara për projektet e investuara nga Trupi koordinues,

 • праћење инвестиција које се финансирају из буџета општине и других извора финансирања,

Përcjellja e investimeve të cilat janë financuar nga mjetet buxhetit të komunës dhe prej burimeve të tjera financiare,

 • месечно сравњење главне књиге трезора са Управом за трезор,

Nivelizimi mujor i librit kryesor të thesarit me Drejtorinë e thesarit.

 • књижење извода рачуна – Извршење буџета,

Evidentimi I ekstraktit të llogarisë – ekzekutimi I buxhetit,

 • израда месечног извештаја П/Р и достављање Министарству финансија – Управи за трезор до 5. у месецу,

Hartimi i raportit mujor të të hyrave dhe shpenzimeve ekstrakti P/R dhe dërgimi i tij Drejtorisë së thesarit në datën 5 të muajit.

 • израда и достављање извештаја о инвестирању сопствених прихода директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти Министарству финансија – Управи за трезор до 5. у месецу за предходни месец,

Hartimi dhe dërgimi i raportit mbi investimin e të hyrave vetanake për shfrytëzuesit e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të mjeteve buxhetore, Ministrisë së financave dhe ekonomisë – Drejtorisë së thesarit deri në datën 5. të muajit,

 • израда и достављање извештаја о кредитном задужењу “Образац 5” Министарству финансија – Управи за трезор до 10. у месецу за претходни месец,

Hartimi dhe dërgimi i raportit mbi obligimet kreditore “ekstrakti 5” Ministrisë së financave dhe ekonomisë – Drejtorisë së thesarit deri në datën 10. të muajit.

 • израда и пријављивање обрасца Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД) за све исплате и слање Министарству финансија – Пореској управи,

Hartimi dhe paraqitja e ekstraktit Paraqitja individuale e tatimit mbi tatimet dhe kontributet e llogaritura (PPP-PD) për të gjitha pagesat dhe dërgimi Ministrisë së financave – Drejtoratit tatimor,

 • израда и достављање годишњег извештаја ППП-ОД, Министарству финансија – Пореској управи до 31. јануара за претходну годину,

Hartimi dhe dërgimi i raportit vjetorë PPP Ministrisë së financave – Drejtoratit tatimor deri më 31 janar për vitin pararendës,

 • израда образаца од 1 до 4 за доставу кадровских и финансијских података у регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору Министарству финансија – Управи за трезор од 1. до 7. у месецу за претходни месец,

Hartimi I ekstraktit prej 1 deri 4 për dërgimin e të dhënave kadrovike dhe financiare në regjistrin e personave të punësuar, zgjedhur, emëruar dhe të angazhuar në sektorin publik Ministris së ekonomis dhe financave- Drejtorisë së thesarit prej datës 01deri më datën 07 të muajit për muajin pararendës,

 • Образац 1 – Подаци о запосленимана на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима,

Ekstrakti 1 – të dhënat e të punësuarëve në kohë të pacaktuar dhe të caktuar, personave të zgjedhur dhe të emëruar.

 • Образац 2 – подаци о ангажованим лицима на основу уговора,

Ekstrakti 2 – të dhënat për personat e angazhuar në bazë të kontratës,

 • Образац 4 – подаци о примањима запослених, изабраних, постављених лица.

Ekstrakti 4 – të dhënat mbi të ardhurat e personave të punësuar, zgjedhur dhe të emëruar.

 • израда и достављање ЛП табела месечно и квартално Министарству финансија – Управи за трезор до 15. у месецу за предходни месец, до 20. у месецу за квартални извештај,

Hartimi dhe dërgimi i LP tabelës mujore dhe tremujore Ministris së ekonomis dhe financave- Drejtorisë së thesarit deri më datën 15 të muajit për muajin e pararendës, dhe deri më datën 20 të muajit për raportin tremujorë,

 • израда и достављање обрасца ПЛ-1 и ПЛ-2 (број запослених и маса планираних и исплаћених средстава за зараде) за све кориснике буџета, – Министарству финансија до 15. у месецу за предходни месец,

Hartimi dhe dërgimi i ekstraktit PL-1 dhe PL-2 (numri i të punsuarve dhe sasia e mjeteve të planifikuara dhe të paguara për të ardhura) për të gjithë shfrytzuesit e buxhetit, – Ministrisë së ekonomis dhe financave deri më datën 15 të muajit për muajin e pararendës,

 • РИНО образац – образац везан за рокове измирења новчаних обавеза. По пријему рачуна у службу имамо рок 3 дана да пријавимо неплаћене рачуне у РИНО образац а такође 3 дана да убацимо и плаћене рачуне у исти. До сада нисмо имали кашњења у измирењу обавеза (рок за плаћање је 45 дана).

RINO ekstrakti – ekstrakt lidhur me afatet për kryerjen e obligimeve financiare. Pas pranimit të llogaris kemi 3 ditë afat të paraqesim llogarit e pa paguara në RINO ekstrakt dhe gjithashtu 3 ditë për ti futur edhe llogarit e paguara në të njejtin. Deri më tani nuk kemi pasur vonime në kryerjen e obligimeve (afati për pagesa është 45 ditë).

 • Централни регистар фактура – од 01.03.2018. године сви корисници јавних средстава у обавези су да своје фактуре пријављују и измирују посредством Централног регистра фактура.

Regjistri qendror i faturave – prej 01.03.2018të gjithë shfrytëzuesit e mjeteve publike janë të obliguar që faturat e veta t’i paraqesin dhe të paguajnë permes Regjistrit qendror të faturave

 • израда годишњег статистичког извештаја о инвестицијама у основна средства ИНВ-01 за 2019.годину –  РЗС-Одељење у Лесковцу,

Hartimi i raportit statistikor vjetor mbi investimet në mjetet themelore INV-01 për vitin 2019 ERS – Drejtoria në Leskoc,

 • израда месечног извештаја о расходима и издацима, приходима и примањима у буџету ЈЛС, као и месечног прегледа неизмирених обавеза локалне самоуправе. Извештаје достављамо до 15. у месецу за претходни месец.

Hartimi i raportit mujor mbi shpenzimet dhe ndarjet, të hyrave dhe arkëtimeve në buxhetin e NJVL, si dhe rishikimi mujor i detyrimeve të papaguara të vetëqeverisjes lokale. Ne paraqisim raporte deri më 15 të muajit për muajin e kaluar.,

 • обрачун и исплата зарада изабраним, постављеним и запосленим у општинској управи од 1-5 за претходни месец и

Rrogaritja dhe pagesa e të rrogave personave të zgjedhut, emëruar dhe të punësuarve në administratën komunale prej datës 1 deri më datën 5 për muajin pararendës dhe

 • вођење књиговодства за ОО Помоћ расељеним и избеглим лицима,

Udhëheqja e kontabilitetit për këshillin komunal për ndihmë personave të zhvendosur dhe të ikur,

У извештајном периоду била су два извршиоца буџета.

Поред редовног праћења и измирења обавеза директног корисника буџета примљен је и реализован велики број захтева индиректних корисника буџета и то:

Krahas përcjelljes së rregullt dhe të kryerjes së obligimeve ndaj shfrytëzuesve të rregullt të buxhetit janë pranuar dhe realizuar edhe një numër i madhë i kërkesave të shfrytëzuesve të tërthortë të buxhetit edhe atë:

Туристичка организација Бујановац

Organizata turistike ………………………………………………………………………..

74
СЦ “Младост” Бујановац

QS “Rinia” ……………………………………………………………………………………

120
ДУ  “Вук Караџић” Бујановац

ESH “Vuk Karaxhiq” ……………………………………………………………………

152
Библиотека “14. Новембар” Бујановац

Biblioteka “14 Nëntori” …………………………………………………………………

115
ПУ “Наша радост” Бујановац

EP “Gëzimi ynë”……………………………………………………………………………

299
Дом здравља Бујановац

Shtëpia e shëndetit Bujanoc……………………………………………………………..

80
Центар за социјални рад

Qendra për punë sociale………………………………………………………………….

29
Основно образовање (12 основих школа)

Skollimi fillor (12 shkolla fillore)……………………………………………………

831
Средње образовање (2 основне школе)

Shkollimi i mesëm (2 shkolla të mesme)…………………………………………..

241
Месне заједнице 93
ЈП „Комуналац“ Бујановац 7
Апотека Бујановац 8

што укупно износи 2049 захтева.

Gjithësejtë ka pasur 2049 kërkesa.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

           PROKURIMET PUBLIKE

Послови јавних набавки у Општинској управи обављају се преко Комисије за јавне набавке, која је формирана Одлуком Општинског већа, а  стручне и административно – техничке послове  ради Одељење за финансије са 1 извршиоца  у сталном радном односу.

Punët e prokurimeve publike në Administratën komunale kryhen përmes Komisionit për prokurime publike, i cila është formuar me Vendimin e Këshillit komunal, ndërsa punët profesionale-administrative i kryen Drejtorati për financa permes nji ekzikutuesi me punë të përhershme.

Активност радника који раде на пословима јавних набавки директно је повезана са активношћу Комисије за јавне набавке општине Бујановац.

Aaktiviteti I puntorëve të cilët punojn në punët e prokurimeve publike drejtpër drejtë I lidhur me aktivitetet e Komisionit për prokurime publike të komunës së Bujanocit.

Из Извештаја који се доставља Управи за јавне набавке Београд могу се видети стручни и административно – технички послови који су обављали радници  у јавним набавкама велике вредности-отворени поступак, јавне набавке мале вредности и јавне набавке мале вредности – путем наруџбенице.

Nga raporti që i dërgohet Drejtoris për prokurime publike – Beograd mund të shihet punët profesionale administrative teknike të cilat i kan kryer punëtorët në prokurime publike me vler të madhe-procedur e hapur, prokurimet publike me vlerë të vogël dhe prokurimet publike me vlerë të vogël – përmes porosisë).

У наведеном периоду заклучени су следећи уговори и то:

Në periudhën e cekur janë lidhur këto kontrata dhe ate:

 • Јавне набавке велике вредности – отворени поступак заклучени су укупно 8 уговора уговорена вредност без ПДВ била је 42.251.982,00 дин.
 • Prokurimet publike me vlerë të madhe – procedura e hapur janë lidhur gjithsej 8 kontrata vlera e kontraktuar pa TVSH ka qenë 251.982,00  din.
 • Јавне набавке мале вредности заклјучени су укупно 35 уговора вредност без ПДВ била је 65.326.146,31дин
 • Prokurimet publike me vlerë të vogël – janë lidhur gjithsej. 35 kontrata vlera e kontraktuar  pa TVSH ka qen 326.146,31    din,
 • Јавне набавке мале вредности – наруџбеницом заклјучени су укупно 39 уговора уговорена вредност без ПДВ била је 18.639.421,40дин.
 • Prokurimet publike me vlerë të vogël – me porosi janë lidhur gjithsej 39 kontrata ме vlер pa TVSH ka qen 639.421,40.din,

-Што знач да укупна уговорена вреедност без ПДВ за заклјучене  уговоре  била је 126.217.549,71дин  без ПДВ односна 151.461.059,65 дин. Са ПДВ дин.

Çka don të thotë se vlera e përgjithshme e kontraktuar pa TVSH për lidhjen e kontratave ka qenë 126.217.549,71   din, ndërsa vlera e kontraktuar me  TVSH ka qenë   din. 151.461.059,65. Din.

 

 

        3.ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – БУЈАНОВАЦ

ADMINISTRATA LOKALE TATIMORE – BUJANOC

 

На основу Одлуке СО Бујановац бр.06-020-120/06 од 04.12.2006 год. основана је ЛПА Општинске управе општине Бујановац.

           Në bazë të vendimit të Kuvendit të komunës së Bujanocit nr. 06-020-120/06 të datës 04.12.2006  themelohet drejtorati për ATL

           ЛПА  функционише од почетка 2008 год

           ALT  funksionon nga fillimi i vitit 2008 v.

ЛПАима9 радника с аследећом стручном спремом

           ATL   ka  9 puntor me strukturë kualifikuse

                                       Извори јавних прихода су:

                                      Të hyrat burimore janë:

     порез на имовину физичких лица

    -порез на имовину правних лица

    -приходи од истицања фирме на пословном простору

    -накнада за грдско грађевинско земљиште од физичких и правних лица

    -порез на имовину од пољопривредног земљишта

    -боравишна такса и

    -накнада за животну средину.

 

    –

   Tatimi në pronë i personave fizik,

   Tatimi në pronë i personave juridik,

     Taksa mbi shenimin(ekspozimin) e firmës në lokalin afarist-firmarina

      Kompenzimi i tokës ndërtimore qytetare

    T atimi në pronë i tokës    bujqësor,

   Taksa e qëndrimit

     Eko taksa

 

Изворни локални приходи остварени у буџету локалне

самоуправе од:

 Të hyrat burimore të buxhetit në njisin e vetëadministrimit  Lokal janë ;

                                    Пореза на имовину физичких лица

                             Tatimi në pronë  i personave fizik

         Што се тиче пореза на имовину физичких лица у периоду од 01.01.2020 до 31.

12.2020 ЛПА је радила на ажурирање базе података и уписа нових пореских обвезника, тако да све пријаве које су попуњене на терену прошле године убачене су у програм чиме је знатно повећан број пореских обвезника.

         Sa i përket tatimit në pronë te personat fizik  gjatë periudhës paraprake 01.01.2019 deri 31.12.2019 drejtorati i tatimeve ka punuar  në  azhurimin e bazës së të dhënave  njiherit edhe regjistrimin e obligusve të  ri tatimor ,kështu që gjitha fletëparaqitjet të cilat  janë plotsuar nga tereni vitin e kaluar ato janë janë futur në program gjë që ka bërë edhe rritjen e numrit të obligusve tatimor .

      Бр. Решење                 задужење са решење              уплата          реализација у%

 • Nr i akv. Ngarkesa me aktvendime          pagesat            realizimi     %

             10943                       39.304.016.37                          18.534.695,32           48%

 

Планирани износ пореза на имовину од физичких лица по буђету је 21,000,000.00 динара

Të planifikuara për periudhën paraprake  nga   tatimi në pronë personat   fizik sipas buxheti janë  21,000,000.00 din.

            Порез на имовину правних лица

            Tatimi në pronë personat juridik

Ступањем на снагу измена и допуна закона о порезима на имовину (Sл.гл. РС бр. 47/2013)омогучено пореским обвезницима који воде пословне књиге од  2014 године самоопорезивњем достављањем пореске пријаве (ППИ1 ) које пореске оделење задужује за ту непокретност која је на (ППИ1

 

Me hyrjen në fuqi të ligjit mbi plotsimin dhe ndërrimin e ligjit mbi tatimin në pronë(Gazeta zyrtare RS nr. 47/2013 ) ju ka mundsue që obligusit tatimor që udhëheqin libra afariste nga viti  2014 të vetëtatimohen  duke e sjell fletëparaqitjen tatimore (PPI 1 ) të cilën organi  i drejtoratit të tatimit e ngarkon për atë patundshmëri e cila është në (PPI 1)

 • Бр. Решење задужење са решење                уплата        реализација у %
 • Nr aktv. Ngarkesat me aktvendim         pagesat          realizimi  në  %

           57                            17,031,210.49                               9,598,707.89                56 %

Планирано по бужету за овај период је 15,000,000.00дин.

Të planifikuara për periudhën paraprake  sipas buxheti janë 15,000,000.00  din

 

 

 

 

Комунална такса на име фирмарине

Taksa komunale në emër të firmës

У  току 2012 године дошло је до измена и допуна закона о финансирању локалне самоуправе.Ове измене су се тицале управо таксе за истицање фирме на пословном простору чиме је дошло до  тога да се за велики број таксених обвезника укида обавеза плаћања, осим оних обвезника који имају већи остварени обрт од минимума који прописује нови закон  који је објављен у Сл.гл.РС. бр. 93/2012.год. дана 28..09.2012.

 

Gjatë vitit 2012 ka ardhë deri te ndryshimi  dhe plotësimi i Ligjit mbi finansimin e vetëqeverisjes lokale. Këto ndryshime dhe plotësime janë bërë te taksa mbi shenimin e firmës në lokalin afarist e ashtuquajtura-firmarinë , çka ka ardhur gjerë tek ajo se një numër i madhë i obliguesve tatimor lirohen nga pagesa e firmarinës, përpos obligusve që kanë qarkullim nga minimumi të cilin e parashef Lighi i ri i cili është  shpallur në Gazetën zyrtare të RS nr 93/2012 të datës 28,09,2012.

 

Бр. Решење                 задужење са решење                уплата               реализација у %

 • Nr i akt. Ngarkesat me aktv.                Pagesat               realizimi në %

       63                              21,447,415.00                     23,862,845.80            108 %

 

 • Планирани средстава за овај период по буџету су 33,000,000,00 дин.
 • Të planifikuara për periudhën paraprake sipas buxhetii janë, 33,000,000,00 din

            Eko taksa

Taksa ekologjike

Влада републике Србије је донела Уредбу о критеријума за одређивање активности које утиче на животне средине према степену негативног утицаја на животне срединукоји настаје обавлањем активности,износима накнада,условома за њено умањење,као и о критеријума који су од значаја за утицаја физичких лица наивотну средину( Сл.РС .86/19)

Qeverija e republikës së Sërbisëka  pru  urdhresën  mbi kriterijumet e  caktimin e aktiviteteve të cilat ndikojnë në ambijentin njerzor sipas shkallës  të ndikimit negativ mbi ambijentin jetsor të cilat paraqiten kryrjen e aktiviteteve ,mbi shumën e kompenzimit ,kushteve për zvoglimin si dhe mbi kriterjumet të cilat janë domethanse mbi ndikimin  e personave fizik në ambijentin jetsor.( Gz:nr.86/2019 )

 

 • Бр. Решење задужење са решење                уплата            реализација у %
 • I akv. Ngarkesat me akvendim                 pagesat            realizimi në %

      3333                                  4,767,075.87                             1,760,508,18              40 %          

 

Планирани средстава  по буџету су5,000,000.00 дин

  Të planifikuara për periudhën në fjalë sipas buxheti janë 5,000,000.00 dinar

Комунална такса за коришћење простор на јaвним  површинама

Taksa komunale për shfrytzimin e sipërfaqeve publike

 

                                                                                       Уплате

                                                                                        Pagesat

                                                                                     3,740,214,00

Од 01.01.-31.12.2020 ЛПА радила и ове послове

Nga 01.01-31.12.2020 ALT ka bërë edhe këto punë

 

14696        комада  решење

               aktëvendime edhe ate:

10943        решење за порез на имовину физицка лица

                 Aktëvendime për tatimin në pronë personat fizik

57              решење за порез на имовину правна лица

                 Aktëvendime për tatimi në pronë  personat juridik

63              решење за комуналну таксу

                 aktëvendime për taksë komunale

3333 решење  накнада за унапредјење  животне средине(еко такса)

                 aktëvendime për  zhvillimin e mjedisti  jetsor(taksa ekologjike)

220         решење за репрограм

              Aktvendime reprogram

80          решење за ванбиланске евиденције

              Aktvendime për evidencën jashtëbilanciare

Порез на имовину физичких лица

Tatimi në proë për persona fizik

  5    опомене за порез на имовину физичких лица

                Vërejtje për tatimin në pronë personat fizik

  5  опомене за правних лица

                Vërejtje për persont juridik

  5 решење за принудну наплату и привремене мере

Aktëvendime për masa të përkoshme dhe masa të dhunshme

            Заузеће јавну површину

             Zërja e sipërfaqes publike

 

7       опмене за заузеће јавну површину

           Vërejtje për shfrytzimin e sipërfaqes publike

7        решење за принудну наплату и привремене мере

          Aktëvendime për masa të dhunshme dhe masa të përkoshme

7      извшење  решење код народне банке у Крагујевац

        aktëvedime të egzekutuar në bankën popullore  në Kragujevc

 

 

               Опмене за комуналну таксу (фирмарина )

                Vërejtje për taksë komunale (firmarina )

 

 

1644    опомене за комуналну таксу

          Vërejtje për taksë komunale

21     решење за принудне наплату и привремене мере

        Aktëvendime për masa të dhunshme dhe masa të përkohshme

21    извшење  решење код народне банке у Крагујевац

       aktëvedime të egzekutuar në bankën popullore  në Kragujevc

  292    захтева за репрограм пореског дуга

                Kërkesa për reprogram të borxhit tatimor

  292    захтева за репрограм пореског дуга

                Kërkesa për reprogram të borxhit tatimor

40       захтева за терен

            Kërkesa për teren

445       потврда

             vërtetima

4        дописа

           shkresa

5       попратни акта за другог степена

            аkte shoqruse për shkallë të dytë

3      обавештења

           lajmërime

   1      одговор  на захтев странке

           përgjegje në kërkesë të palës

  672      предмета од јавног бележника

              Lëndë nga noteri publik

14        Захтев за прекњизжење

            Kërkesa për kthimin e mjeteve

 1. Одељење за урбанизам, имовинско – Правне послове, стамбено – комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине

Drejtorati për urbanizëm,çështje pronsore-juridike, komunalo banesore,veprimtari ndërtimore dhe mbrojtjen e mjedisit jetsor

У одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, стамбено-комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине радници су радили на пословима и задацима предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи  Бујановац.

            Në Drejtoratin për urbanizëm, çështje pronsoro-juridike, komunalo-banesore, veprimtari ndërtimore dhe mbrojtjen e mjedisit jetësorë, punëtorët  kanë punuar në detyrat dhe punët  e parapara me Rregulloren mbi sistematizimin e vendeve të punës në Administratën komunale të Komunës së Bujanocit.

ИМОВИНСКО-ПРАВНА СЛУЖБА – SHËRBIMI PRONËSORO-JURIDIK                         

Самостални стручни сарадник, виши сарадник на имовинско-правним пословима одлучивали су на основу захтева странака који се углавно тичу у управном поступку за признавање права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини, давању у закуп осталог грађевинског земљишта на основу права својине на објекту (легализација), исправка граница катастарских односно граница грађевинских парцела (парцелација-препарцелација), давање у закуп осталог грађевинског земљишта, давања у закуп јавног грађевинског земљишта ради постављања привремених монтажних објеката, депоседација земљишта и престанак права коришћења, куповина стана која су у власништву Општине Бујановац, исељење из стана, повраћај одузетог земљишта од предходних власника, захтеви за издавање тапија, експропријација и др.

Bashkëpunëtori i pavarur profesional, bashkëpuntori i lartë  në punët pronësore–juridike  kanë vendosur në bazë të kërkesave të palëve të cilat kryesishtë kanë të bëjnë me procedurën administrative për njohjen e të drejtës për shfrytëzimin e tokës tjetër të pandërtuar në pronësi shtetërore, të dhënies me qira të tokës tjetër ndërtimore  në bazë të së drejtës së pronësisë mbi objektin (legalizimi), përmirësimi i kufijëve të parcelave kadastrale, përkatësishtë kufijve të parcelave ndërtimore (parcializimi – preparcilizimi), dhënia me qira e tokës tjetër ndërtimore, të dhënies me qira të tokës ndërtimore publike me qëllim të vendosjes së objekteve të përkohshme montuese, deposedimi i tokave dhe ndërprerja e të drejtës së shfrytëzimit, blerja e banesave të cilat janë në pronësi të Komunës së Bujanocit, shpërnguljen nga banesa, kthimi i tokave të marra pronarëve të mëparshëm, kërkesat për dhënien e tapiave, eksproprijimi etj.

У извештајном периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године имовинско правна служба је примила укупно 36 предмета, укупно пренети из претходне године су 398 предмета, предмета у раду је било 434, решених је било 108, а нерешених је 326 предмета, од тога за 8 предмета је уложена жалба, за 4 предмета се води судски поступак.

Në periudhën prej 01.01.2020 deri 31.12.2020 ky shërbim ka pranuar gjithësejtë 36 lëndë, nga viti i kaluar janë bartur 398 lëndë, lëndë në përpunim kanë qenë 434 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur 108 lëndë, ndërsa të pa zgjidhura kan mbetur 326 lëndë, prej të cilave në 8 lëndë është parashtruar ankesa, 4 lëndë është në procedurë gjyqësore.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

 • 361 достава података о закупу пословних просторија: пренето из предходне године нема ниједан предмет, примљено нема.

361 lëshimi i të dhënave për marrjen me qira të hapësirave afariste: nga periudha e kaluar raportuese nuk është bartur asnjë lëndë, të pranuar nuk ka.

 • 360 откуп станова: 66 захтева за откуп општинских станова је пренето је из претходне године, примљених је било 2 предмета, у раду је било 68 предмета, решених је 33 предмета, а нерешени су 35 предмета, за 1 предмет се води судски поступак, за 1 предмет је уложена жалба.

360 blerja e banesave: 66 lëndë për blerje të banesave të komunës në periudhën raportuese janë bartur prej vitit të kaluar, janë pranuar 2 lëndë të reja, gjithësejtë në punë kanë qenë 68 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur 33 lëndë, kanë mbetur për tu kryer 35 lëndë, ndërkaq 1 lëndë është në procedurë gjyqësore, për 1 lëndë është dorëzuar ankesë.

 

 • 462 јавно земљиште, национализација: у извештајном периоду пренето је из предходне године су 6 предмета, примљених је било 2 предмета, у раду је било 8 предмета од тога су решен 1 предмет, нерешено је 7 предмета.

462 toka publike, nacionalizimi: në periudhën raportuese nga periudha paraprake janë bartur 6 lëndë, janë pranuar 2 lëndë e re, pra gjithësejtë kanë qenë në shqyrtim 8 lëndë prej të cilave 1 është zgjidhur kurse 7 lëndë kanë nuk janë zgjedhur – janë në procedurë.

 • 463 депоседирање земљишта, конверзија, упис права својине: пренето из предходне године су 214 предмета, примљених је било 3 предмета, у раду је 217 предмета, решено је 50 предмета, нерешених је 167 предмета.
 • 463 deposedimi i tokave, konvertimi, regjistrimi i të drejtës së pronësisë: nga viti i kaluar janë bartur 214 lëndë, kurse janë pranuar 3 lëndë e re, kështu që në punë janë gjithësejtë 217 lëndë, janë zgjidhur 50 lëndë, të pazgjidhura janë 167 lëndë.

 • 464 промет непокретности: пренето из предходне године нема ниједан предмет такође нема нових примљених предмета у току извештајног периода.

464 qarkullimi i palujtshmërive: nga viti i kaluar nuk është  bartur asnjë lëndë, sikur nuk është pranuar asnjë lëndë gjatë kësaj periudhe raportuese.

 • 465 експропријација: пренето је из предходне године 86 предмета, примљено је 26 предмета, у раду је било 112 предмета, од тога су решени 22 предмета а нерешени су 90 предмета, за 3 предмет се води судски поступак, за 7 предмета је уложена жалба.

465 eksproprijimi: nga viti i kaluar janë bartur 86 lëndë kurse gjatë periudhës raportuese janë pranuar 26 lëndë të reja dhe gjithësejtë  kanë qenë në punë 112 lëndë, prej tyre  janë zgjidhur 22 kurse të pazgjidhura kanë mbetur 90, për 3 lëndë udhëhiqet procedurë gjyqësore, ndaj 7 lëndëve është ushtruar ankesë.

 • 046 повраћај земљишта: пренето из предходне године 26 предмета, примљено је 3 предмета, у раду је било 29 предмета, од тога су 2 предмет решен, а нерешених су 27 предмета.

046 kthimi i tokave: nga viti i kaluar janë bartur 26 lëndë, kurse gjatë periudhës raportuese janë pranuar 3 lëndë, kështu që numri i përgjithshëm është 29, nga të cilat 2 janë zgjidhur, ndërsa të pazgjidhura kanë mbetur 27 lëndë.

 

УРБАНИЗАМ – URBANIZMI

На пословима урбанизма решавано је по захтевима странака на издавању информације о локацију, локацијске услове, припрема података за израду урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, пројеката препарцелације, решавање предмета у поступку легализације и озакоњењу објеката, на прикључење на комуналну инфраструктуру и др.

Në punët e urbanizmit me kërkesë të palëve janë zgjidhur lëndët që kanë të bëjnë me lëshimin e  informatave për lokacione, dhënien e aktvendimeve mbi lejen e lokacionit, përgatitjen e të dhënave për hartimin e projekteve urbanistike, projekteve të parcealizimit, projekteve të preparcializimit, zgjidhjen e lëndëve në procedurën e legalizimit.

У извештајном периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020год. служба урбанизма је примила укупно 182 предмета, укупно пренети из претходне године је 0 предмет, предмета у раду је било 182, од тога су 182 решених, нерешено је 0 предмет.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2020 deri 31.12.2020 shërbimi për urbanizëm ka pranuar gjithësejt 182 lëndë, nga viti kaluar është bartur 0 lëndë, kështu që gjithësejtë në procedurë kanë qenë 182  lëndë, janë zgjidhur të gjitha.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

            Самостални стручни сарадници за послове урбанизма

            Bashkëpunëtorët e pavarur profesional për punë të urbanizmit

 • 350 издавања информације о локацију, урбанистички пројекти, пројекти парцелације и пројекти препарцелације, прикључење на комуналну инфраструктуру: у извештајном периоду пренешено је 0 предмет, примљено је 114 предмета, у раду је било 114 предмета од тога је решено 114 предмета, нерешено је 0 предмет.

         350 dhënia informatave për lokacione, legalizime të objekteve, projekte urbanistike, projekte parcelizimi dhe projekte preparcelizimi: në periudhën raportuese janë bartur nga viti i kaluar 0 lëndë, kurse  janë pranuar 114 lëndë të reja, në shqyrtim kanë qenë gjithsejtë 114 lëndë dhe të gjitha janë zgjidhur.

 • 353 издавање локацијске услове: у извештајном периоду пренето је из предходне није ниједан предмет, примљено је 68 предмета, у раду је било 68 предмета од тога је решено 68 предмета, нема нерешених предмета.

          353 dhënia kushteve të lokacionit: në periudhën raportuese nga viti i kaluar nuk është bartur asnjë lëndë,  janë pranuar 68 lëndë të reja, gjithësejtë në punë kanë qenë 68 lëndë, dhe se të gjitha janë zgjidhur.

ГРАЂЕВИНАРСТВО – NDËRTIMTARIA

 

На пословима грађевинарства решавано је по захтевима странака на решавање предмета у поступку легализације, озакоњењу објеката, издавање грађевинских дозвола, формирање комисије за технички пријем, одредјивање стручног надзора  и др.

Në punët e ndërtimtarisë me kërkesë të palëve janë zgjidhur lëndë për procedurën e legalizimit, lëshuarjen e lejeve të ndërtimit, formimin e  komisioneve për pranim teknik, përgatitjen e vendimeve për emërimin e organeve mbikqyrëse etj.

У извештајном периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020 год. служба грађевинарства је примила укупно 220 предмета, укупно пренети из претходне године су 6077 предмета, предмета у раду је било 6297, од тога су 199 решених  а нерешених 6098 предмета.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2020 deri 31.12.2020 shërbimi i ndërtimtarisë ka pranuar gjithsejt 220 lëndë, prej vitit paraprak janë bartur në vitin vijues 6077 lëndë, prej nga në procedurë kanë qenë gjithsejt 6297 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur 199 dhe 6098 lëndë kanë mbetur të pa zgjidhura.

          Кретање предмета по класификационим бројевима:

             Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

            Самостални стручни сарадник за послове грађевинарства

            Bashkëpunëtori i pamvarur profesional për punë të ndërtimtarisë

 

 • 351 грађевинске дозволе: у извештајном периоду пренето из претходне године није било предмета, примљених је било 31 предмета, у раду је било 31 предмета, и сви предмети су решени.

               351 leje ndërtimi: nga viti paraprak nuk është pranuar asnjë lëndë, në periudhën raportuese janë pranuar 31 lëndë, të zgjidhura janë 31 lëndë.

 • 351 пријава почетка грађења објекта: у извештајном периоду примљено је 46 предмета који су сви решени.

                351 lajmërimi për fillimin e ndërtimit të objektit: në periudhën raportuese janë pranuar 46 lëndë, dhe se të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 решење о одобрењу извођењу радова чл.145: у извештајном периоду примљено је 30 предмета који су сви решени.

                351 leja e për ekzekutimin e punimeve, neni 145: në periudhën raportuese janë pranuar 30 dhe se të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 употребне дозволе: у извештајном периоду примљено је 10 предмета који су сви решени.

                351 lejet e përdorimit: në periudhën raportuese janë pranuar 10 lëndë dhe se të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 пријава завршетка израде темеља: у извештајном периоду примљено је 8 предмета који су сви решени.

              351 lajmërimi i përfundimit të temelit: në punë janë pranuar 8 lëndë, të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 пријава завршетка објекта у конструктивном смислу: у извештајном периоду примљено је 8 предмета који су сви решени.

                351 lajmërimi i kryerjeve të objekteve në kuptimin konstruktiv: në periudhën raportuese janë pranuar 8 lëndë, të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 озакоњење објекта: у извештајном периоду пренето из претходне године су 6077 предмета, примљених је било 75 предмета, у раду је било 6152 предмета, од тога 54 предмета су решени и 6098 предмета су нерешени.

            351 legalizimi i objekteve: nga viti paraprak në këtë periudhë raportuese janë bartur 6077 lëndë, në periudhën raportuese janë pranuar 75 lëndë, në punë kanë qenë 6152 lëndë, prej tyre 54 lëndë janë zgjidhur, ndërkaq 6098 lëndë nuk janë zgjidhur.

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ – PUNËT BANESORE-KOMUNALE

На пословима стамбено-комуналним делатностима решавано је по захтевима странака који се углавном тичу: промена стамбеног у пословни простор, прекопавање улица, постављање билборда, радно време и др.

Në punët e veprimtarisë banesoro-komunale, janë zgjidhjur lëndët në bazë të kërkesave të palëve, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me: ndryshimi i destinimit nga banimi në lokal afarist, mihja e rrugëve, vendosja e bilbordëve, orari i punës etj.

У извештајном периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020год. служба стамбено-комуналних делатности је примила укупно 8 предмет, укупно пренети из претходне године нема, предмета у раду је било 8, решених предмета је 8, тако да нема нерешених предмета.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2020 deri 31.12.2020 shërbimi i veprimtarive banesoro-komunale ka pranuar 8 lëndë të re, nga viti i kaluar nuk kemi asnjë lëndë të bartur, gjithësejtë në punë kanë qenë 8 lëndë, të cilat janë zgjidhur, kështu që nuk ka lëndë të pa zgjidhura.

            Кретање предмета по класификационим бројевима:

            Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

 • 352 решење о прекопавању улица: у извештајном периоду није примљено ниједан предмет.

352 aktvendimet për mihjen e rrugëve: në periudhën raportuese nuk janë pranuar asnjë lëndë.

 • 344 билборди: у извештајном периоду примљено је 8 предмет и сви су решени.

344 bilbordet: në periudhën raportuese janë pranuar 8 lëndë dhe të gjitha janë zgjidhur.

 • 130 држање музике: у извештајном периоду није примљено ниједан предмет.

130 shfaqja e programit muzikor: në periudhën raportuese nuk është pranuar asnjë lëndë.

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – MBROJTJA E MJEDISIT JETËSORË

 

На пословима заштите животне средине решавано је по захтевима странака каја се тичу: заштита животне средине, процена утицаја на животну средину, стратешка процена утицаја и др.

Në punët e mbrojtjes së mjedisit jetësorë janë zgjidhur lëndët me kërkesë të palëve që kanë të bëjnë me: mbrojtjen e mjedisit jetësorë, vlerësimin e ndikimit në mjedisin jetësorë, vlerësimin e ndikimit strategjik etj.

У извештајном периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020год. служба заштите животне средине је примила укупно 10 предмета, пренето из претходне године су 0 предмета, предмета у раду је било 10 предмета, од тога 10 предмета су решена, нерешених је 0 предмета.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2020 deri 31.12.2020 shërbimi i mbrojtjes së mjedisit jetësorë janë pranuar 10 lëndë të reja, nga viti i kaluar nuk është bartur asnjë lëndë, gjithësejtë në punë kanë qenë 10 lëndë, dhe se të gjitha janë zgjidhur.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

501 заштита животне средине: у извештајном периоду пренето из предходне године су 0 предмета, примљено је 10 предмета, у раду је било 10 предмета, решени су 10 предмета, нерешених је 0 предмета.

501 mbrojtja e mjedisit jetësorë: në periudhën raportuese nga viti i kaluar nuk është bartur asnjë lëndë,  janë pranuar 10 lëndë të reja, gjithësejtë në punë kanë qenë 10 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur të gjitha.

Табеларни приказ о свим класификационим бројевима одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, стамбено-комуналне, грађевинске делатности и заштите животне средине:

Paraqitja tabelare për të gjithë numrat klasifikues në drejtoratin për urbanizëm, çështje pronsoro-juridike, komunalo-banesore, veprimtari ndërtimore dhe mbrojtjen e mjedisit jetësorë:

Клас.

Број

Nr.

klasifik.

Број пренет.

предмета из 2019год.

Nr. i lëndëve
të bartura
nga viti 2019

Број примљ.

предмета у

2020год.

Nr. i lëndëve
të pranuara
në vitin 2020

Укупно

у раду

Gjithsejt në punë

Решени

Të zgjidhura

Нерешени

Të pazgjidhura

По

Жалбе

Sipas ankesës

361 0 0 0 0 0 0
360 66 2 68 33 35 1
462 6 2 8 1 7 0
463 214 3 217 50 167 0
464 0 0 0 0 0 0
465 86 26 112 22 90 7
046 26 3 29 2 27 0
350 0 114 114 114 0 0
353 0 68 68 68 0 0
351 6077 220 6297 199 6098 0
958 0 0 0 0 0 0
352 0 0 0 0 0 0
344 0 8 8 8 0 0
130 0 0 0 0 0 0
501 0 10 10 10 0 0
Укупно

Gjithësejt

6475 456 6931 507 6424 8

5.Одељење за јавне службе

Drejtorati për shërbime publike

 

                                                    ПОСЛОВИ  ОБРАЗОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 31.12. 2020. године у оквиру Одељења за  јавне службе у делу образовања одржане су следеће активности:

Në periudhën nga 01. 01. deri më 31.12 2020 në kuadër të Drejtoratit të Shërbimeve Publike në fushën e arsimit u mbajtën aktivitetet e mëposhtme:

 • У периоду од 10. јануара до 31. јануара 2020. године трајао је конкурс за доделу једнократне новчане помоћи студентима основних и мастер студија за академску 2019/2020. годину. Ове године је издвојено 10 милиона динара за једнократне новчане помоћи студентима. На конкурс се пријавило 770 студента, а са исправном документацијом било је 725 студента. Они су добили једнократну новчану помоћ. Неисправну документацију (нису доставили потврду о упису године, о просеку оцена, обновили су годину или су у радном односу) поднело је 45 студента. Комисија је заузела став да се доделе различити износи једнократне новчане помоћи у односу на просек оцена и годину студија и то од 5.000,00 до 22.000,00 динара за најбоље студенте. Сви студенти И године који су имали просек оцена од 2,50 до 5,00 су добили једнократну новчану помоћ без обзира на просек оцена. Студентима је једнократна новчана помоћ исплаћена преко њихових жиро рачуна или жиро рачуна родитеља.

Nga 10 janari e deri më 31 janar 2020, ka zgjatur konkursi për ndarjen e ndihmave të njëhershme financiare  për studentët e studimeve themelore dhe master për vitin akademik 2019/2020. Për këtë vit janë ndarë 10 milionë dinarë për ndihmë të njëherëshme financiare për studentët. Në konkurs aplikuan 770 studentë, dhe me dokumentacionin e saktë ishin 725 studentë, të cilët edhe morën ndihmë financiare të njëherëshme. Me dokumentacion jot të plotë (nuk kishin dërguar vërtetimin për regjistrimin e vitit, mesataren e notave e tj) ishin paraqitur 45 studentë. Komisioni mori qëndrim të akordojë shuma të ndryshme të ndihmës financiare të njëhershme në lidhje me mesataren e notave dhe vitin e studimit, duke filluar nga 5.000,00 deri në 22,000.00 dinarë për studentët më të mirë. Të gjithë studentët e vitit të parë që kishin një mesatare të notës prej 2.50 deri në 5.00 morën një ndihmë financiare të njëjtë pavarësisht suksesit. Shumat individuale për çdo student janë bartur në llogaritë e studentëve ose prindërve të tyre.

 • Од 21. јануара до 27. јануара 2020. године одржана је Светосавска недеља са низ манифестација у оквиру ње. У свим школама је прослављена школска слава уз пригодан програм који су припремили ученици.

Nga 21 deri më 27 janar 2020 është mbajtur java e Sveti Savës me një sërë aktivitetesh. Në të gjitha shkollat janë mbajtur manifestime të rastit të përgatitura nga ana e vet nxënësve të shkollave përkatëse.

 • Упис ученика у I разред основне школе за школску 2020/2021. годину прописан је чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл. Гласник РС” број 88/2017) и обављен је од 15. априла до 31. маја 2020. године. Упис ученика у I разред основне школе је продужен до почетка школске године због проглашења Ванредног стања у земљи. Iспитивање ове деце пред полазак у школу врше педагог и психолог школе. За децу која желе да се превремено упишу у школу проверу спремности за полазак врши психолог школе применом одговарајућих стандарда и поступака. Према одредби члана 24. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл. Гласник РС” број 88/2017) припремни предшколски програм у трајању од четири сата најмање девет месеци који остварује васпитач постаје обавезан почев од школске 2009/2010. године тако да је и ове школске године био организован за сву децу рођену од 01. 03. 2013. до 01. 03. 2014. године. Он се остварује као програм припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања.

 • Regjistrimi i fëmijëve në klasën e parë të shkollës fillore për vitin shkollor 2020/2021 është kryer në bazë të nenit 18. të Ligjit mbi bazat e arsimit dhe të edukimit („Gaz zyr.e RS“ nr. 88/2017) në kohën prej 15 prillit e deri më 31. maj të vitit 2020. Testimi i këtyre fëmijëve para fillimit të shkollimit bëhet nga ana e pedagogut dhe psikologut të shkollës. Për fëmijët të cilët dëshirojnë të regjistrohen para kohe ata testohen  nga ana e psikologut të shkollës duke aplikuar kriteret dhe procedurat e parapara. Sipas dispozitave të nenit 24. të Ligjit  mbi bazat e sistemit të arsimit dhe të edukimit („Gaz zyr.e RS“ nr. 88/2017) programi përgatitor me nga 4 orë mësim në ditë dhe i cili do të zgjasë së paku gjashtë muaj  bëhet i detyrueshëm duke filluar prej vitit shkollor 2009/2010 andaj edhe për këtë vit ky program do të aplikohet ndaj fëmijëve të lindur prej 01.03.2013 – 01.03.2014. Ai bëhet si program i përgatitjes për vijimin në shkollën fillore në kuadër të edukimit dhe arsimimit parashkollor.

 • Интерресорна комисија (Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику) је дала 26 мишљења Комисије и индивидуални план подршке за сву децу у складу са Правилником. Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком детету, односно ученику из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити.

Komisioni ndërresorial ( Komisioni për vlerësimin e ofrimit të arsimit htesë, të mbështetjes shëndetësore ose sociale për fëmijë dhe nxënës), ka dhënë 26 mendime të komisionit dhe plani individual të përkrahjes për të gjithë fëmijët në pajtim me Rregulloren. Përkrahja shtesë sigurohet pa diskriminim në çdo aspekt për secilin fëmijë, respektivisht nxënësve nga grupet shoqërore të ndryshme, të cilëve për shkak të kufizimeve sociale pengesave në zhvillim, invaliditetit, vështërsive në mësim dhe arsyeve të tjera është i nevojshëm përkrahja shtesë në edukim, shëndetësi dhe mbrojtje sociale.

 • Један део финансијских средстава у износу од 3.000.000,00 динара из општинског буџета издвојен је за ангажовање персоналних асистената у редовним школама и предшколској установи. Запошљено је 34 персоналних асистената који су радили у ОШ ’’Бранко Радичевић’’ Бујановац, ОШ ’’Мухарем Кадрију’’ Велики Трновац, ОШ ’’Вук Караџић’’ Левосоје, ОШ ’’Наим Фрашери’’ Бујановац, ОШ ’’Десанка Максимовић’’ Биљача, ОШ ’’Бора Станковић’’ Кленике, СШ ’’Сезаи Сурои’’ Бујановац, С.Ш. ’’Свети Сава’’ Бујановац и ПУ’’Наша Радост’’ Бујановац. Примали су по 19.000,00 динара и 17.000,00 динара нето месечно, а радили су од 16. јануара 2020. године. Планирано је да раде до 16. јуна 2020. године али је дана 17. марта 2020. године привремено обустављено спровођење програма Персоналног асистента због проглашења Ванредног стања у РС.

Një pjesë e fondeve në shumën prej 3.000,000.00 dinarë nga buxheti i komunës është caktuar për angazhimin e ndihmësve personalë në shkollat fillore dhe në entet parashkollore. Janë punësuar 34 asistentë personal që kanë punuar në Shkollën fillore “Branko Radiceviç” Bujanovac; në Shkollën fillore “Muharem Kadriu” Tërnoc; Shkollën fillore “Vuk Karaxhiq” Levosojë, Shkollën fillore “Naim Frashëri” Bujanoc; Shkollën fillore ” Desanka Maksimoviq ” në Bilaç; Shkollën fillore ” Bora Stankoviq ” në Klenik; Shkolla fillore ” Sezai Surroi” në Bujanoc, në Shkollën e mesme “Sveti Sava” në Bujanoc dhe në EP ”Gëzimi ynë” Bujanoc. Ata kanë marrë nga 19,000.00 dhe 17.000,00 dinarë neto në muaj, dhe kanë punuar nga 16 janari 2020, mirëpo më 17 mars 2020, përkohësisht është pezulluar zbatimi i programit të Asistentit personal për shkak të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme.

 • U periodu od 01. do 30. septembra 2020. godine Ministarstvo prosvete RS raspisalo je konkurs za dodelu učeničkih stipendija i kredita za školsku 2020/2021. godinu. Na konkurs se prijavilo 353 učenika. Primili smo i 44 zahteva za stanovanje u internatu za učenike.

Në periudhën prej 01 deri në 30 shtator 2020, Ministria e Arsimit të RS ka shpallur konkurs për ndarjen e bursave dhe kredive studenotre për vitini shkollor 2020/2021. Në konkurs kanë qenë të paraqitur 353 nxënës. Kemi pranuar dhe 44 kërkesa për  banim në konviktet e nxënësve.

 • Od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobili smo 5.625.362,26 dinara za usluge socijalne zašite. Finansirane su sledeće usluge: personalni asistenti u redovnim školama i predškolskoj ustanovi, usluge ličnog pratioca učenika u specijalnim školama i putni troškovi osoba sa invaliditetom. Zapošljeno je 31 personalnih asistenata koji su angažovani na pružanju pomoći za 52 deteta. Plata personalnog asistenta je bila 25.000,00 dinara neto. Bili su angažovani na period od četiri meseci i to od : 07. 09. 2020. godine dо 31. 12. 2020. godine. Radili su u sledećim školama OŠ ‘’Branko Radičević’’ Bujanovac – 6 asistenta, OŠ ‘’Muharem Kadriju’’ Veliki Trnovac – 7 asistenta, OŠ ‘’Bora Stanković’’ Klenike – 2 asistenta, OŠ ‘’Naim Frašeri’’ Bujanovac – 2 asistenta, OŠ ‘’Vuk Karadžić’’ Levosoje – 1 asistent, OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Biljača – 2 asistenta, OŠ ’’Miđeni’’ Muhovac – 1 аsistent, OŠ ’’Sami Frašeri’’ Lučane”  – 1 asistent, SŠ ’’Sveti Sava’’ Bujanovac – 2 asistenta, SŠ ’’Sezai Suroi’’ Bujanovac – 5 asistenta i  PU ‘’Naša Radost’’ Bujanovac – 2 asistenta.

Nga Ministria për punë, punësim për çështje të invalidëve dhe punë sociale kemi pranuar 5.625.362,26 dinara për shërbime dhe punë sociale, nga këto fonde janë financuar këto shërbime: angazhimi e ndihmësve personalë në shkollat fillore dhe në entet parashkollore. Janë punësuar 31 asistentë personal të cilët kanë ofruar shërbim 52 fëmijëve. Rroga e aisitetntëve personal ka qenë 25.000,00 dinarë në vlerë neto. Kanë qenë të angazhuar në periudhë prej katër muajëve edhe ate prej 07.09.2020 deri me 31.12.2020,  kanë punuar në Shkollën fillore “Branko Radiceviç” Bujanovac- 6 asistenët; në Shkollën fillore “Muharem Kadriu” Tërnoc- 7 asistenët; Shkollën fillore “Vuk Karaxhiq” Levosojë-1 asistenët, Shkollën fillore “Naim Frashëri” Bujanoc-2 asistenët; Shkollën fillore ” Desanka Maksimoviq ” në Bilaç-2 asistenët; Shkollën fillore ” Bora Stankoviq ” në Klenik-2asistenët; Shkolla fillore ” Sezai Surroi” në Bujanoc-5 asistenët, në Shkollën e mesme “Sveti Sava” në Bujanoc-2 asistenët dhe në EP ”Gëzimi ynë” Bujanoc-2 asistenët.

 • Osnovno obrazovanje u protekloj školskoj 2019/2020. godini pohađalo je 3083 učenika. U samom gradu u okviru dve osnovne škole nastavu je pohađalo 1447 učenika, a u seoskim centralnim i područnim školama nastavu je pohađalo 1636 učenika. U svim osnovnim školama nastavu je izvodilo 417 nastavnika uglavnom stručno zastupljeni.

            Në arismin fillore në vitin shkollor 2019/20 kanë vijuar mësimin 3083 nxënës. Në qytete përkatësisht në kuadër të sistemit arsimor fillor janë dy shkolla fillore në të cilat vijojnë mësimin 1447 nxënës, ndërsa në  fshatra me rrethin vitin shkollor e vijojnë 1636 nxënës. Në të gjitha shkollat fillore në procesin mësimor janë të punësuar 417 arsimtar.

 • U dve srednje škole u opštini Bujanovac u protekloj školskoj godini nastavu je pohađao 1235 učenika. Nastavu je izvodilo stručno nastavno osoblje i to 172 profesora.

            Në dy shkollat e mesme në Komunën e Bujanocit në vitin e kaluar  shkollor mësimin e kanë ndjekur 1235 nxënës. Në procesin mësimore janë të përfshirë-punësuar 172 profesor.

 • U Muzičkoj školi u Bujanovcu u protekloj školskoj godini nastavu je pohađalo 105 učenika, a izvodilo je 11 profesora.

            Në shkollën e muzikës në Bujanoci  në vitin e kaluar shkollor mësimin e kanë ndjekur 105 nxënës, dhe 11 profesor.

 • U periodu od 01. do 31. oktobra 2020. godine Ministarstvo prosvete RS raspisalo je konkurs za dodelu studentskih stipendija i kredita za školsku 2020/2021. godinu. Na konkurs se prijavilo 35

Në periudhën prej 01 deri me 31 tetor 2020 Ministria e Arsimit RS ka shpallur konkur për ndarjen e bursave dhe kredi për student për vitini akademik 2020/21. Në konkurs janë paraqitur 35 student.

 • U saradnji sa Koordinacionim telom u periodu od 19. oktobra do 06. novembra 2020. godine trajao je konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu. Za ove namene Koordinaciono telo je izdvojilo 6.000,00 dinara mesečno po učeniku za 10 meseci. Na konkurs se prijavilo 334 učenika, a finansijska sredstva su odobrena za 124 učenika.

     Në bashkëpunim me trupin Koordinues  në periudhën 19 tetor  deri me 06 nëntor 2020 ka zgjatur konkursi për ndarjen e bursave  nxënësve të shkollave të mesme për vitin shkollor 2020/21. Për këtë qëllim trupi Koordinues ka ndarë 6.000,00 dinarë në nivel mujor për nxënës për 10 muaj. Në konkurs janë paraqitur 334 nxënës, ndërsa mjete finaciar janë lejuar për 124 nxënës.

 • Takođe u saradnji sa Koordinacionim telom u periodu od 09. do 15. decembra 2020. godine trajao je konkurs za osobe sa posebnim potrebama na teritoriji opštine Bujanovac. Konkurisalo je 169 korisnika i svi oni su dobili po 6.000,00 dinara kao jednokratnu novčanu pomoć.

            Gjithash në bashkëpunim me trupin Koordinues në periudhën prej 09 deri me 15 dhjetor 2020 ka zgjatur konkurs për personat me aftësi të kufizuar për komunën e Bujanocit, kanë konkurar 169 persona dhe të gjithë kanë fituar  nga 6.000,00 dinarë si ndihmën e njëherëshme.

 • Послати су извештаји Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и заштитнику грађана.

Janë dërguar Raportet Ministrisë së arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik, Ministrisë së punës, punësimit, luftëtarëve dhe për çështje sociale  dhe Mbrojtësit të qytetarëve.

       ПОСЛОВI IНСПЕКЦIЈСКОГ НАДЗОРА

PUNËT E MBIKQYRJES INSPEKTUESE

                                                                                            

                Послове инспекцијског надзора у установама предшколским, основним и средњем образовању и васпитању на територији општине Бујановац,  као поверене послове у извештајном периоду је обављао један просветни инспектор, у оквиру Одељења за јавне службе Општинске управе општине Бујановац, Решењем начелника општинске управе, број 112-6/2019, од 19.02.2019.године.

 

Mbikëqyrja e inspektimit në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm dhe arsimin në territorin e komunës së Bujanocit, pasi detyrat e besuara gjatë periudhës raportuese janë kryer nga një inspektor arsimor, në kuadër të Departamentit të Shërbimeve Publike të Administratës Komunale të Komunës së Bujanocit, me Vendimin e Kryetarit, Nr. 112-6 / 219, datë 19 shkurt 2019.

 

                У оквиру овлашчења утврђених Законом, општинска просветна инспекција врши контролу:

 

Në kuadër të kompetencave të përcaktuara me ligj, Inspektori komunal i arsimit kontrollon:

 

 • поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;

 

 • veprimet e entit në pikëpamje të zbatimit të ligjit, të rregullave të tjera në sferën e arsimit dhe edukimit dhe të akteve të tjera,

 

 • остваривања права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља односно другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;

 • ushtrimi i të drejtave dhe detyrimeve të punonjësit, nxënësit dhe prindit të tij ose të një përfaqësuesi tjetër ligjor, të përcaktuar me rregullat në fushën e arsimit dhe edukimit;

 

 • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно других законских заступника, као и заштите права запослених;

 

 • realizimin e mbrojtjes së të drejtave të nxënësve dhe fëmijëve, të prindërve, gjegjësisht kujdestarëve të tyre dhe të punonjësve;

 

 • обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;

 

 • sigurimin e mbrojtjes së fëmijëve dhe nxënësve dhe të punonjësve nga diskriminimi, dhuna, keqtrajtimi dhe injorimi si dhe sjelljet që e fyejnë reputacionin, nderin ose dinjitetin;

 • поступка уписа и поништавања уписа у школу;

 

 • procedurën e regjistrimit dhe anulimit të regjistrimit në shkollë;

 

 • испуњености прописаних услова за спровођење испита;

 

 • përmbushja e kushteve të përcaktuara për mbajtjen e provimit;

 

 • вођења прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку поништавања јавне исправе коју издаје установа;

 

 • mbajtjen e evidencës së paraparë të cilën e udhëheq enti dhe konstatimi i fakteve në procedurën e anulimit të dokumenteve publike të cilat i lëshon enti;

 • страначког организовања и деловања.

 

 • organizimit dhe veprimit partak.

 

 

У извештајном периоду, општинска просветна инспекција је укупно имала у раду  3 предмета у ванредном инспекцијском надзору, по предеставкама и наложена је 1(једна) мера. Редовних надзора установама у извештајном периоду није било, због промене околности услед појаве пандемије вируса Цорона 19.

 

Gjatë periudhës raportuese, inspektorati komunal i arsimit kishte në punë gjithsejtë 3 lëndë nga inspektimi i jashtëzakonshëm, sipas parashtresave dhe një masë të urdhëruar. Në periudhën raportuese nuk ka pasur mbikëqyrje të rregullta inspektuese të enteve, për shkak të ndryshimit të rrethanave gjatë shfaqjes së pandemisë së shkaktuar nga virusi COVID-19.

 

Iзвештај о раду за сваки месец се доставља Министарство просвете, науке и технолошког развоја-Школској управи у Лесковцу и начелнику одељења за јавне службе општинске управе у Бујановцу, а сваки записник о инспекцијском надзору електронском поштом се шаље у базу података .inspekcija@mpn.gov.rs и начелнику одељења.

 

            Raporti mujor i punës i dërgohet Ministrisë së arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik – Administratës shkollore në Leskoc dhe kryeshefit të Departamentit të shërbimeve publike të administratës komunale në Bujanoc, ndërsa çdo procesverbal mbi mbikqyrjen e inspektimi i dërgohet me email në bazën e të dhënave në adresën elektronike inspekcija@mpn.gov.rs  dhe kryeshefit të drejtoratit.

 

У циљу заштите од ширења инфекција(пандемија вируса Цорона 19) I проверу поступања по препорукама Министарства просвете, науке I технолошког развоја, број 610-00-259/2020-01 од 10.03.2020, просветни инспектор је извршио 7 (седам) ванредних саветодавних посета установама на територији општине Бујановац.

 

Me qëllim të mbrojtjes nga përhapja e infeksionit (pandemisë së vrusit COVID-19) si dhe për verifikimin e zbatimit të rekomandimit të Ministrisë së arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik, numër 610-00-259/2020-01 të datës  10.03.2020, inspektori i arsimit i ka bërë 7 (shtatë) vizita të jashtëzakonshme këshillëdhënëse enteve arsimore në territorin e Komunës së Bujanocit.

 

Табеларни приказ – Paraqitja tabelare:

Пренети из 2019 г.
Të bartura nga viti 2019
Примљ.у 2020.г.
Të pranuara në v. 2020
Укупно у раду
Gjithësjetë në punë
По представк
Sipas parashtresave
По служ.дуж
Sipas detyrës zyrtare
Мере

Masat

Решени

Të zgjidhura

Нерешени
Të pazgjidhura
Савет.посет
Vizita këshilldhënëse
13 13 12

 

1 5 12 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

DREJTORARI PËR VEPRIMTARI SHOQËRORE

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:

–     послови културе и информисања

–     послови спорта и физичке културе

–     послови друштвене бриге о деци

–     послови дечије, социјалне и здравствене заштите

–     послови борачко – инвалидске заштите

–     послови општинског повереништва за избегла, прогнана и расељена лица

–     координатор за ромска питања

DREJTORARI PËR VEPRIMTARI SHOQËRORE MBULON KËTO VEPRIMTARI:

 • punët e kulturës dhe të informimit
 • sfera e sportit dhe e kulturës fizike
 • sfera e kujdesit shoqëror ndaj fëmijëve
 • sfera e fëmijëve, mbrojtja sociale dhe shëndetësore
 • sfera e mbrojtje së luftëtarëve dhe invalidëve
 • shërbimi për të ikurit dhe të zhvendosurit dhe
 • Bashkërenduesi për çështje rome.

 

ПОСЛОВИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

     Јавни конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац трајао је од 10. марта до 17. марта 2020. године.

     Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката Удружења грађана са седиштем на територији општине Бујановац трајао је од 24.02.2020-10.03.2020.

PUNËT E KULTURËS DHE INFORMIMIT

Konkursi publik për financimin e programeve dhe projekteve vjetore nga sfera e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit ka zgjatur prej 10 marsit e deri më 17 mars të vitit 2020.

 Konkursi publik për finacimin e e programeve dhe projekteve vjetore nga sfera e shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit ka zgjatur prej 24.02.2020-10.03.2020

ПОСЛОВИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

     Највећа заслуга за одвијање спортског живота у нашој општини припада несумњиво Спортском центру где се окупљају млади спортисти из целе општине.Спортски сентар досадашњим радом он је оправдао очекивања јер се бавио организацијом многих спортских и културних манифестација (турнира, спортских сусрета, концерата и сл.), а такође је успео да окупи и усмери велики број младих људи који су тек почели да се баве спортом. Спортски центар је обезбедио услове за рад многим клубовима, пре свега кошаркашком, одбојкашком, карате клубу и осталима. Ми као Одељење за  друштвене делатности подржавамо и стојимо иза свих спортских активности ових клубова уз финансијску помоћ из буџета општине.

SFERA E SPORTIT DHE KULTURA FIZIKE

 Merita më e madhe për zhvillimin e sportit në komunën tonë gjithsesi se i takon Qendrës Sportive »Rinia« ku aktivitetin e tyre sportiv e zhvillojnë të rinjtë nga tërë territori i komunës së Bujanocit. Qendra Sportive »Rinia« me punën e deritanishme e ka arsyetuar ekzistimin  dhe funksionimin e saj, sepse është marrë me organizimin e manifestimeve të shumta sportive dhe kulturore (turnireve sportive, takimeve sportive, koncerteve etj.), kurse gjithashtu ka arritur t’i tubojë dhe orientoj një numër të madh të të rinjëve të cilët janë në fillim të karrierës së tyre sportive. Qendra sportive ka arritur t’i sigurojë kushte për punë shumë klubeve e në veçanti klubeve të basketbollit, hendbollit, klubeve të karatesë dhe klubeve të tjera. Ne si Drejtorat për veprimtari shoqërore i përkrahim dhe qëndrojmë pas të gjitha aktiviteteve sportive të këtyre klubeve, krahas përkrahjes financiare përmes buxhetit komunal.

 

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

     На пословима везаним за рад службе друштвене бриге о деци која се налази у оквиру Одељења за друштвене делатности радило је 4 радника и то 1 самостална стручна сарадника и 3 виша референта.

     У извештајном периоду ради остваривања права на дечји додатак укупно је поднето 3055 захтева,  Донето  је 3020 решења, остало је  нерешено 35 захтева.

     Самостални стручни сарадници су  решавали захтеве енергетских заштићених купаца и у наведеном периоду поднето је 1572 захтева и сви  су решени.

  Решење о номиналном износу за дечји додатак усклађује се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС. Дечји додатак за једно дете износи 3.047,49 динара а увећани износ је 3.962,33 динара.

Цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

     Ради остваривања права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто новорођено дете примљено је 469 захтева од чега 452 захтева решено a 17 нерешени.

     Новчани износ за прво дете износи 101.496,66 динара и исплаћује се једнократно, за друго дете 243.591,84 динара и исплаћује се у 24 једнаких рата по 10.149,66 динара месечно, за треће дете 1.461.551,04 динара и исплаћује се у 120 једнаких рата или 12.179,59 дин месечно, и за четврто дете 2.192.326,56 динара и исплаћује се у 120 једнаких рата или 18.269,39 дин. месечно.

Такодје иМинистарство исплачује и паушал за набавку опрема за свако новорођено дете  у износу од 5.074,83 динара.

      За остваривање права на породиљско одсуство поднето је 125 захтева, донето је 122 позитивних решења и 3 негативна решења.

SFERA E KUJDESIT SHOQEROR NDAJ FEMIJVE

Lidhur me punët që i përkasin shërbimit për kujdesin shoqëror të fëmijëve i cila gjendet në kuadër të Drejtoratit për   veprimtari shoqërore kanë punuar 4 punëtor edhe ate 1 bashkëpuntorë të lartë profesional, dhe 3 referentë.

Në këtë periudhë raportuese për realizimin e kërkesës për shtesa fëmijnore gjithësejtë janë paraqitur 3055 kërkesa, jan zgjidhur 3020, të pazgjidhura 35 kërkesa.

Bashkëpunëtorët e pavarur profesional i kanë zgjidhur kërkesat e blerësve të mbrojtur të rrymës dhe në këtë periudhë janë paraqitur 1572 kërkesa dhe të gjitha jane zgjidhur pozitivisht.

 Aktvendimi për shumën nominale për shtesa fëmijërore harmonizohet dy herë në vit edhe atë më 01 prill dhe 01 tetor me indeksin gjashtëmujor të çmimeve të konsumit në Republikën e Serbisë. Shtesa fëmijërore për një fëmijë është 3.047,49 dinarë, ndërkaq shuma e shtuar është 3.962,33 dinarë. Cenzusi për realizimin e të drejtës në shtesa fëmijërore harmonizohet për çdo muaj me indeksin mujor të çmimeve të konsumit në Republikën e Serbisë.

Për realizimin e të  drejtës së shtesës prindërore për fëmiun e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt janë pranuar 469, Prej të cilave hjane zgjidhur 452 kerkesa dhe 17 të pazgjidhura.

Shuma financiare për fëmiun e parë është 101.496,66 dinarë dhe paguhet njëherësh, për fëmiun e dytë është 243.591,84 dinarë dhe paguhet në 24 këste të barabarta mujore nga 10.149,66din., fëmiun e tretë është 1.461.551,04 dinarë dhe paguhet në 120 këste të barabarta mujore  nga 12.179,59 din.dhe fëmiun e katërt është 2.192.326,56 dinarë dhe paguhet në 120 këste të barabarta mujore nga 18.269,39din.

Gjithashtu ministria për çdo fëmij të lindur paguan nga 5.074,83 din. për nevojat e të posalindurit.

Për realizimin e të drejtës së pushimit të lehonisë janë bërë 125 kërkesa, 122 janë vendosur pozitiv dhe 3 negativ.

 

ПОСЛОВИ ДЕЧИЈЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

     У оквиру овог реферата написано је и отпремљено 3651  позива за вакцинацију деце са подручја наше општине.

PUNËT E MBROJTJES SË FËMIJËVE,

MBROJTJES SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

    Në kuadër të këtij referati janë shkruar dhe janë dërguar  3651 ftesa për vaksinimin e fëmijëve.

 

ПОСЛОВИ БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

     У извештајном периоду ова служба је примила укупно 55 нова предмета.

Број примљених

предмета

Број пренешених предмета Број решених предмета Број нерешених Укупно у раду
55 / 54 1 1

За све наше кориснике , за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 године, за МНП ( месећно новћано примање) укупно требовано средстава у износу од 1.741.824,84 динара.

 

SFERA E MBROJTJES SË LUFTËTARËVE DHE INVALIDËVE

            Gjatë periudhës raportuese ky shërbim ka pranuar 55 kërkesa.

Numri i lëndëve të pranuara

 

Numri i lëndëve të bartura Numri i lëndëve të zgjidhura Numri i lëndëve të pazgjidhura Gjithesejte ne procedurë
55 / 54 1 1

Për të gjith shfrytëzuesit tanë, për periudhën 01.01.2020 deri më 31.12.2020 , kemi kërkuar mjete në sasi prej  1.741.824,84  din.

ПОСЛОВИ ОПШТИНСКОГ  ПОВЕРЕНИШТВА

ЗА ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

     Општински повереник се у току 2020. године као и осталих година бавио проблемима избеглих, расељених лица, а у задње време и проблемима миграната и повратника по реадмисији, а  ти проблеми су углавном смештај, исхрана, одећа, обућа и друго.

     Што се тиче смештаја и исхране у овом делу је Комесаријат за избеглице и миграције Р.С. као и осталих година финансирао исхрану и смештај расељених лица у колективним центрима на територији општине Бујановац.

     Комесаријат за избеглице и миграције РС  а преко Хуманитарних организација као што су: Интерсос, Дански савет, Визија, Каритас, УНХЦР и Хоусинг центар (који се бави решавањем трајног решења стамбеног збрињавања избеглица и расељених лица донирањем монтажних кућа), залаже преко повереништва општине Бујановац на исељавању-затварању колективних центара у виду пројеката откупа пољопривредних домаћинстава и помоћи у грађевинском материјалу за лица која су самостално започела изградњу куће као и пројекта монтажних кућа за лица која имају своје плацеве.

      У току ове године није било пројеката као ранијих година веза ни за трајно тешавање смештаја расељених и избеглих лица тако да се стање  у колективним центрима Салваторе И Технићка школа у односу на прошлу годину бројћано повећало за 2 лица који су добили упут за смештај од стране Комесариата за избеглице Републике Србије.Тренутно стање у наведеном колективном центру је 68 лица.

PUNËT E KOMESARIATIT PËR REFUGJATË

DHE PERSONA TË ZHVENDOSUR

Personi përgjegjës i komunës për refugjatë dhe persona të zhvendosur gjatë vitit 2020 si dhe gjatë viteve tjera  është marrë me problemin e kësaj kategorie të njerëzve lidhur me vendosjen e tyre, ushqimin furnizimi me lëndë për ngrohje, veshmbathja e tj.

Sa i përket strehimit dhe ushqimit në këtë pjesë Komesariati për refugjatë ka finansuar strehimin dhe ushqimin, për personat e çvendosur ne territorin e komunës së Bujanocit.

 Komesarijati për refugjatë i RS nëpërmjet organizatave humanitare sikurse janë: Intersos, Këshilli danez, Vizioni, UNHCR angazhohet përmes të ngarkuarit të komunës së Bujanocit në zbrazjen e qendrave të strehimit kolektiv në formë të projekteve të blerjes së amëvisërive bujqësore dhe të ndihmës në material ndërtimi për refugjatë – persona të zhvendosur të cilët si të pavarur kanë filluar ndërtimin e shtëpive si edhe projekti i shtëpive montuese për personat që kanë ngastrat e veta.

Gjatë këtij viti, nuk ka pasur projekte si ma pare për të zgjidhur gjendjen e përhershme të banimit , për ate edhe numri i të çvendosurve është rritur gjithësejte për 2 persona.Numri i personave të strehuar në qendrat e pranimit kolektiv  është 68 persona.

КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА

        Задужење координатора састоји се у саветодавном раду на остваривању одређеног права као и обавеза рома према локалној самоуправи као и других локалних и државних институција, затим свакодневна комуникација између припадника ромске заједнице и локалне општинске администрације а све у циљу интеграције ромске заједнице у систему целокупне друштвене заједнице.

          На основу члана 5. Уредба  о енергетски угроженом купцу ( сл. Гл РС бр . 113/15) грађани Републике Србије имају право да поднесе захтев за добијење решење о стицању статуса енергетскуи угрожени купац.

      У периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020. године примљено је 1572 захтева за умањење електричне енергије за енергетски угрожене грађане.

KOORDINATORI PËR ÇËSHTJEN E ROMEVE

            Koordinatori bënë punën e  këshilluesit në realizimin e të drejtave dhe detyrimeve të romëve në autoritetet komunale dhe institucioneve tjera lokale dhe shtetërore, në komunikimin e përditshëm mes komunitetit rom dhe administratës komunale të caktuara, me qëllim të integrimit të komunitetit rom në sistemin e komunitetit.

                        Në baz të nenit 5 të bleresve të rrezikuar të energjisë elektrike ( gz RS. Nr. 113/15) qytetaret e Republikes së Serbisë kan të drejte të marrin vendim për të marr statusin e blersit të rrezikuar të energjisë elektrike.

Në periudhën prej 01.01 – 31.12.2020 janë pranuar 1572 kërkesa për zvogëlimin e shpenzimin e rrymës elektrike për qytetarët me gjendje të rënduar sociale.

 

7.Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Drejtoratit për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal

 

OPŠTI  DEO

PJESA E PËRGJITHSHME

     Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj, u skladu sa zakonom, radi zadatke i poslove propisane odlukom o Opštinskoj upravi, a naročito:

     Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal, në përpuethshmëri me ligjin punon detyrat dhe punët të përshkruara me vendim mbi Administratën Komunale, e posaçërisht:

     Upravne i stručne poslove iz oblasti privrede,

     Punët administrative dhe profesionale nga lëmia e ekonomis,

     Daje projekcije budućih kretanja i učestvuje u izradi strategije ukupnog privrednog razvoja opštine,

     Jep projeksione të zhvillimeve të mëtutjeshme dhe merr pjesë në punimin e strategjive të  përgjithshme ekonomike për zhvillimin e komunës,

     Obavlja poslove marketinga i promocije lokalnog ekonomskog razvoja,

     Kryen punët e marketingut dhe promovimin e zhvillimit ekonomik lokal,

     Rešava po zahtevima iz oblasti privrede i preduzetništva koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, turizma, saobraćaja i drugih privrednih delatnosti od interesa za opštinu,

     Vendos mbi kërkesat nga lëmia e ekonomis dhe ndërmarrjeve të cilat kanë të bëjnë në plotësimin e nevojave të caktuara të qytetarëve në fushën e zejtaris, hotileris, tregtis, turizmit, komunikacionit dhe veprimtarive tjera me interes për komunën,

     Nosilac je izrade programa u oblasti privrede i poljoprivrede,

     Është bartës i punimit të programeve nga lamia e ekonomis dhe bujqësis,

     Pruža stručnu pomoć pravnim licima i preduzetnicima pri registraciji privrednih društava i preduzetničkih radnji kod Agencije za privredne registre,

     Ofron ndihëm profesionale personave juridik dhe ndërmarrësve gjatë regjistrimit të  shoqërive ekonomike dhe punëtorive ndërmarrëse tek Agjencioni për regjistrat ekonomik,

     Rešava po zahtevima za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, i

     Vendos mbi kërkesat për ndryshiminin e destinimit të tokës bujqësore , dhe

     Druge poslove od interesa za građane i privrednog razvoja opštine Bujanovac.

     Punë tjera me interes për qytetarët dhe zhvillimin ekonomik të komunës së Bujanocit.

POLJOPRIVREDA

BUJQËSIA

 

      Izvršioci ovih zadataka i poslova, u izveštajnom periodu, radili su na realizaciji obaveza   koje proističu iz:

     Kryerësit e këtyre punëve dhe detyrave, në periudhën raportuese, kanë punuar në realizimin e obligimeve që dalin nga׃

 • Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Ligji mbi tokën bujqësore

 • Zakona o vodama

Ligji mbi ujërat

 • Zakona o šumama

Ligjin mbi pyjet

 • Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, i

Ligji mbi bujqësin dhe zhvillimin rural dhe

 • Pravilnicima,Odlukama, i Uredbama i ostalim propisima.

      Rregulloreve , Vendimeve, dhe Urdhëresave si dhe Dispozitave tjera.

          Iz oblasti poljoprivrede podneto je 71 zahteva. U upravnom postuku rešena su  24, i to 23 zahteva za  donošenje Rešenje  za prenamenu, jedan zahtev  je rešenjem odbačen za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta  u državnoj svojini, dva zahteva su preneta  iz 2019 god. . Tom  prilikom  je za prenamenu  naplaćeno  2.124.384,00 dinara   a prenamena je izvršena na  površini od  47.595 .

         Nga fusha e bujqësisë janë paraqitur 71 kërkesa. Me  procedurë  administrative janë zgjidhur 24 kërkesa për marrjen e vendimeve për destinim, një kërkes me aktvendim  është hedhur për dhënjen me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore, dy kërkesa janë bartur nga viti 2019. Me këtë rast për destinim janë paguar 2.124.384,00 dinarë  kurse destinimi është bërë  në sipërfaqe prej  47.595 m². .

      Izdato je 40 potvrda za ostvarivanje Republičke subvencije, ostalo 7 su: dopisi , izveštaji i  programi.

     Janë dhënë 40 vërtetime për realizimin e subvencioneve republikane, kurse 7 tjerat janë: shkresa , raporte dhe programe .

Za podnete zahteve naplaćena je:

Për kërkesat e paraqitura janë paguar

 • opštinska taksa u iznosu od 57.500,00 dinara

taksa komunale në shumë prej 57.500,00 din.

 • republička u iznosu od 11.500,00 dinara

taksa republikane në shumë 11.500,00 din.

TABELARNI PRIKAZ PRIMLJENIH PREDMETA OD 01.01.2020 –  31.12.2020.GOD. ZA PRENAMENU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PARAQITJA TABELARE E LËNDËVE TË PRANUARA NË PERIUDHËN PREJ 01.01.2020 -31.12.2020 PËR NDËRRIMIN E DESTINIMIT TË TOKËS BUJQËSORE

Red

br.

Nr.

ren.

Br.

Nr.

Datum

Më datë

Ime i prezime

Emri dhe mbiemri

Kat. opšt.

Komuna kadastrale

Br. parcel

Nr. i parc.

Kul. i klasa

Kul. dhe kl.

Površ. м²

Sipërf.

Iznos u 

 dinar.

Vlera në din.

1. 320-3

13.01.

2020.g.

Aslan Dalipi V. Trnovac

Tërnovc i madhë

2558/5 Njiva 4 klasa

Arë e kl. të 4.

     447 m²        26.820,00
 

2.

320-4

 

28.01.

2020.g.

Redžep Demiri V. Trnovac

Tërnovc i madhë

 2511/6 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

    688 m²  

41.280,00

3. 320-5

 

05.02.

2020.g.

 Besim Fejzulahi  

Bujanovac

Bujanovc

2075 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

 2.375 m²       156.750,00
 

4.

320-6

05.02.

2020.g.

 

Seljami Fejzulahi

 

Bujanovac

Bujanovc

2074 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

  2.295 m²      151.470,00
5. 320-7

 

06.02.

2020.g.

DOO“Burim Petrol“, Samoljica Samoljica

Samolicë

69, 72, 73, 74, 377 Njiva 6, 7 klasa

Arë e kl. të 6, 7.

16.268 m²      813.400,00
 

6.

320-8

25.02.

2020.g.

Nedžat Avdiji Levosoje

Levosoj

638/1 Njiva 2 klasa

Arë e kl. të 2.

 1.701 m²              85.050,00
 

7.

320-

10/9

22.04.

2020.g.

DOO“ BG Invest“, Beograd Klinovac

Klinoc

1111 Njiva 6 klasa

Arë e kl. të 6.

100 m² Zahtev je

prenet iz 2019 god.

Kërkesa është bartur nga viti 2019.

4.000,00

8. 320-10

 

23.04.

2020.g.

Orhan Abdulahi Rakovac

Rakovc

2431/16 Pašnjak 4 klasa i Šuma 3 klase

Kullosë e kl. të 4 dhe Pyllë e kl. të 3.

    302 m²        13.530,00
9. 320-11

 

24.04.

2020.g.

DOO“ Flori Bauhaus group“, Bujanovac Bujanovac

Bujanoc

2044 Njiva 4 klasa

Arë e kl. të 4.

 1.039 m²        68.574,00
10. 320-12

18.05.

2020.g.

Dževat Neziri

Muhamed Neziri

Samet Neziri

Lučane

Lluçan

3108 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

  795 m²                39.750,00
11. 320-14

27.05.

2020.g.

Blerim Ismaili V. Trnovac

Tërnoc i madhë

      2279/1 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

  323 m² 19.380,00
 

12.

320-16

 

02.06.

2020.g.

Sadik Fejzulahi Bujanovac

Bujanoc

           867 Livada 4 kl.

Livadh i kl.4.

   873 m² Odbacuje zahtev

Kërkesa është

hedhur

 

13.

320-17

 

02.06.

2020.g.

Sadik Fejzulahi Bujanovac

Bujanoc

849 Livada 4 kl.

Livadh i kl.4.

   559 m² Odbacuje zahtev

Kërkesa është

hedhur

 

14.

320-40

 

11.06.

2020.g.

Suat Jusufi V. Trnovac

Tërnoc i madhë

        2267,

2268

Njiva 4 klasa

Arë e kl. të 4.

  4.255 m² 255.300,00
 

15.

 

320-52

 

24.06.

2020.g.

Ridvan Bajrami V. Trnovac

Tërnoc i madhë

2733/5, 2734/3 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

2.199 m² 109.950,00
16. 320-54

 

19.08.

2020.g.

Trajković Miodraga Žbevac

Zhbevcë

5450 Njiva 8 klasa

Arë e kl. të 8.

6.282 m² Oslobođen  plaćanja prenamene

Lirohet nga pagesa per destinimin

17. 320-57

 

04.09.

2020.g.

Ramadan Asani Breznica

Breznicë

2047, 2044 Njiva 6 klasa

Arë e kl. të 6.

2.690 m² 107.600,00
18. 320-59

 

15.09.

2020.g.

Ramadan

Dalipović

Rakovac

Rakovc

1970/12 Njiva 4 klasa

Arë e kl. të 4.

418 m² 20.900,00
19. 320-63

 

27.10.

2020.g.

Sadik Fejzulahi Bujanovac

Bujanoc

849, 867 Livada 4 kl.

Livadh i kl.4

1.432 m² 85.920,00
20. 320-66

 

04.11.

2020.g.

Halit Zejnulahi V. Trnovac

Tërnoc i madhë

2686/1 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

401 m² 20.050,00
21. 320-67

 

04.11.

2020.g.

Omer Sonk i

Mirsade Sonk

Rakovac

Rakovc

2105/3 Njiva 4 klasa

Arë e kl. të 4.

335 m² 16.750,00
22. 320-68

 

10.11.

2020.g.

Iljir Adili V. Trnovac

Tërnoc i madhë

1902/4 Njiva 1 klasa

Arë e kl. të 1.

311 m² 15.550,00
23. 320-69

 

23.11.

2020.g.

Nebejša Asanović Bujanovac

Bujanoc

4540 Njiva 3 klasa

Arë e kl. të 3.

331 m² 19.860,00
24. 320-71

 

18.12.

2020.g.

Taljat Nazifi Bujanovac

Bujanoc

787 Livada 2 kl.

Livadh i kl.2.

875 m² 52.500,00
25 20-59

20.01.

2020

Dželjadini Denisa Bujanovac

Bujanoc

1944/12 Njiva 2 klasa

Arë e kl. të 2.

301 m² Zahtev je prenet iz 2019 god. i odbačen

Kërkesa është

Bartur nga viti 2019 dhe është hedhur posht

Ukupno:

Gjithësejt:

47.595 2.124.384,00

NEIZOSTAVNE OBAVEZE IZ ZAKONA

OBLIGIMET E PASHMANGËSHME NGA LIGJET

            Na osnovu obaveza iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu, nadležni organi opštine, na naš predlog doneli su:

            Në bazë të obligimeve nga Ligji mbi tokën bujqësore, organet kompetente të komunës me propzimin tonë kanë aprovuar:

 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu programa zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini,

Aktvendimin mbi formimin e Komisionit për punimin e programit të mbrojtjes dhe rregullimit të tokës bujqësore në vitin 2020.

 • Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za davanje mišljenja na Program zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta,

Aktvendimin mbi formimin e Komisionit për dhënjen e mendimit në Programin e mbrojtjes dhe rregullimit të tokës bujqësore,

 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljopruvrednog zemljišta u državnoj svojini,

Ftesë publike për argumentimin e përparsis të së drejtës në qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore.

 • Program zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta (dobijanje saglasnosti stručne komisije i Ministarstva poljorivrede),

Programin e mbrojtjes dhe rregullimit të tokës bujqësore ( marrjen e pëlqimit nga komisioni profesional dhe Ministria e bujqësis ),

 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa, za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

Vendimin mbi thirrjen e shpalljes publike, për dhënjen me qira të tokës bujqësore në  pronësi të shtetit,

 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bujanovac.

Aktvendimin mbi formimin e Komisionit për zbatimin e procedurave të ankandit publik  për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore në territorin e komunës së  Bujanocit.

            Sva ova dokumenta dostavljena su MZ i MK na teritoriji opštine Bujanovac, zbog upoznavanja građana i mogućih zaintoresovanih zakupaca.

            Të gjithë këto dokumenta i janë dërguar BL (bashksive lokale) dhe ZL (Zyrave lokale) në territorin e komunës së Bujanocit, me arsye njoftimi të qytetarëve si dhe qiramarrësve të mundshëm që janë të interesuar.

 

                                                              ZANATSTVO – ZEJTARIA

 

            U izveštajnom periodu iz oblasti zanatstva  popunjeno je i prosleđeno Agenciji za     privredne  registre Republike Srbije 124. registracionih prijava i to:

            Në periudhën raportuese nga sfera e zejtarisë janë plotësuar dhe i janë përcjellur Agjensionit për  regjistra ekonomik 124 aplikacione për regjistrim edhe atë:

 • za osnivanje radnje – për themelimin e punëtorisë 41,
 • za brisanje – për shlyerje 11,

 • za promene koje nastanu tokom vođenja radnje 64,
 • për ndryshimet e shfaqura gjatë aktivitetit të punëtorisë 64,

Struktura osnivanje  radnji po delatnostima je sledeća:

            Struktura e punëtorive të themeluara sipas veprimtarive është si në vijim:

 

 • Trgovinske radnje – Punëtoritë tregtare 8,
 • Frizerska radnja – Punëtoritë parukeri 2,
 • Ugostiteljske – Hoteliere 9,
 • Stomatološka ordinacija – Ordinancë stomatologjike 4.
 • Izvod iz registra APR – Vertetim ARE -1
 • Radnja za sečenje drva – puntorija për prerjen e drunjëve – 1.
 • Radnje za proizvodnju čorapa- Punëtoria për prodhimin e çorapave 1.
 • Zanatska radnja- Punëtori Zejtare 1
 • Limarska radnja- Punëtori Teneqe punues 1,
 • Taksi Radnja – Punëtoria Taxi – 1,
 • Bravaska radnja –puntori për metalogdhendes 1,
 • Osnivanje online radnje –punëtorija online- 1
 • Radnja za proizvodnju klučeva-punëtorija për prodhim e çelsave 1,
 • Radnja za proizvodnju parketa- puëtorija për prodhim parketi 1
 • Instalatersko elektronska radnja – punëtorija e instalimit elektrik 1,
 • Radnja za zavese i mreže za zavese- puntorija per perde dhe rrjetave për perde 1,
 • Radnja za prodaju zivotinja – puntorija per shitjen e kafsheve – 1,
 • Automehaničarska radnja- Punëtoria automekanike- 1
 • Radnja za proizvodnju predmeta od plastike za gradjevinarstvo 2

puntori për prodhimin e elementeve nga plastika per ndertimtari -2.

 • Autoprevoznička radnja Nastavak – Punëtori autotransportuese 1,

            Struktura brisanje  radnji po delatnostima je sledeća:

            Struktura e punëtorive për shlyerje sipas veprimtarive:

 

 • Trgovinske – tregtare 2,
 • Ugostiteljske – hoteliere 5,
 • Menjacnica – kembimore 2,
 • Samostalne taksi radnje – puntori te pavarura  1
 • Elektricarska radnja –puntori elektrike 1
 • Agencija za fotokopiranje i pripremu dokumentacije –Agjencioni per fotokopje dhe pergaditje te dokumentave -1,
 • Promena sedišta-1
 • Zanatska radnja –puntori zejtare 1,
 • Radnja iz oblasti gradjevinarska – punetori nga sfera e ndertimtarise 1
 • Gradjevinske radnje –puntori ndertimore 2
 • Prekid trgovinske 3, i prosirenje 2.
 • Pekarske radnje- furra buke 1,
 • Stolarska radnje pvc – 1
 • Radnja za proizvodnju betona –puntori per prodhimin e betonit 1
 • Zanatske radnje – puntori zejtare-2
 • Frizerske radnje – puntori oudolimi -1
 • Stomatoloska ordinacija – Ordinance sotmatologjike -1

           

      Takodje je u ovom periodu primljeno je četrnaest – 14. zahteva za izdavanje uverenja o vodjenju     radnje po clanu 29.  ZUP-a.  Svi primljeni Zahtevi su rešeni i arhivirani.

      Gjithashtu në këtë periudhë janë pranuar katërmbëdhjetë – 14. kërkesë për lëshimin e aktvendimeve për mbajtjen e punëtorisë sipas nenit 29 të LPA.  Lëndët janë zgjidhur dhe arkivuar.

         

      

SAOBRAĆAJ – KOMUNIKACIONI

 

     Pored poslova zanatstva i male privrede u ovom periodu primljeno je 57 zahteva  iz oblasti saobraćaja i to:

            Krahas punëve të zejtarisë dhe të ekonomisë së vogël në këtë periudhë janë pranuar edhe 57 kërkesa nga sfera e komunikacionit edhe atë:

 • za izdavanje odobrenja za obavljanje auto taksi delatnosti 1
 • për lëshimin e lejeve për ushtrimin e veprimtarisë taksi 1,

 • za promenu podataka u taksi dozvoli – për ndryshimin e të dhënave në lejen taksi 7,
 • za produženje taksi dozvole –për vazhdimin e lejes taksi 48,

Napomena – Verejtje :

          Prihodi iz izdavanje odobrenja , promenu podataka u taksi dozvoli i za produženje taksi dozvole, za overu reda vožnje  za ovaj period iznose 39.900,00 rsd.

           Zahtevi su rešeni i arhivirani.

          Të hyrat nga taksat për lëshimin e lejeve për ushtrimin e veprimtarisë taksi , për ndryshimin e të dhënave në lejen për vërtetimin-legalizimin  e itinerarit rrugor  ,dhe për vazhdimin e lejes taksi  për këtë periudhë  kohore janë 39.900,00 din.

           Lëndët janë zgjidhur dhe arkivuar.

        

TURIZAM – TURIZMI

 • U izveštajnom periodu od 01.01.2020 godinu do 31.12.2020. imamo 2 primljenih zahteva iz oblasti tutizma Në këtë periudhë për vitin 01.01.2020 deri me 31.12.2020 i kemi t pranuara 2 kerkesa per Turizem

 Napomena – Verejtje :

 • Prihodi iz boravišne takse za ovaj period iznose 28.610,00 rsd.
 • Të hyrat nga taksat e qëndrimit për këtë periudhë kohore janë 610,00 din.

      

 

KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  OPŠTINE BUJANOVAC

ZYRA PER ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL E KOMUNES SE BUJANOCIT

 

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bujanovac se u izveštajnom periodu od 01.01.2020. –31.12.2020. godine, bavila sledećim aktivnostima :

Zyra per zhvillim ekonomik lokal e Komunes se Bujanocit ne periudhen raportuese prej 01.01.2020. –31.12.2020 eshte marre me aktivitetet ne vijim:

Lokalni ekonomski razvoj

Zhvillimi ekonomik lokal

 

–       Izrada Lokalnog Akcionog Plana za zapošljavanje u 2020. godini.

–       Perpilimi i Planit Lokal Aksional per punesim ne vitin 2020.

 • Priprema teksta Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj lokalnog preduzetništva u opštini Bujanovac za 2020.godinu -, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac,
 • Përgatitja e tekstit te Thirrjes Publike per punëdhënësit për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në Komunën e Bujancit për vitin 2020 – me seli ne territorin e Komunës së Bujanocit.
 • Konsultativne usluge privrednom sektoru za potrebe apliciranja po Javnim pozivima Fonda za razvoj RS i Koordinacionog tela Vlade RS za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu
 • Shërbime dhe këshillimi për sektorin e biznesit për qëllime të aplikimit për Thirrjet Publike të Fondit për Zhvillimit të Republikës së Serbisë dhe Trupit Koordinues të Qeverisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.
 • Praćenje rezultata ekonomskog programa Koordinacionog Tela Vlade RS za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, objavljenog godine, konkursa za bespovratna sredstva, koji se sprovodio tokom 2020. godine.

 • Percjellja e rezultateve te programit ekonomik te TK te Qeverise se Serbise per komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, i shpallur ne maj te vitit 2019, konkurs per mjete te pakthyeshme, e cila implementohet gjate vitit 2020.

 

Infrastrukturni projekti

Projektet e infrastrukturës

 • Sprovođenje Projekta – nabavka opreme za Transfer stanicu – II Faza izgradnje Transfer stanice u Bujanovcu. Prijem opreme i evaluacija projekta sa članovima Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva Finansija RS. Apliciranje za sredstva III završne Faze, kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prilikom izrada studija regionalnih rešenja implementacije Nacionalne strategije upravljanja otpadom. Proces pribavljanja Potvrda o poreklu robe od strane Privredne Komore Srbije za potrebe povraćaja sredstava predfinansiranja projekta.

Aplikimi për mjetet Fazës së II të fundit, në Ministrinë e Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës përgjatë hartimit të studimit për zgjidhjeve rajonale mbi zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të mbetjeve. Procesi i marrjes së vërtetimit të origjinës së mallërave nga Oda Ekonomike e Serbisë me qëllim të kthimit të mjeteve nga parafinancimi i projektit.

 

 • Implementacija projekta Ministarstva Državne uprave i lokalne samouprave – Elektronska Skupština. Apliciranje, implementacija projekta, nabavka i ugradnja opreme i izveštavanje o završenom projektu

Implementi i projektit nga Ministria e Administrimit Shtetëror dhe Vetëqeverisjes Lokale – Kuvendi Elektronik. Aplikimi, implementimi i projektit, prokurimi dhe instalimi i pajisjeve dhe raportimi për projektin e përfunduar.

 

Koordiniranje aktivnosti sa Kancelarijom za Javna ulaganja po pitanju:

Bashkërendimi i aktiviteteve me Zyrën për investime publike:

 

 • Prijava za izgradnju kanalizacionih mreža – ukupno 9 mesnih zajednica i naseljenih mesta

Aplikimi për ndërtimin e rrejteve të kanalizimit – për gjithësejtë 9 bashkësi lokale dhe vendbanime

 • Pripremne aktivnosti u koordinaciji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga za potrebe I poziva prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija

Aktivitete përgatitore në koordinim me Qendrën për Zhvillim të Rrethit së Pçinjës dhe Jabllanicës për nevojat e thirrjes për bashkëpunim ndërkufitar Serbi – Maqedoni e veriut.

 • Implementacija izrade tehničkih dokumentacija za izgradnju sportskih sala u školama OŠ ’’Muharrem Kadriu’’ i OŠ ’’Desanka Maksimović’’ u Biljači ( sa rekonstrukcijom iste) kao i kompletnu rekonstrukciju škola SSŠ’’Sveti Sava’’, OŠ Branko Radičević u Bujanovcu.
 • Implementimi i hartimit të dokumentacionit teknik për ndërtimin e sallave sportive në shkollat fillore „Muharrem Kadriu“ në Trënoc dhe „Desanka Maksimoviq“ në Bilaç (me rekonstruimin e të njëjtës) si dhe rekonstruimin e tërësishëm të SHMP „Sveti Sava“ dhe SHF „Branko Radiçeviq“ në Bujanoc.
 • Obezbeđenje finansijskih sredstava za finansiranje izgradnje sportskih sala i totalne rekonstrukcije OŠ ‚‚Muharem Kadriu‚‚ i ‚‚Desanka Maksimović‚‚, od strane Kancelarije za javna ulaganja R. Srbije.
 • Sigurimi i mjeteve financiare për financimin e ndërtimit të sallave të sportit dhe të rekonstruimin total të SHF „Muharrem Kadriu“ dhe „Desanka Maksimoviq nga ana e zyrës për investime publike të Republikës së Serbisë

 • Pisanje predloga projekata za finansiranje izgradnje vodovodnih i kanalizacionih mreža na teritoriji opštine Bujanovac u 2021. godini.

 • Hartimi i propozim projektit për financimin e ndërtimit të rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit në territorin e Komunës së Bujanocit në vitin 2021.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ministria për administratë shtetërore dhe vetadministrim lokal

 • Implementacija projekta po Javnom pozivu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Programa UNDP u 2019. godini, za obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za Izgradnj stočne pijace u Bujanovcu. Po ovom predlogu projekta odobreno 40.000.000,00 dinara.

 • Aplikimi i projektit sipas Thirrjes publike të Ministrisë për administratë shtetërore dhe vetadministrim lokal dhe sipas programit të UNDP në vitin 2029, për sigurimin e një pjese të mjeteve për ndërtimit e Tregut të bagëtive në Bujanoc. Sipas këtij propozimi janë lejuar mjete në shumë prej 40.000.000,00 dinarë.

Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PRO

Programi i partneritetit europian me komuna – EU PRO

Implemenacija projekta ’’Modernizacija ulične javne rasvete u gradskom delu opštine Bujanovac

Implementimi i projektit „Modernizimi i ndriçimit publik në pjesën urbane të Komunës së Bujanocit.

Nakon prijave sa Predlogom  projekta po Javnom pozivu Programa EU PRO, Opština Bujanovac je sklopila ugovor broj UNOPS EUPRO Grant 2018 – 060 i utoku 2019. Godine sprovela projekat zamene postojeće rasvete novom, u kupnoj vrednosti 150.000 Eura.

Pas aplikimit me Propozim projektit sipas Thirrjes publike të Programit EU PRO, Komuna e Bujanocit ka lidhur kontratë numër UNOPS EUPRO Grant 2028 – 060 dhe gjatë vitit 2019 ka zbatuar projektin e zëvendësimit të ndriçimit aktual me paisje të reja në shumë totale prej 150.000 Eurо.

8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД ОД

01.01.2020 ГОД. ДО 31.12.2020 ГОД.

RAPORTI MBI PUNËN I DREJTORATIT PËR PUNË TË INSPEKCIONIT PËR PERIUDHËN PREJ 01.01.2020 DERI MË 31.12.2020

Годишњи извештај о раду Одељење за инспекцијске послове за 2020. годину сачињен је у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018).

Raporti vjetor i Drejtoratit për punë të inspekcionit për vitin 2020 është hartuar në bazë të nenit 44 të Ligjit mbi mbikqyrjen inspektuese (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 36/2015, 44/2018 – ligji tjetër dhe 95/2018).

            Одељење за инспекцијске послове, као посебна организациона јединица, састоји се од:

Drejtorati për punë të inspeksionit ,si njësi e veçantë organizative përbëhet prej:

 • грађевинске инспекције,

Inspekcionit  ndërtimor

 • саобраћајне инспекције

Inspekcionit të komunikacionit.

 • комуналне инспекције,

Inspekcionit  komunal,

 • инспекција за заштиту животне средине

Inspekcioni për mbrojtjen e mjedisit jetsorë

             ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА – INSPEKCIONI NDËRTIMOR

За наведени извештајни период грађевинска инспекција вршила је инспекцијски надзор над изградњом објеката са два  извршиоца. Циљ рада и деловања грађевинске инспекције је превенција и нделовање радин спречавања нелегалне изградње и повећање поштовања грађевинских прописа и стандарда. Инспекцијски надзор се састојао у контроли над изградњом објеката на територији Општине Бујановац и то како самих инвеститора тако и извођача радова. Прописи које користи  грађевинска инспекција су:

Për periudhën e cekur raportuese inspeksioni për ndërtimtari ka bërë mbikqyerjen inspektive ndaj ndërtimit të objekteve me dy ekzekutues. Qëllimi i punës dhe veprimit të inspekcionit të ndërtimit është parandalimi i ndërtimit informal dhe rritja e rrespektimit të rregullave dhe standardeve të ndërtimit. Mbikqyrja inspektive përbëhet prej kontrollit ndaj ndërtimit të objekteve në territorin e komunës së Bujanocit edhe ate të vetë investuesve si dhe të kryesve të punimeve. Rregullat që zbaton ky inspekcion janë:

 • Закон о инспекцијском надзору

Ligji mbi mbikqyrjen inspektuese,

 • Закон о општем управном поступку

Ligji mbi procedurën e përgjithshme administrative,

 • Закон о планирању и изградњи

Ligji mbi planifikimin dhe ndërtimin,

 • Закон о становању и одржавању зграда

Ligji mbi banimin dhe mirëmbajtjen e pallateve,

 • Закон о озакоњењу објеката

Ligji mbi legalizimin e objekteve,

 • Општинске одлуке у области грађевинарства
 • Vendimet komunale nga sfera e ndërtimit.

У овом извештајном периоду примљено је 53 предмета  који су решени. Грађевинска инспекција донела је 29 решења, 19 записника о обустави поступка, поднела 3 прекршајне пријаве и 2 кривичне пријаве. Треба нагласити да постоји проблем око извршења решења о рушењу јер се иста не могу спроводити због тога што ЈП Комуналац не приступа извршењу и поред уредног и благовременог поднтог захтева за асистенцију. Долази до тога да МУП пружи асистенцију а да Комуналац не дође на извршење. Потребно је обезбедити другог извођача за извршење.

Gjatë kësaj periudhe raportuese, janë pranuar 53 lëndë, të gjitha janë zgjidhur. Inspektorati i ndërtimit ka nxjerrë 29 vendime, 19 procesverbale për ndërprerjen e procedurës, ka paraqitë 3 kundërvajtje dhe 2 kallëzime penale. Duhet të theksohet se ka probleme me ekzekutimin e aktvendimeve mbi rrënimin, ngase ato nuk mund të ekzekutohen per shkak se NP Komunalia nuk ka vazhduar me ekzekutimin përkundër dorëzimit të rregullt dhe me kohë të kërkesës për ndihmë. Vie në atë moment, që asistencën e bënë MPB, ndërkohë që Komunalia nuk vie për ta ekzekutuar aktvendimin. Duhet të sigurohet një ekzekutues tjetër për përmbarim.

У току 2020 год. вршени су како редовни тако и ванредни инспекцијски надзори. Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднетим представкама или  захтевима грађана. Вршена је контрола о усаглашености темеља са главним пројектом као и контрола завршених објеката у конструктивном смислу. Вршена је контрола и по дописима Министарства грађевинарства,контрола објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи и суседних објеката, а у овом периоду грађевински инспектор  је на основу решења Одсека за ванредне ситуације Општине Бујановац радио у комисији за процену настале штете на грађевинским објектима услед елементарне непогоде.

Gjatë vitit 2020 Janë kryer inspektime të rregullta dhe të jashtëzakonshme. Inspektime të jashtëzakonshme janë kryer në bazë të kërkesave të paraqitura prej qytetarëve. Është kontrolluar përputhshmëria e themeleve me projektin kryesor, si dhe kontrolli i strukturave të përfunduara në një kuptim konstruktiv. Është bërë kontrolli edhe sipas shkresave zyrtare të Ministrisë së ndërtimit, kontrolli i objekteve të cilat paraqesin një kërcënim të drejtëpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe ndërtesave fqinje, dhe gjatë kësaj periudhe inspektori i ndërtimeve ka punuar në komision për vlerësimin e dëmeve në ndërtesa, bazuar në vendimin e Shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme të Komunës së Bujanocit me rastin e fatkeqësive elementare.

Благовремено је припремљен План инспекцијског надзора за 2021 год. у складу са Законом о инспекцијском надзору, на који је надлежно министарство дало позитивно мишљење и исти је објављен на сајту општине.

Me kohë është hartuar Plani i inspektimit për vitin 2021, në përputhje me Ligjin për mbikëqyrjen inspektuese, për të cilin ministria kompetente ka dhënë një mendim pozitiv dhe e njeta është  publikuar në uebfaqen e komunës.

Све жалбе поднете на донета решења грађевинске инспекције које су прослеђене другостепеном органу су потврђене.

Të gjitha ankesat e paraqitura ndaj vendimeve të inspekcionit të ndërtimit, të cilat iu janë dërguar nga organi i shkallës së dytë, janë vërtetuar.

Сарадња грађевинске инспекције са другим инспекцијама, судским органима, тужилаштвом, полицијом и јавним предузећима била је на задовољавајућем нивоу.

Bashkëpunimi i inspektoratit të ndërtimit me inspekcionet e tjera, autoritetet gjyqësore, prokuroritë, policinë dhe ndërmarrjet publike ishte në një nivel të kënaqshëm.

 

САОБРАЧАЈНА ИНСПЕКЦИЈА – INSPEKCIONI I KOMUNIKACIONIT

            Саобраћајна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба закона из области путева и превоза у друмском саобраћају, као и општинских одлука донетих на основу ових закона, а све у складу са методологијом о поступању инспектора прописаним Законом о инспекцијском надзору.

Inspektorati i Trafikut kryen detyrat e mbikëqyrjes së inspektimit mbi zbatimin e dispozitave të ligjeve në fushën e rrugëve dhe transportit në trafikun rrugor, si dhe vendimet komunale të marra në bazë të këtyre ligjeve, të gjitha në përputhje me metodologjinë e sjelljes së inspektorëve të përcaktuar me Ligjin mbi mbikqyrjen inspektuese.

            Саобраћајна инспекција врши надзор над применом Одлуке о такси превозу путника и лимо сервиса на територији општине Бујановац,  Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији општине Бујановац, Одлуке о уређењу саобраћаја на територији општине Бујановац, Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Бујановац.

Inspektorati i trafikut mbikëqyr zbatimin e Vendimit për transportin taksi të pasagjerëve dhe Shërbimin limo në territorin e Komunës së Bujanocit, Vendimet për transportin linjor publik të pasagjerëve brenda Komunës së Bujanocit, Vendimet për Rregullimin e trafikut në territorin e Komunës së Bujanocit, Vendimin mbi parkingjet publike, të Vendimit mbi rrugët e pakategorizuara në territorin e Komunës së Bujanocit.)

Инспекцијски надзор обухвата следеће послове, које обављају инспектори распоређени на радном месту саобраћајног инспектора: вршење надзора над спровођењем одредаба: Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник РС“, број 68/2015, 41/2015 и 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), Закона о превозу терета у друмском саобраћају («Службени гласник РС», број 68/2015 и 41/2018) и Закона о путевима («Службени гласник РС», број 41/2018 и 95/2018) –поверени послови), као и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, ванлинијски и линијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз; и заштите јавних путева. Поред инспекцијског надзора, саобраћајна инспекција у 2020. години радила је на прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листи и представки грађана, праћењу и анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада саобраћајне инспекције, са освртом на процене ризика, прикупљању информација и података других државних органа и анализом испекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајуће области. Саобраћајна инспекција у складу са планом рада редовно је сачињавала евиденције, извештаје, усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима и непрекидно радила на унапређењу рада саобраћајних инспектора.

Mbikëqyrja e inspektimit përfshin detyrat e mëposhtme, të kryera nga inspektorët e caktuar në punën e inspektorit të trafikut: mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të Ligjit për transportin e tasagjerëve në trafikun rrugor (“Gazeta zyrtare RS”, nr. 68/2015, 41/2015 dhe 44/2018-ligji tjetër, 83/2018, 31/2019 dhe 9/2020), Ligjin për transportin e mallrave në trafikun rrugor (“Gazeta zyrtare RS”, nr. 68/2015 dhe 41/2018) dhe Ligjin mbi rrugët (“Gazeta Zyrtare RS”, nr. 41/2018 dhe 95/2018) – punët e besuara), si dhe rregullat e miratuara në bazë  të këtij ligji në kryerjen e transportit vendor: transport jolinjor të udhëtarëve, shërbime linjore dhe jolinjore në transportin e mallrave, transportin për nevoja personale të personave dhe sendeve dhe transporti auto-taksi; dhe mbrojtja e rrugëve publike. Përveç mbikqyrjes së inspektimit, inspektorati i trafikut në vitin 2020 ka punuar në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave të marra përmes listave të kontrollit të qytetarëve dhe peticioneve, monitorimin dhe analizimin e situatës në fushën e inspektimit dhe fushën e inspektimit të trafikut, me fokus në vlerësimet e rrezikut, mbledhjen e informacionit dhe të dhënave nga organet e tjera shtetërore dhe analiza e praktikave sektoriale, administrative, gjyqësore dhe afariste në fushën përkatëse. Inspektorati i Trafikut, në përputhje me planin e tij të punës, përpiloi rregullisht evidenca, raporte, ka harmonizuar dhe bashkërenduar mbikëqyrjen isnpektuese me organet e tjera të inspektimit dhe punoi vazhdimisht për të avansimin e punës së inspektorëve të trafikut.

Актом о систематизацији инспекцијски надзор врше два извршиоца.

Me aktin mbi sistematizimin mbikqyrjen inspektive e ushtrojnë dy ekzekutues.

Саобраћајна инспекција у свом раду користи два рачунара и располаже  по потреби са једним возилом.

Inspeksioni i trafikut në punën e vet shfrytëzon dy kompjuter dhe sipas nevojës disponon me një automjet.

      Општи показатељи – Treguesit e përgjithshëm

У извештајној години закључно са 31.12.2020. године отворено је укупно 68 предмета, од којих су сви решени и нема пренетих предмета из предходне године.

Në periudhën raportuese janë hapur gjithësej 68 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur të gjitha dhe se nuk ka pasur lëndë të bartura nga viti i kaluar.

Редовним инспекцијским надзором донето је 32 предмета од којих је 7 захтева за покретање прекршајног поступка у вези јавног превоза путника, 18 прекршајних налога и 7 закључка.

Inspektimi i rregullt janë sjellë 32 lëndë, nga të cilat 7 ishin kërkesa për fillimin e procedurave për kundërvajtje në lidhje me transportin publik të udhëtarëve, dhe 18 fletëparaqitje për kundërvajtje dhe 7 konkluzione.

  Прекршајни поступци – Procedurat kundërvajtëse

У вршењу послова инспекцијског надзора над применом закона и одлука донетих на основу закона о јавним путевима, закона о обављању линијског и ванлинијског превоза путника и ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и такси превоза, саобраћајни инспектор поднео је укупно:

Në kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit mbi zbatimin e ligjeve dhe vendimeve të marra në bazë të Ligjit për rrugët publike, Ligjit për transport linjor dhe jashtëligjor të pasagjerëve dhe sendeve, Transportit për nevojat vetanake të personave dhe gjësendeve dhe Transportit taksi, inspektori i trafikut ka paraqitur gjithsej:

27 прекршајних налога, а од тога:

            27 fletëparaqitje kundërvajtëse, ndërkaq prej tyre:

 • 1 налога против правног и одговорног лица због прљања јавне површине –тротоара.

1 urdhra kundër personit juridik dhe personit përgjegjës për shkak të ndotjes së sipërfaqes publike – trotuareve.,

 • 11 налога против такси превозника због нелегалног обављања такси превоза.

11 Fletëparaqitje kundërvajtëse kundër transportuesve taksi për kryerjen e transportit taksi.

 • 4 налог против физичког лица због прекопавање јавне површине – пута.

4 urdhër kundër një personi fizik që ka pamundësuar mbikëqyrjen inspektuese,

 • 11 налог против физичких лица због забране паркирање возила на јавну површину.

11 fletëparaqitje kundër personave fizikë për shkak të ndalimit të parkimit të automjeteve në hapsirë publike.

7 захтева за покретање прекршајних поступака,

7 kërkesa për fillimin e procedurave kundërvajtëse,

 и то највише због непоштовања одредби Одлуке о такси превозу, као и поступања супротно Закону о превозу у друмском саобраћају, од којих се свих 7 односе на такси делатност.

kryesisht për shkak të mosrespektimit të dispozitave të Vendimit për taksi transportues, si dhe veprimeve në kundërshtim me Ligjin për transport rrugor, nga të cilat 7 kanë të bëjnë me aktivitete taksi.

Укупан износ изречених новчаних казни по донетим пресудама прекршајног суда и издатим прекршајним налозима по повереним пословима у 2020. години износи 730.000,00 динара.

Shuma totale e gjobave të vendosura sipas vendimeve të gjykatës për kundërvajtje dhe fletëparaqitjeve të lëshuar për kundërvajtje për punë të besuara në vitin 2020 arrin në 730,000.00 dinarë.

 

Донео је укупно 22 решења и то:

Ka nxjerrë gjithsej 22 aktvedime edhe atë:

 • 21 Решења о испуњењу услова возила за обављање ауто-такси превоза.

21 Aktvendime për plotësimin e kushteve të automjeteve për kryerjen e transportit taksi.

 • 1 Решења о искључењу возила из саобраћаја.
 • 1 aktvendime për përjashtimin e automjeteve nga trafiku.

Обавештења странкама– 1.

Njoftime për palët – 1.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА – INSPEKCIONI KOMUNAL

За наведени период комунална инспекција  радила је са седам извршиоца. Рад службе организован је тако да један комунални инспектор ради у услужном центру а остали на терену.

Për periudhën e lartëpërmendur, inspeksioni komunal ka punuar me shtatë ekzekutues. Puna e shërbimit është e organizuar në atë mënyrë, ashtu që një inspektor komunal ka punuar në qendrën e asistencës ndërsa të tjerët kanë punuar në teren.

Комунална инспекција у оквиру Одељења за инспекцијске послове редовно је вршила инспекцијски надзор и контролу комуналног реда на подручју Општине Бујановац у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ 36/2015, 44/2018 и 95/2018) као и одлукама Скупштине општине Бујановац.  Комунална инспекција је спроводила Закон и Уредбу Владе РС о сузбијању заразне болести, COVID-19.

Inspekcioni Komunal në kuadër të Drejtoratit për punë të inspeksionit rregullisht ka kryer mbikëqyrje inspektuese dhe kontroll të rendit komunal në Komunën e Bujanocit në përputhje me dispozitat e Ligjit për veprimtaritë komunale (“Gazeta Zyrtare e RS” 88/2011, 104/2016 dhe 95/2018), Ligji mbi mbikëqyrjen e inspektimit (“Gazeta Zyrtare e RS” 36/2015, 44/2018 dhe 95/2018) si dhe vendimet e Kuvendit Komunal të Bujanoc.

Укупно примљених предмета 152 предмета , укупно у раду 152 предмета , укупно решених 151 предмет, ( 1 предмет се преноси у 2021 годину са разлогом јер је управни поступак у току) од тога:

Numri i përgjithshëm i lëndëve të pranuara është 152 , gjithsej janë zgjidhur 152 lëndë, (149-të jashtëzakonshme dhe 3 të rregullta) ndërsa gjithsej të zgjidhura 151 lëndë, (1 lëndë bartet në vitin 2021 me arsyen sepse procedura administrative është në vazhdim) nga të cilat:

Донето је 21 решења у управном поступку са роком за отклањање комуналних недостатака, oд тога: 11 решења се односе на заузеће јавне површине, 7 решења комунална хигијена, и 3 држање домаће животиње.

Janë marrë 21 vendime në procedurën administrative me një afat kohor për eliminimin e mangësive komunale, prej tyre: 11 aktvendime i referohen zënjes së hapsirës publike, 7 aktvendime për higjienën komunale dhe 3 për mbajtjen e kafshëve shtëpiake.

            Издати су 72 прекршајних налога због непоступања по налогу и решењу комуналних инспектора, непрописног паркирања, непоштовања мере Владе РС а у вези Закона и Уредбе о сузбијању заразне болести COVID – 19  и других сличних прекршаја као и прекораћење радног времена, и то:

Janë lëshuar 72 fletëparaqitje kundërvajtëse për shkak të mosrespektimit të rendit dhe aktvendimit të inspektorëve komunal, parkimit të paligjshëm, mosrespektimi i masave të Qeverisë së RS lidhur me Ligjin dhe rregulloren për luftimin e sëmundjeve Infektive COVID – 19 dhe shkelje të tjera të ngjashme, si dhe tejkalimi i orarit të punës, si më poshtë:

 • 2 налога против физичког лица за непрописног паркирања,

2 kundërvajtje kundër një personi fizik për parkim të paligjshëm,

 • 3 прекршајног налога за прекорачење радног времена због непоштовања мере Владе РС о сузбијању заразне болести COVID – 19 и то 1 правно лице и 2 предузетника,

3 fletëparaqitje për kundërvajtje për tejkalimin e orarit të punës për shkak të mosrespektimit të masës së Qeverisë së RS për kontrollin e sëmundjeve infektive COVID – 19, përkatësisht 1 person juridik dhe 2 ndërmarrës,

 • 3 прекршајног налога за комуналну хигијену против физичког лица,

3 fletëparaqitje për kundërvajtje për higjienën komunale ndaj personave fizik,

 • 3 прекршајног налога за заузеће јавне површине против физичког лица,

3 fletëparaqitje për kundërvajtje për zënjen e hapësirës publike ndaj personit fizik,

 • 10 прекршајног налога за неношење заштитне маске против физичког лица,

10 fletëparaqitje për kundërvajtje për mos mbajtjen e maskës mbrojtëse ndaj personit fizik,

 • 2 прекршајног налога за непридржавање мера заштите против COVIDA -19 против правног лица,

2 fletëparaqitje për kundërvajtje për mosrespektim të masave mbrojtëse kundër COVID-19 kundër personit juridik,

 • 49 прекршајног налог за прекорачење радног времена против предузетника,

49 fletëparaqitje për kundërvajtje për tejkalim të orarit të punës kundër ndërmarrësve,

Укупан износ изречених новчаних казни по издатим прекршајним налозима по повереним пословима у 2020. години износи 1.065,500,00 динара, а 710,000 динара (52 налога) уплаћено у року од 8 дана, а 20 је послато судији за прекршаје на даље извршење.

Shuma totale e gjobave të vendosura sipas fletëparaqitjeve të lëshuar për kundërvajtje për punë të besuara në vitin 2020 arrin në 1.065,500.00 dinarë, ndërsa 710,000 dinarë (52 fletëparaqitje) janë paguar brenda 8 ditëve, dhe 20 janë dërguar në gjykatën kundërvajtëse për ekzekutim të mëtejshëm.

Изласком на лице места сачињено је 152 записника, о увиђају на лицу места и контроли наложених мера, на основу којих је покретан управни или прекршајни поступак.

Me të shkuar në vendin e ngjarjes, janë bërë 152 procesverbale, për hetimin në vendin e ngjarjes dhe kontrollin e masave të urdhëruara, në bazë të të cilave është iniciuar procedura administrative ose kundërvajtëse.

Примљено је 29  пријава и захтева грађана по којима се поступало и сви су обавештени о предузетим мерама поводом њихових представки.

U pranuan 29 raporte dhe kërkesa të qytetarëve për të cilët u veprua dhe të gjithë u informuan për masat e marra në lidhje me kërkesat e tyre.

Издато је 6 налога јавним предузећима (ЈП „Комуналац“) и записнички наложено  у вези гашења градске депоније, и чишћење канализационе мреже у улици Јаћима Ђошића, Врбанска и у селу Велики Трновац.

Janë lëshuar 6 urdhëresa ndërmarrjeve publike (NP “Komunalia”) dhe është urdhëruar në procesverbal në lidhje me mbylljen e deponisë së qytetit, dhe urdhëra për pastrimin e rrjetit të kanalizimeve në rrugën Jaqim Đoshiqa, rrugën Vrbanska dhe në fshatin Tërnoc i madh.

Издато је 54 налог за отклањање разних комуналних недостатака (хаварисана, нерегистрована возила, грађевински материјал, одвођење отпадних вода, уклањање мањих монтажних објеката и тезги са јавних површина).

Janë lëshuar 54 urdhëresa për eleminimin e mangësive të ndryshme komunale (automjete të dëmtuara, të paregjistruara, materiale ndërtimi, kullimin e ujërave të zeza, heqjen e objekteve më të vogla të parafabrikuara dhe tezgave nga vendet publike).

Периодично су рађене контроле са припадницима Полицијске станице Бујановац и то у делу ванпијачне продаје и контроле радног времена угоститељских објеката, и за време проглашења ванредног стања због ЦОВИД-19 на територији Општине Бујановац. Извршено је 689 превентивних и саветодавних посета код надзираних субјеката.

Në mënyrë periodike, kontrollet u kryen me anëtarët e Stacionit Policor të Bujanoc, në pjesën e shitjeve jashtë tregut dhe kontrollin e orarit të punës të objekteve hotelierike, dhe gjatë shpalljes së gjendjes të jashtëzakonshme për shkak të COVID-19 në territorin e Komunës së Bujanocit. 689 vizita parandaluese dhe këshilluese janë bërë në subjekte të mbikëqyrura.

 Посебно се истиче добра сарадња са сектором за управне послове ПС Бујановац код добијања одређених података о личностима и возилима ради вођења управног поступка, као и провере података.

Bashkëpunimi i mirë me sektorin për çështje administrative të SP Bujanoc theksohet veçanërisht në marrjen e të dhënave të caktuara për persona dhe automjete me qëllim të kryerjes së procedurës administrative, si dhe verifikimin e të dhënave.

            Такође у изввештајном периоду покренут је прекршајни поступак прекршајним налогом против:

            Gjithashtu në periudhën raportuese, procedurat e kundërvajtjes janë iniciuar me një fletëparaqitje të kundërvajtjes (tiketë)  kundër:

 • 3 коцкарнице и кладионице  – 3×300,000 дин

3 kazinove dhe bastoreve                     – 3×300,000 din

 • 2 брза храна                    – 2×150.000 дин

2 ushqime të shpejta                             – 2×150.000 din

 • 1 одговорно лице у правно лице – 1×50.000 дин

1 për person përgjegjës në një subjektë juridik – 1×50,000 din

 • број ирећени забрана коришћења просторија 3 – на по 72 часа, свака појединачно.

numri i përdorimit të ndaluar të ambienteve ndaj 3 objekteve – për 72 orë, secila veç e veç.

Са јавним предузећима сарадња је била добра у погледу пружања асистенција, извршавања наложених мера од стране комуналне инспекције ради бржег отклањања комуналних проблема, као и бољег и квалитетнијег живота грађана  на територији Општине Бујановац.

Bashkëpunimi me ndërmarrjet publike ishte i mirë për sa i përket ofrimit të ndihmës, ekzekutimit të masave të urdhëruara nga inspeksioni komunal me qëllim që të eliminohen më shpejt problemet komunale, si dhe cilësia e jetës më të mirë të qytetarëve në territorin e Komunës së Bujanocit.

Комунална инспекција је више пута обавештавала јавност о предузетим мерама из своје надлежности, као и о предстојећим акцијама и контролама.

Inspeksioni komunal ka informuar në mënyrë të rregullt publikun për masat e marra në kompetencën e tij, si dhe për veprimet dhe kontrollet e ardhshme.

            У предметном периоду комунална инспекција – служба “Ветеринарска станица Бујановац“ извршила је 17 акција хватања напуштених паса луталица на територији општине Бујановац где је ухваћено 170 пса и сви су смештени у прихватилиште у селу Кленике.

            Në periudhën në fjalë, inspekcioni komunal – shërbimi “Stacioni Veterinar Bujanoc” ka kryer 17 aksione për kapjen e qenëve endacakë të braktisur në territorin e komunës së Bujanocit, ku u kapën 170 qen dhe të gjithë janë vendosur në strehimore në fshatin Klenike.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

             INSPEKCIONI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT JETSORË

На основу члана 44.   Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и  95/2018) сачињен је извештај о раду инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Бујановац,  Одељења за инспекцијске послове.

Në mbështetje të nenit 44 të Ligjit për mbikëqyrjen e inspektimit (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 36/15, 44/2018-ligji tjetër dhe 95/2018), është përpiluar Raporti për punën e Inspektoriatit të mbrojtjes së mjedisit të Administratës komunale të Bujanocit, Drejtorati për punë të inspekcionit.

Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Бујановац, Одељења за инспекцијске послове извршио је инспекцијски надзор над применом прописа поверених Законом и подзаконским акатима из области заштите животне.

Inspektori për mbrojtjen e mjedisit të administratës komunale të Bujanocit, Departamenti për çështje të inspektimit ka kryer mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e rregulloreve të besuara me ligj dhe akteve nënligjore në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине примењује и следеће прописе:

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, inspektori për mbrojtjen e mjedisit zbaton gjithashtu rregullat e mëposhtme:

Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/2018-др.заакон и 95/2018) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016) Закон о привредним преступима  („Сл лист СФРЈ”, бр.4/77, 36/77-испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и ,,Сл.лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и ,,Сл. гл. РС“, бр.101/2005-др.закон)

Ligji për Mbikëqyrjen e Inspektimit (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 36/15 dhe 44/2018-ligji tjetër dhe 95/2018) Ligji për procedurën e përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 18/2016) Ligji për kundërvajtje (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 65/2013, 13/2016 dhe 98/2016) Ligji për kundërvajtje ekonomike “Gazeta Zyrtare e RSFJ”, nr. 4/77, 36/77-përmirësim, 14/85, 74 / 87, 57/89 dhe 3/90 dhe “Gazeta Zyrtare e RFJ”, Nr. 27/92, 16/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 dhe 64/2001 dhe, Gazeta Zyrtare e RS “, Nr. 101/2005-ligji tjetër)

Инспекцијски надзори у 2020. години вршени су у складу са Планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2020.годину, који је сагласно одредби члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављен на интернет страници општине Бујановац: www.Bujanovac.rs

Inspektimet në vitin 2020 janë kryer në përputhje me Planin e Inspektimit të Inspektoratit për mbrojtjen e mjedisit për vitin 2020, i cili është në përputhje me dispozitat e nenit 10, paragrafi 6 të Ligjit për Inspektimin, botuar në faqen e internetit të Komunës së Bujanocit: www.Bujanovac.rs

            План рада за 2020 годину је реализован око 75% зато што један претежни део планираних субјеката за надзор су у стању стечајног статуса, ликвидације или су привремено у мировању односно немају никакву активност или престали да обављање одређену делатност.

            Plani i punës për vitin 2020 është realizuar me rreth 75% sepse një pjesë mbizotëruese e subjekteve të planifikuara për mbikëqyrje janë në gjendje të falimentimit, likuidimit ose janë përkohësisht pasive, d.m.th. ata nuk kanë asnjë aktivitet ose kanë ndaluar kryerjen e një veprimtarie të caktuar.

У извештајном периоду од 01.01.2020.год до 31.12.2020.године отворена су 26  предмета и 3 прослеђена из 2019 год. од којих свих 28 решени и 1 су у поступку решавања.

Në periudhën raportuese nga 01.01.2020 deri më 31.12.2020, 26 lëndë janë hapur dhe 3 janë bartur nga viti 2019. nga të cilat 28 lëndë janë zgjidhur dhe 1 lëndë janë në proces të zgjidhjes.

У извештајном периоду Инспектор за заштиту животне средине извршио је следеће послове;

Në periudhën e raportimit, Inspektori i Mjedisit kreu detyrat e mëposhtme;

 1. Спремили завршене предмете од 2020 год. за архивирање.

Përgatitja e lëndëve të përfunduara nga viti 2020. për arkivim.

 1. Урадили смо план и програм вршење надзора за 2020 год. који је предат Служби за инспекцијске послове и послали у Министарству заштите животне средине за који смо добили сагласност на план овог министарсва.

Kemi bërë një plan dhe program për mbikëqyrje për vitin 2020. e cila iu dorëzua Shërbimit për punë të Inspektimit dhe iu dërgua Ministrisë së Mbrojtjes së Mjedisit, për të cilën morëm miratimin për planin e kësaj ministrie.

 1. Припремљен и предат Начелнику одељења за инспекцијске послове Извештај о раду за 2020.годину;

Përgatiti dhe dorëzoi Shefit të Drejtoratit për punët e Inspekcionit raportin e punës për vitin 2020;

 1. Урађени годишњи извештај за 2020 год. достављен и Министарству заштите животне средине.

Raporti vjetor i përgatitur për vitin 2020. iu është dorëzuar në Ministrinë e Mbrojtjes së Mjedisit.

 1. Обрађен птредмет са бројем 09-501-33 од дана 29.10.2019 год. о вршењу редовног надзора над применом закона о заштити од нејонизујућег зрачења на животну средину над привредним субјеком “ВИП МОБИЛЕ” ДОО Београд.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-33 nga 29 tetor 2019. mbi mbikëqyrjen e rregullt mbi zbatimin e ligjit për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues mbi mjedisin mbi subjektin afarist “VIP MOBILE” DOO Beograd.

 1. Обрађен птредмет са бројем 09-501-36 од дана 29.11.2019 год. о вршењу редовног надзора над применом закона о заштити од нејонизујућег зрачења на животну средину над привредним субјеком “ТЕЛЕНОР” ДОО Београд.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-36 datë 29.11.2019. mbi mbikëqyrjen e rregullt mbi zbatimin e ligjit për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues mbi mjedisin mbi subjektin afarist “TELENOR” DOO Beograd.

 1. Обрађен птредмет са бројем 09-501-36 од дана 29.11.2019 год. о вршењу редовног надзора над применом закона о заштити од нејонизујућег зрачења на животну средину над привредним субјеком “Телеком” АД  Београд”.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-36 nga 29 nëntor 2019. mbi mbikëqyrjen e rregullt mbi zbatimin e ligjit për mbrojtjen nga rrezatimi jo-jonizues në mjedis mbi subjektin afarist “Telekom” AD Beograd “.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-3 од датума 17.01.2020 год.редовне контроле на основу Закона о управљању отпадом И Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “ГАГИ” ДОО Бујановац ул. Гилански пут бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-3 nga data 17.01.2020, kontroll i rregullt në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi mbi subjektin afarist “GAGI” DOO Rr. Bujanovac. Gilanski vuri bb.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-4 од датума 22.01.2020 год.редовне контроле на основу Закона о управљању отпадом И Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “КАТКА МАРИНСКИ” ПР Љиљанце, лиљанце бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-4 datë 22.01.2020, kontroll i rregullt bazuar në Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ligjin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi mbi subjektin afarist “KATKA MARINSKI” PR Ljiljance, liljance bb.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-8 од датума 28.01.2020 год.ванредне контроле на основу поднетог захтева Нене Нововић из Бујановац.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-8, datë 28 janar 2020, kontroll i jashtëzakonshëm bazuar në kërkesën e paraqitur të Nena Novović nga Bujanovac.

 1. Дана 07.02.2020 год. вршен редовни надзор над привредним субјектом “Еурокомерц-цомпанy” ул. Јачима Ђошића бб са бројем предмета 09-501-12 на основу Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом.

Më 07.02.2020. kemi kryer mbikëqyrje të rregullt mbi subjektin e biznesit “Eurokomerc-ndërmarrje” ul. Jači Đošića bb me numrin e çështjes 09-501-12 në bazë të Ligjit për menaxhimin e mbeturinave dhe Ligjit për vlerësimin e ndikimit në mjedis të subjektit afarist

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-13 од датума 10.02.2020 год.редовне контроле на основу Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “Месинг Бизе” ДОО, Бујановац, ул. Индустријска зона бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-13 nga data 10.02.2020 e kontrollit të rregullt në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi mbi subjektin afarist “Mesing Bize” DOO, Bujanovac, rr. Zona industriale bb.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-14 од датума 12.02.2020 год.ванредне контроле на основу поднетог захтева Љубинке Јовановић из Бујановац.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-14 nga data 12.02.2020, kontroll i jashtëzakonshëm bazuar në kërkesën e paraqitur të Ljubinka Jovanović nga Bujanovac.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-19 од датума 04.03.2020 год.редовне контроле на основу Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “БИВОДА” ДОО Бујановац, С. Раковац бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-19 nga data 04.03.2020, kontroll i rregullt bazuar në Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ligjin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi mbi subjektin afarist “BIVODA” DOO Bujanovac, S. Rakovac bb.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-21 од датума 12.03.2020 год.редовне контроле на основу Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “КОНДИВА” ДОО Бујановац, С. Жбевац бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-21 nga data 12.03.2020, kontroll i rregullt në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi mbi subjektin afarist “KONDIVA” DOO Bujanovac, S. Žbevac bb.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-22 од датума 06.05.2020 год.ванредне контроле на основу поднетог захтева стране “ХЕКЕР ОТПАД” ДОО Бујановац у вези добијање дозволе за рад у оквиру Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину на локацији индустријска зона бр. 5.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-22, datë 06.05.2020 i kontrollit të jashtëzakonshëm bazuar në kërkesën e paraqitur të palës “HEKER OTPAD” DOO Bujanovac në lidhje me marrjen e lejes së punës sipas Ligjit për menaxhimin e mbeturinave dhe Ligjit për vlerësimin e ndikimit në mjedis ambienti mbi vendndodhjen e zonës industriale nr. 5.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-23 од датума 06.05.2020 год. са редовне контроле код привредног субјекта “НИС ПЕТРОЛ” АД Београд у вези са Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-23 datë 06.05.2020. nga kontrolli i rregullt me ​​subjektin afarist “NIS PETROL” AD Beograd në lidhje me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ligjin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-24 од датума 14.05.2020 год.редовне контроле на основу Закона о управљању отпадом над привредним субјектом “МЕГАЛ” АД Бујановац, Лопардински пут бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-24, datë 14.05.2020, kontroll i rregullt bazuar në Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave mbi subjektin afarist “MEGAL” AD Bujanovac, Lopardinski bb.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-24 од датума 14.05.2020 год. у вези спровођење активности поделе упитнике за прикупљене податке привредним субјектима за наредни планирани надзор у сарадњи са ВОЦ-пројекта Београд.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-24 datë 14.05.2020. në lidhje me zbatimin e aktiviteteve, shpërndani pyetësorë për të dhënat e mbledhura tek subjektet ekonomike për mbikëqyrjen tjetër të planifikuar në bashkëpunim me projektin VOC Beograd.

 1. Обрађен птредмет са бројем 09-501-25 од дана 19.05.2020 год. о вршењу редовног надзора над применом закона о заштити ваздуха  на животну средину над привредним субјеком “ВАЛОНИ – ЦОМПАНИ” ДОО Прешево.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-25 nga 19 маји 20. mbi mbikëqyrjen e rregullt mbi zbatimin e ligjit për mbrojtjen е ajrit mbi mjedisin jetësor mbi subjektin afarist “Valoni-company” DOO Preshevë..

 1. Обрађен птредмет са бројем 09-501-26 од дана 25.05.2020 год. о вршењу редовног надзора над применом закона о процени утицаја на животну средину и закону о управлјанју отпадом на животну средину над привредним субјеком “Симпо” АД Вранје.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-26  datë 25.05.2020. mbi mbikëqyrjen e rregullt mbi zbatimin e Ligjit për vlerësimin e ndikimit në mbrojtjen e mjedisit dhe ligjit për menaxhimin e mbetjeve  mbi mjedisin mbi subjektin afarist “SIMPO” SH.A Vranje.

 1. Обрађен птредмет са бројем 09-501-28 од дана 28.05.2020 год. У вези реализације ВОЦ ПРОЈЕКТА у сараднји са Министарсвом заштите животне средине.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-28 nga 28  maji 2020. Në lidhje me realizimin e VOC PRIJEKTIT në bashkëpunim me Ministrin e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-30 од датума 10.06.2020 год.редовне контроле на основу Закона о процени утицаја на животну средину и Закона о заштити ваздуха над привредним субјектом “АГИМИ” ДОО Бујановац ул. Гилански пут бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-30 nga data 10.06.2020, kontroll i rregullt në bazë të Ligjit për vlerësimin e ndikimit në mbrojtjen e mjedisit dhe Ligjit për mbrojtjen e ajrit në mjedisin jetësor mbi subjektin afarist “AGIMI” DOO Bujanoc. RR. E gjilanit pn.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-31 од датума 16.06.2020 год.редовне контроле на основу Закона о заштити ваздуха и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “БИЦИ КОМЕРЦ” ДОО Бујановац, гилански пут бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-31 datë 16.06.2020, kontroll i rregullt bazuar në Ligjin për mbrojtjen e ajrit në mjedisin jetësor dhe Ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedisi mbi subjektin afarist “BICI KOMERCE” DOO Bujanoc, rr. e gjilanit pn.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-32 од датума 13.08.2020 год.редовне контроле на основу Закона о заштити ваздуха и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “САБА БЕЛЧА” ДОО Прешево, радни погон у Бујановац, у индустријској зони бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-32 datë 13.08.2020, kontroll i rregullt bazuar në Ligjin për mbrojtjen e ajrit në mjedisin jetësor dhe Ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedisi mbi subjektin afarist “SABA BELÇA” DOO Preshevë, njësia punuese në Bujanoc, rr. industriale pn.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-33 од датума 27.08.2020 год.ванредне контроле по захтеву странке на основу Закона о заштити ваздуха и Закона о процени утицаја на животну средину за добијанје личенца о обавлјенју делатности над привредним субјектом “ЦУКИ-ЦОМПАНИ” ДОО В. Трновац, бујановачки пут бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-33 datë 27.08.2020, kontroll i çrregullt në bazë të kërkesësë së palës për marrjen e liçencës për zhvillimin e veprimtaris bazuar në                                                                                           Ligjin e mbrojtjes së ajrit dhe Ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedisi mbi subjektin prodhues “CUKI-COMPANY” DOO Tërrnoc, rr. e bujanocit pn.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-34 од датума 27.08.2020 год.редовне контроле на основу Закона о управлјању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “ХЕБА” ДОО Бујановац,бујановачка бања бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-34 datë 27.08.2020, kontroll i rregullt bazuar në                                                                                           Ligjin mbi menaxhimin e mbetjeve dhe Ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedisi mbi subjektin prodhues “HEBA” DOO Bujanoc, rr. E banjës së bujanocit pn.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-35 од датума 31.08.2020 год.ванредне контроле на основу прослеђеног предмета од стране Министарсва заштите животне средине у вези примене Закона о нејонизујућем зраченју на животну средину над привредним субјектом „ТЕЛЕНОР“ ДОО Београд, стубне станице у ул Кралја Милутина бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-35 nga data 31.08.2020, kontroll i jashtëzakonshëm bazuar në bazë të lëmdës së përcjellur nga Ministria e mjedisit jetësor për shkak të kompetencave në lidhje me aplikimin e Ligjit për mbrojtjen nga rrezatimi jojonizues në mbrojtjen e mjedisit jetësor mbi subjektin e konomik “TELENOR” DOO Beograd stacionim emetues në Bujanoc në RR. K. Milutina pn.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-37 од датума 14.10.2020 год.редовно – мешовите контроле на основу Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “ЈОЛИ НАТУРАЛ КОСИНГ” ДОО Бујановац, језерска бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-37 nga data 14.10.2020, kontroll i rregullt dhe i përzier në bazë të aplikimit të Ligjit për vlerësimin e ndikimit të mjedisi mbi subjektin prodhues “JULI NATURAL COSING” DOO Bujanovac, jezerska bb.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-38 од датума 12.11.2020 год. У вези спремање и доставлјанје Плана годишњег надзора на разматранје и усвајање од стране Министарсва заштите животне средине.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-38 nga data 12.03.2020, në lidhje me përgaditjen dhe dorëzimin e planit vjetor të punës së mbykqyrjes për dhënjen e pëlqimit në Ministrin e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-39 од датума 12.11.2020 год. редовне контроле на основу годишњег плана рада код привредног субјекта “СИМПЕН” ДОО Бујановац у вези примене закона Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину на локацији индустријска зона бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-39, të datës 12.11.2020 i kontrollit të rregulltë në bazë të planit vjetor të punës mbi subjektin ekonomik “SIMPO” DOO Bujanovac në lidhje me aolikimin e Ligjit për menaxhimin e mbeturinave dhe Ligjit për vlerësimin e ndikimit në mjedis ambienti mbi vendndodhjen e zonës industriale pn.

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-40 од датума 13.11.2020 год. са редовне контроле код привредног субјекта “ФЕЛДСПАТ” ДОО Бујановац у индустријској зони бб у вези са Закона о управљању отпадом и Закона о процени утицаја на животну средину.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-40 datë 13.11.2020. nga kontrolli i rregullt me ​​subjektin ekonomik “FELDSPAT” DOO Bujanoc rr. Industriale bb në lidhje me Ligjin për menaxhimin e mbeturinave dhe Ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedisin hapsinor..

 1. Обрађен предмет са бројем 09-501-43 од датума 15.12.2020 год. редовне контроле на основу Закона о заштити ваздуа и Закона о процени утицаја на животну средину над привредним субјектом “АБИ- КОМ” ДОО Бујановац, језерски пут бб.

Është përpunuar lënda me numër 09-501-43, datë 15.12.2020, kontroll i rregullt bazuar në Ligjin për mbrojtjen e ajrit dhe Ligjin mbi vlerësimin e ndikimit në mbi mjedisin jetësor mbi subjektin prodhues “ABI-KOM” DOO Bujanovac, rr. E liqenit pn.

Пратимо ситуацију кретања отпада и других извора загађивања у циљу спремања вршење надзора било самосталних или заједничких са републичким инспекторима над субјектима који у току обављања своје делатности загађују животну средину и који су предвиђени за редовне контроле на основу плана  програма за текућу 2020 год.

Kemi monitoruar situatën e mbeturinave dhe burimet e tjera të ndotjes në mënyrë që të përgatitemi për mbikëqyrje qoftë në mënyrë të pavarur ose bashkërisht me inspektorët republikan mbi subjektet që ndotin mjedisin gjatë kryerjes së aktiviteteve të tyre dhe të cilat janë planifikuar për kontrolle të rregullta bazuar në planin e programit për vitin aktual 2020.

Пратимо законске прописе и друге акте из области заштите животне средине исто тако радимо и послове по налогу претпостављених.

Kemi ndjekë rregulloret ligjore dhe akte të tjera në fushën e mbrojtjes së mjedisit, dhe ne gjithashtu punojmë sipas urdhrave të eprorëve tanë.

 

9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ ЗА 2020.г.

RAPORTI  I PUNËS I DREJTORATIT PËR INVESTIME DHE ZHVILLIM PËR VITIN 2020.

 

             Скупштина општине Бујановац на својој седници одржаној дана 07.12.2016.г. донела је одлуку о Општинској управи општине Бујановац  којом је  чланом 10. између осталог формирала као нову основну организациону јединицу – Одељење за инвестиције и развој.

                Kuvendi i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 07.12.2016 ka nxjerrë vendimin mbi Administratën komunale të komunës së Bujanocit, me të clin në nenin 10-të mes tjerash është formuar njësi e re organizative – Drejtorati për investime dhe zhvillim.

             Одељење за инвестиције и развој током 2020.г. је обављало следеће послове:

                Drejtorati për investime dhe zhvillim gjatë vitit 2020 v. ka kryer këto punë:

– предлагање приоритетних инвестиција са одређивањем пројектних задатака и процењених вредности за реализацију истих,

  – propozimin e investimeve me prioritet duke caktuar detyrat projektuese dhe vlerat e parapara për realizimin e tyre;

– иницирање,израда,спровођење и реализација пројеката инвестиција од значаја за општину,

 -inicimin, hartimin, zbatimin dhe realizimin e projekteve të investimeve me rëndësi për komunën,

– праћење и пројектовање реализације буџета за инвестиције,

– përcjelljen dhe projektimin e realizimit të buxhetit për investime,

– координирање и спровођење послова на изради пројектне и друге документације са овлашћеним субјектима,

– bashkërendimin dhe zbatimin e punëve në hartimin e dokumentacionit projektues dhe dokumentacionit tjetër me subjektet e autorizuara,

– подношење захтева за издавање локацијских услова,грађевинске дозволе,пријаве градње и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор и финансијер појављује Општинска управа Бујановац,

– paraqitjen e kërkesave për dhënien e kushteve të lokacionit, lejes së ndërtimit, lajmërimin e ndërtimit dhe lejen e përdorimit për të gjitha objektet në të cilat Komuna është në cilësinë e investitorit dhe financuesit,

– организација и обављање стручних послова везаних за одржавање и заштиту јавних путева и јавних површина,

– organizimi dhe ushtrimi i punëve profesionale lidhur me mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve publike dhe sipërfaqeve publike,

– планирање изградње,реконструкције,одржавања и заштита саобраћајница и других јавних површина и објеката,

– planifikimin e ndërtimit, rekonstruimit, mirëmbajtjes dhe të mbrojtjes së rrugëve dhe i sipërfaqeve dhe objekteve të tjera publike,

-вршење стручног надзора над изградњом,реконструкцијом,одржавањем и заштитом саобраћајница и других јавних површина и објеката,

-ushtrimin e mbikqyrjes profesionale ndaj ndërtimit, rekonstruimit, mirëmbajtjes dhe të mbrojtjes së rrugëve dhe i sipërfaqeve dhe objekteve të tjera,

– прибављање геодетских,геомеханичких и других података и подлога,

– marrja e të dhënave gjeodezike, gjeomehanike dhe i të dhënave dhe bazave të tjera,

 – успостављање базе података неопходних за спровођење инвестиција,

– Vendosja e bazës së të dhënave të domosdoshme për zbatimin e investimeve,

– вршење oбрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта у Обједињеној процедури у року прописаном законом  на основу формуле за обрачун накнаде по Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта за текућу годину,

– Kryerja e llogaritjes së kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore në procedurën e unifikuar në afat e paraparë me ligj në bazë të formulës për llogaritjen e kompensimit sipas vendimit për përcaktimin e kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin vijues,

– вршење обрачуна комуналних такси по Одлуци о локалним комуналним таксама за текућу годину,

– Kryerja e llogaritjes së taksave komunale sipas Vendimit për taksat lokale komunale për vitin vijues si dhe përcjelljen e realizimit të tyre,

– закључивање  уговора о закупу грађевинског земљишта за текућу годину као и праћење реализације истих.

 – Lidhjen e kontratave për dhënien me qira të tokës ndërtimore për vitin vijues si dhe përcjelljen e realizimit të saj,

– прати и одржава вертикалну и хоризонталну  сигнализацију.

– përcjell dhe e mirëmbanë sinjalizimin vertical dhe horizontal.

 

              Током 2020.г. на основу спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са извођачима-добављачима,праћена је реализација  инвестиција као и вршен стручни надзор над извођењем радова и то из следећих области:нискоградња,хидроградња и електроградња.

 

Gjatë vitit 2020. Në bazë të procedurave të prokurimit publik dhe kontratave të nënshkruara me kontraktorë-furnizues, u monitorua zbatimi i investimeve si dhe mbikëqyrjen e ekspertëve për ekzekutimin e punimeve në fushat e mëposhtme: ndërtim i ulët, hidro ndërtimet dhe elektro-ndërtim.

        

             У периоду од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.г. на основу спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са пројектантима-добављачима,праћена је реализација укупно 4 (четири) инвестиција и то из следећих области:

 

Në periudhë prej 01.01.2020 deri më 31.01.2020 në bazë të procedurave të zbatuara të prokurimit publik dhe kontratave të nënshkruara me kontraktuesit-furnizues, është përcjellë realizimi i 4  investimeve në fushat e mëposhtme:

– нискоградња/израда пројектне документације:1 (једна) инвестиција

– Ndërtim i ulët: Përgatitja i projekt dokumentacioneve: 1 (një) investim

– електро-област – улична расвета/изрда пројектне документације: 3 (три) инвестиције

– zona – elektrike – ndriçimi publik/ përgatitja e projekt dokumentacioneve: 3 (tre) investime

ТАБЕЛА- O обрачуну доприноса за уређење грађевинског земљишта                                                                Tabela -Mbi  llogaritjen e  kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore

Приказ свих подносиоца захтева у 2020.години за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Обрачун доприноса обрачунава се на основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и формуле за обрачун за текућу годину. Сви ови захтеви стижу преко обједињене процедуре електронски. У 2020.години било је укупно 30 захтева  .

Paraqitja e të gjitha lëndëve për vitin 2020. për llogaritjen e kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore. Llogaritja e kontributeve llogaritet në bazë të vendimit mbi përcaktimin e kontributit për rregullimin e tokës ndertimire dhe formulës për llogaritje për vitin paraprak. Të gjitha këto lënd arrin në formen elektronike. Në vitin 2020 kishim gjithesej 30 lënd.

Бр. Nr. Бр.Предмета Nr.Landes Инвеститор                         Investitori Износ Доприноса                Shuma e kontributit Износ комуналне таксе     Shuma e takses komunale Укупно               Gjithësej
1         08 – 351         49 / 2020 Redžep Demiri iz Bujanovac                           Rexhep Demiri nga Bujanoci 62,284.00 9,554.00 71,838.00
2         08 – 351         75 / 2020 Nedžat Avdiji iz s.Lučane                              Nexhat Avdiji nga F.Lucan 24,046.00 8,291.00 32,337.00
3         08 – 351         77 / 2020 Naser Mehmeti iz Bujanovac                              Naser Mehmeti nga Bujanoci 153,741.00 11,924.00 165,665.00
4         08 – 351         85 / 2020 Ljubiša Stoišić iz s.Rakovac                                Lubisha Stoshic  nga F.Rakovac 62,461.50 13,578.00 76,039.50
5         08 – 351         91 / 2020 Burimi Petrol d.o.o. Samoljica                        Burimi Petrol d.o.o. Samolic 162,710.00 17,477.00 180,187.00
6         08 – 351         100 / 2020 Burim Bajrami iz Bujanovac                                   Burim Bajrami nga Bujanoci 154,973.00 12,019.00 166,992.00
7         08 – 351         112 / 2020 Orhan Avdulahi iz Gnjilane                                  Orhan Abdullahi nga Gjilani 105,568.00 12,281.00 117,849.00
8         08 – 351         113 / 2020 Bujar Ramadani iz Bujanovac                       Bujar Ramadani nga Bujanoci 78,958.00 9,186.00 88,144.00
9         08 – 351         114 / 2020 Blerim Ismaili iz Bujanovac                                 Blerim Ismaili nga Bujanoci                 63,425.00 5,902.00 69,327.00
10         08 – 351         118 / 2020 Arsim Džemaili iz Bujanovac                                 Arsim Xhemaili nga Bujanoci 117,845.00 10,966.00 128,811.00
11         08 – 351         122 / 2020 Nehat Jašarević iz Bujanovac                                 Nehat Jasharevic nga Bujanoci 101,817.00 9,474.50 111,291.50
12         08 – 351         123 / 2020 Naser Jašarević iz Bujanovac                                 Naser Jasharevic nga Bujanoci 88,259.00 10,267.50 98,526.50
13         08 – 351         124 / 2020 Ćemajl Aliji iz Bujanovac                                 Cemajl Aliji nga Bujanoci 36,180.00 2,609.00 38,789.00
14         08 – 351         142 / 2020 BG Invest d.o.o. Beograd                                    BG   Invest d.o.o. Beograd 14,852.00 4,607.00 19,459.00
15         08 – 351         158 / 2020 Bekim Surduli  iz Bujanovac                                 Bekim Surdulli nga Bujanoci 917,046.00 53,335.00 970,381.00
16         08 – 351         169 / 2020 MNN Grand Gradnja d.o.o. iz Bujanovac        MNN Grand Gradnja d.o.o. Iz Bujanovac 13,032,845.00 291,797.50 13,324,642.50
17         08 – 351         179 / 2020 Mustaf Fazliji iz s.V.Trnovac                                  Mustaf Fazliji  nga F.Terrnoci Madh 2,543,022.00 71,432.50 2,614,454.50
18         08 – 351         194 / 2020 Miodrag Trajković iz Vranje                              Miodrag Trajkovic nga Vraja 38,202.00 10,862.50 49,064.50
19         08 – 351         228 / 2020 Ramadan Asani iz s.Breznice                                Ramadan Asani nga F.Breznicë                               17,274.00 9,157.50 26,431.50
20         08 – 351         231 / 2020 Mustafa Sulejmani  iz s.V.Trnovac                      Mustaf sulejmani nga F.Terrnoci Madh 194,323.00 17,168.50 211,491.50
21         08 – 351         256 / 2020 Ramadan Dalipović iz Bujanovac                         Ramadan Dalipovic nga Bujanoci 41,641.00 5,518.50 47,159.50
22         08 – 351         257 / 2020 Ridvan Bajrami  iz s.V.Trnovac                       Ridvan Bajrami nga F.Terrnoci Madh 134,264.00 13,345.00 147,609.00
23         08 – 351         277 / 2020 Iljir Adili iz Bujanovac                                                Ilir Adili nga Bujanoci 25,418.00 13,448.50 38,866.50
24         08 – 351         279 / 2020 Halit Zejnulahi iz Končulja                                    Halit Zejnullahi nga Konculi 78,101.00 10,350.00 88,451.00
25         08 – 351         280 / 2020 Omer Sonki iz Beograd                                           Omer Sonki nga Beogradi 104,323.50 13,825.00 118,148.50
26         08 – 351         284 / 2020 Nebojša Asanović iz Bujanovac                             Nebojsha Asanovic nga Bujanoci 127,093.50 10,350.00 137,443.50
27         08 – 351         289 / 2020 Dobrivoje Aleksić iz Bujanovac                            Dobrivoje Aleksic nga Bujanoci 12,031.00 996.00 13,027.00
28        08 – 351         295 / 2020 Sejda Osmanović iz Preševo                             Sejda Osmanovic nga Presheva 95,402.50 10,115.00 105,517.50
29        08 – 351         297 / 2020 Ćani Osmanović iz Preševo                             Cani Osmanovic nga Presheva 137,610.00 14,590.00 152,200.00
30        08 – 351         298 / 2020 Vebi Osmanović iz Preševo                             Vebi Osmanovic nga Presheva 99,552.50 10,555.00 110,107.50
Ukupno-Gjithësej 19,520,251.00

 

Izveštaj za održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije za 2020. god.                                                         Raporti për mirëmbajtjen e sinjalizimit vertikal dhe horizontal për 2020-të

 

Р.бр.     n.re Делатност                      Veprimtarija ОПИС АКТИВНОСТИ                                                     PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE Количина                    Sasia П.Средства           Mjet.e planif. Реализовано              të realizuara Плаћено             të paguara
1 Saobraćajna signalizacija                                                                                                                                                                         Sinjalizimi i trafikut Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije               Mirmbajtja  e sinjalizimit vertikal dhe horizontal
Nabavka tabli saobraćajnih znakova                                                          Blerja e tabelave të shenjave të komunikacionit 16 kom. 499,384.20 132,429.60 132,429.60
Saobraćajni stub        L=3,0m,3,5m,4,5m.                                                                   shtilla te komunikacionit  L=3,0m,3,5m,4,5m. 14 kom
Odrzavanje horizontalne signalizacije ( obelezavanje sred.linije ,pešačkih prelaza,bus,parking linija).                                              Mirmbajtja e sinjalizimit horizontal (ngjirosja e vijëve gjatësore,kalimet e këmbësoreve,bus dhe parkingjet). 1012  m²           3950   m’ 493,800.00 493,800.00 493,800.00

У Бујановцу, дана 19.03.2021.године

Në Bujanoc, më 19.03.2021.

                                                                                                    Начелник Општинске управе,

                                                                                             Kryeshefi i Administratës Komunale,

                                                                                     Насим Реџепи-   Nasim Rexhepi

   

 1. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Изабрана и постављена лица Нето плата без минулог рада
Децембар 2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 91186,48
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 90715,24
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ:
У области финансије    27332,38
У области образовање              27332,38
У области економије и привредни развој 27332,38
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 45357,62
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 36286,10
СКУПШТИНЕ
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 60469,29
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 22855,53
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 60469,29
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ                  ——
ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ 60469,29
ЗАПОСЛЕНИ
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИК 21076,69
ВОЗАЧ – КВ 25942,88
РЕФЕРЕНТ 29410,04
ВИШИ РЕФЕРЕНТ – IV СТЕПЕН 30565,76
САРАДНИК- V И VI СТЕПЕН 31104,90
ВИШИ САРАДНИК – VI СТЕПЕН 37353,52
СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН 44791,05
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК- VII 52449,77
СТЕПЕН
САМ.СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН   56541,79
САМ.СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН
ИНСПЕКТОР 56541,79
ШЕФ КАБИНЕТА (Председника општине) 56541,79
ШЕФ ОДЕЉЕЊА, СЛУЖБИ 56541,79
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 56541,79

 1. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ ОПШТИНЕ ОМОГУЋАВАЈУ ПРИСТУП

Информацијама које су настале у раду Општинске управе омогућен је приступ у начелу без ограничења, на начин утврђен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен у потпуности или делимично, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Информација од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.

Право на приступ информацијама од јавног значаја

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на захтев копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

Подношење захтева писаним путем

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем

Приступ информацијама орган јавне власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава на записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац.

Поступање по захтеву

Орган јавне власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа јавне власти од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган јавне власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган јавне власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако орган јавне власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом.

Орган јавне власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа јавне власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган јавне власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган јавне власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца поседовању информације, да му стави на увид документт који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Накнада

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену информацију су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Стављање на увид и израда копије

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом располаже орган јавне власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме.

Орган јавне власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена.

Ако орган јавне власти не располаже техничким могућностима за израду копије документа, израдиће копију документа у другом облику.

Прослеђивање захтева поверенику

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Поступање повереника по прослеђеном захтеву

По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев.

Ако утврди да се документ не налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу јавне власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиода или ће тражиоца упутити на орган јавне власти у чијем поседу се налази тражена информација.

Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу јавне власти, рок почиње да тече од дана достављања.

Одредбе поступка

На поступак пред органом јавне власти примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.

Право на жалбу

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:

 • орган јавне власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт;

 • орган јавне власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;

 • орган јавне власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи

тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;

 • орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;

 • орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или

 • орган јавне власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Формулари

Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта органа јавне власти на адресу:

Поверенику за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ писани усмени

УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ

 • обавештење о поседовању информације;

 • увид у документ са траженом информацијом;

 • издавање копије документа са траженом информацијом;

 • достављање копије документа поштом или на

 

ЗАКЉУЧАК о одбацивању жалбе

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

ЖАЛБА

ПОВЕРЕНИКУ

РЕШЕЊЕ

ПОВЕРЕНИКА по жалби

РЕШЕЊЕ РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе о одбијању жалбе
ТУЖБА
којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
Повереника

 

Comments are closed.