Српски|Shqip|

Lajme

Konvokohet seanca e parë e Kuvendit Komunal të Bujanocit me datë 20.03.2023

Kryetari i KK të Bujanocit ka konvokuar seancën e parë të rregullt të Kuvendit komunal për vitin 2023 më datë 20.03.2023 (e...

17/03/2023

Read More

Lajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË FITUAR NDIHMË TË NJËJERSHME FINACIARE

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët ka shpallur listën përfundimtare të studentëve që kanë...

16/03/2023

Read More

Lajme

Konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve

Komisioni për shoqata të qytetarëve i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 08.03.2023 shpallë Konkurs publik për...

09/03/2023

Read More

Lajme

RREGULLORJA MBI ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË ADMINISTRATËN KOMUNALE, AVOKATURËN PUBLIKE, SHËRBIMET PROFESIONALE DHE NJËSIVE ORGANIZATIVE TË KOMUNËS SË BUJANOCIT

Në bazë të nenit 58 të Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale („Gazeta zyrtare e...

28/02/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e katërtë e Këshillit Komunal

Kryetari i komunës së Bujanocit ka konvokuar seancën e katërtë të Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me datë 27.02.2023....

24/02/2023

Read More

Lajme

Thirrje Publike për ndarjen e mjeteve financiare për nxënësit e shkollës së mesme

Komisioni për zgjedhjen e ndihmës së njëhershme – sociale, me qëllim për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të...

24/02/2023

Read More

Lajme

Ranglista preliminare e studentëve për bursa

Ranglista preliminare e studentëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për ndarjen e njëhershme financiare. Preliminarna ranglista...

21/02/2023

Read More

Administrata

KONKURS PUBLIK – për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

07/02/2023

Read More

Lajme

Аktvendim mbi plotësimin e vendeve të punës së zyrtarit dhe shërbyesve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Аktvendim mbi plotësimin e vendeve të punës së zyrtarit dhe shërbyesve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të...

01/02/2023

Read More