Српски|Shqip|

Lajme

Konvokohet seanca e Këshillit komunal për datë 26.02.2021

Kryetari i komunës së Bujanocit ka konvokuar seancën e katërtë të Këshillit komunal të komunës së Bujanocit me datë 26.02.2021...

24/02/2021

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në...

19/02/2021

Read More

Lajme

Konkurs publik për plotësimin e pozitës në administratën komunale të komunës së Bujanocit

Këshilli komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 12.02.2021 bie Vendim mbi shpalljen e konkursit për plotësimin e...

18/02/2021

Read More

Lajme

Sot mbahet seanca e Këshillit komunal prej orës 10.00

Konvokohet seanca e Këshillit komunal të komunës së Bujanocit me datë 12.02.2021. Seanca do të mbahet në sallën e KK të komunës...

12/02/2021

Read More

Lajme

Thirrje Publike për ndarjen e mjeteve të pakthyeshme në kuadër të programit për stimulim të ndërmarrësisë përmes projekteve zhvillimore në vitin 2021

Zyra për Zhvillim Ekonomik Lokal e komunës së Bujanocit njofton të gjitha subjektet ekonomike të interesuara, që Ministria e...

10/02/2021

Read More

Lajme

THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2021

Në bazë të nenit 15,17,18 dhe 19. të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe...

05/02/2021

Read More

Lajme

KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2020/2021

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03 ...

01/02/2021

Read More

Ekzekutivi

Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme

Me propozim të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit, në seancën e dytë të jashtëzakonshme të mbajtur...

12/01/2021

Read More

Lajme

AKTVENDIM MBI VAZDHIMIN E MANDATITI TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM NË NP “KOMUNALIA” BUJANOC

Në bazë të nenit 32. paragrafi 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministratën lokale të Republikës së Serbisë (“Gazeta zyrtare e...

05/01/2021

Read More