Српски|Shqip|

Konkurs publik

Konkurs publikLajme

Vendimi për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes së Thirrjes Publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2023/2024

Këshilli për Punësim i Komunës së Bujanocit më 07.02.2024 bie Vendim për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të...

07/02/2024

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2023/2024

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03 ...

01/02/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

14/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

LISTA E AMVISËRIVE TË CILËVE U JANË LEJUAR MJETET PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR ENERGJI EFEKTIVE

Në bazë të nenit 23 të rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe...

10/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

Ranglista e re e azhuruar e subjekteve ekonomike për energji efektive

Komisioni për energji efektive më datë 09.11.2023 shpallë ranglistën e re të azhuruar të subjekteve ekonomike për energji efektive....

09/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Bujanocit për periudhën e vitit shkollor 2023/2024

Në bazë të Vendimit mbi rishikimin e buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2023 nr. 401-23/2023 të dates 18.09.203, dhe...

08/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

Ranglista e subjekteve ekonomike për energji efektive (e azhuruar)

Në bazë të nenit 9 dhe 10 të Rregullores rreth bashkëfinancimit të masave të rehabilimit energjetik shtëpive familjare dhe...

07/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

06/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

AKTVENDIM mbi formimin e Komisionit të konkursit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e vendeve të punës së zyrtarëve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 101.par.1.dhe 2. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

02/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

AKTVENDIM mbi plotësimin e vendeve të punës së zyrtarëve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 81,82.par.4.dhe 94. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit...

01/11/2023

Read More