Српски|Shqip|

Lajme

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Bujanocit për periudhën e vitit shkollor 2020/2021

Në bazë të Vendimit mbi rishikimin e buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2020 nr. 401-4/2020 të dates 17.09.2020,...

19/10/2020

Read More

Lajme

Njoftim me rëndësi

Njoftojmë qytetarët se Shtabi i Krizave i Republikës së Serbisë, për shkak të situatës së pafavorshme epidemiologjike, ka caktuar...

16/10/2020

Read More

Lajme

Njoftim nga ElektroDistribucioni

Për shkak të prishjes së kabllit 10 kV që furnizon me energji elektrike përdoruesit në qendër të Bujanocit, jemi të detyruar të...

13/10/2020

Read More

Lajme

Thirrje publike për financimin e projekteve të interesit publik në fushën e informimit publik

Kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit, më datën 12.10.2020 shpallë THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për...

12/10/2020

Read More

Lajme

Konkurs Publik për financimin e organizatave sportive

Në bazë të nenit 14 të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në...

09/10/2020

Read More

Lajme

Lajmërim – Kufizohet orari i punës së objekteve hoteliere deri në ora 23.00

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i Komunës së Bujanocit i njofton qytetarët, se shtabi i krizave në Republikën e Serbisë për...

08/10/2020

Read More

Kuvendi

Gazeta Zyrtare 16-20

Sluzbeni glasnik br. 16-20...

28/09/2020

Read More

Lajme

Hiqet situata e jashtëzakonshme në teritorin e komunës së Bujanocit

Hiqet situata e jashtëzakonshme në teritorin e komunës së Bujanocit të shpallur me vendimin mbi shpalljen e situatës së...

23/09/2020

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e tretë e Këshillit Komunal të Bujanocit me datën 09.09.2020

Kryetari i komunës së Bujanocit konvokon seancën e tretë të Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit me datën 09.09.2020. Seanca...

08/09/2020

Read More

Lajme

FTESË PUBLIKE PËR TA DËSHMUAR TË DREJTËN E PËRPARËSISË SË QIRASË NË TOKËN BUJQËSORE NË PRONËSI TË SHTETIT NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021

Në pajtim me Ligjin mbi token bujqësore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 62/06, 65/08 – ligji tjetër, 41/09 dhe 112/15, 80/17 dhe 95/18...

08/09/2020

Read More