Српски|Shqip|

Konkurs publik

Konkurs publikLajme

AKTVENDIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT PUBLIK

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

13/06/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në administratë komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

03/06/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatim të procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

27/05/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e komunës së Bujanocit

Komisioni për shoqata të qytetarëve i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 11.04.2024 shpallë Konkurs Publik për...

12/04/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs për programin e praktikës profesionale në Beograd

Misioni i OSBE-së në Serbi dhe Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogu Social i Qeverisë së Republikës së...

03/04/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs për bashkëfinancimin e projekteve për prodhimin e përmbajtjeve mediale në sferën e informimit publik në vitin 2024

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 29.02.2024 shpallë Konkurs për bashkëfinancimin e projekteve...

29/02/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Vendimi për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes së Thirrjes Publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2023/2024

Këshilli për Punësim i Komunës së Bujanocit më 07.02.2024 bie Vendim për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të...

07/02/2024

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit, në studimet themelore dhe master, për vitin akademik 2023/2024

Në bazë të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e komunës së Bujanocit numër 400-54/19-03 ...

01/02/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

14/11/2023

Read More

Konkurs publikLajme

LISTA E AMVISËRIVE TË CILËVE U JANË LEJUAR MJETET PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT PËR ENERGJI EFEKTIVE

Në bazë të nenit 23 të rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë shtëpive familjare dhe...

10/11/2023

Read More