Српски|Shqip|

Komisioni për Prokurime

Na osnovu чl. 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 91/2019), чл.68.
Statuta opшtine Bujanovac („Sluжbeni glasnik Општине Бујановац“, br.5/219) i чl. 39. Odluke
o Opшtinskom veћu opшtine Bujanovac (“Sluжbеni glasnik Pчiњskog okruga“, br.30/08),
Opшtinsko veћe opшtine Bujanovac na sednici odrжanoj dana 08.10.2020. godine, donelo je
Në bazë të nenit 92. të Ligjit mbi prokurimet publike (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 91/2019), të
nenit 68. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit” nr. 5/19) dhe
të nenit 39 të Vendimit mbi Këshillin komunal të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Rrethit të
Pçinjës”, nr. 30/08), Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 08.10.2020.
nxjerr

R E Ш E Њ E – A K T V E N D I M
O IMENOVAЊU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE
MBI EMËRIMIN E KOMISIONIT PËR PROKURIME PUBLIKE

I

Obrazuje se Komisija za javne nabavke dobara, usluga i radova чji je naruчilac
Opшtina Bujanovac, kao i za javne nabavke у отвореном поступку za javna preduzeћa i
javne ustanove чiji je osnivaч Opшtina Bujanovac.
Formohet Komisioni për prokurime publike i të mirave dhe shërbimeve dhe punimeve
porositës i të cilave është Komuna e Bujanocit, si dhe për prokurime publike me procedurë të hapur
për ndërmarrjet dhe entet publike themelues i të cilave është Komuna e Bujanocit

II
U Komisiju za javne nabavke imenuju se:
Në Komisionin për prokurime publike emërohen:

1. Faton Рexepi, председник – Faton Rexhepi, kryetar,
Mustafa Aliçani, заменик председника – Mustrafa Alishani, zëvendës kryetar,
2. Basri Memeti, члана – Basri Memeti, anëtar,
Мухамет Јашари, заменик – Muhamet Jashari, zëvendës anëtar
3. Агим Халити, члан – Agim Haliti, anëtar
Алмир Халити, заменик чланa – Almir Aliti, zëvendës anëtar
4. Даут Налбани, члан- Daut Nallbani, anëtar
Енис Османи, заменик – Enis Osmani, zëvendës anëtar
5. Хамди Бељуљи, члан – Hamdi Beluli, anëtar
Бајрам Ибрахими, заменик чланa – Bajram Ibrahimi, zëvendës anëtar
6. Џемиље Хасани, члан – Xhemile Hasani, anëtar
Фитнете Гаши, заменик чланa – Fitnete Gashi, zëvendës anëtar
7. Лиридон Османи, члана – Liridon Osmani, anëtar
Фејзула Исени, заменик чланa – Fejzulla Iseni, zëvendës anëtar
8. Решат Салиху, члана – Reshat Salihu, anëtar

2
Зејди Асани, заменик – Zejdi Asani, zëvendës anëtar
9. Весна Димитријевић, члана – Vesna Dimitrijeviq, anëtar
Данијела Јовановић, заменик чланa – Danijella Jovanoviq, zëvendës anëtar
10. Витомир Томич, члана, – Vitomir Tomiq, anëtar
Љиљана Андрић, заменик чланa – Lilana Andriq, zëvendës anëtar

III

Posebnim reшењем надлежни орган наручиоца од лица из става II овог решења
образује комисију за спровођење сваког појединачног поступка јавне набавке.
Me aktvendim të posaçëm organi kompetent i porositësit nga personat nga alinea II të këtij
aktvendimi e formon komisionin për zbatimin e secilës procedurë individuale të prokurimeve publike.
Поступке јавне набавке у отвореном поступку спроводи Комисија коју чине
председник из става II овог решења, службеник за јавне набавке наручиоца Општине
Бујановац, односно јавног предузећа или установе чији је оснивач Општина Бујановац и три
члана. Председник комисије из става II овог решења и службеник за јавне набавке конкретног
наручиоца спроводе све појединачне поступке јавне набавке у отвореном поступку, а остала
три члана се одређују из реда чланова из става II овог решeња.
Procedurat e prokurimeve publike me procedurë të hapur i zbaton Komisioni të cilin e
përbëjnë kryetari nga alinea II i këtij aktvendimi, zyrtari për prokurime publike i porositësit Komuna
e Bujanocit, gjegjësisht ndërmarrjes ose entit publik themelues i të cilit është Komuna e Bujanocit dhe
tre anëtarë. Kryetari i Komisionit nga alineaa II. i këtij Aktvendimi dhe zyrtari për prokurime publike
i porositësit konkret i zbatojnë të gjitha procedurat individuale të prokurimeve publike me procedurë
të hapur, ndërkaq tre anëtarët e tjerë caktohen nga radhët e anëtarëve nga alinea II i këtij Aktvendimi.
Поступке јавне набавке по наруџбенице наручиоца Општине Бујановац спроводи
Комисија коју чине председник из става II овог решења , службеник за јавне набавке
наручиоца Општине Бујановац и један члан који се одређују из реда чланова из става II овог
решења. Поступке јавне набавке по наруџбенице наручиоца јавног предузећа или установе
чији је оснивач Општина Бујановац спроводи председник комисије, службеник за јавне
набавке тог наручиоца и један члан, при чему се председник и један члан одређује из реда
чланова из става II овог решења.
Procedurat e prokurimeve publike me porosi të porositësit Komuna e Bujanocit i zbaton
Komisioni të cilin e përbëjnë kryetari nga alinea II i këtij aktvendimi, zyrtari për prokurime publike i
porositësit Komuna e Bujanocit dhe një anëtar i cili caktohet nga radhët e anëtarëve nga alinea II të
këtij aktvendimi. Procedurat e prokurimeve publike me porosi të porositura nga ndërmarrjet ose entet
publike themelues i të cilave është Komuna e Bujanocit i zbaton kryetari i Komisionit, zyrtari për
prokurime publike i atij porositësi dhe një anëtar, me ç’rast kryetari dhe një anëtar caktohet nga radhët
e anëtarëve nga alinea II i këtij aktvendimi.
Решењем се одређује заменик председника и заменици чланова комисије из реда лица
из става II овог решења.
Me aktvendim caktohen zëvendësit e kryetarit dhe zëvendësit e anëtarëve të Komisionit nga
radhët e personave nga alinea II i këtij Aktvendimi.
Решење садржи:
1. назив и адресу наручиоца;
2. правни основ за доношење решења;
3. назив органа који доноси решење;

3

4. назив решења; наводе о образовању комисије, предмету јавне набавке, броју јавне
набавке, именовању председника и чланова комисије, овлашћењима, дужностима и
задацима комисије и роковима за њихово извршење.
Aktvendimi përmbanë:
1. emërtimin dhe adresën e porositësit;
2. bazën juridike për nxjerrjen e aktvendimit;
3. emërtimin organit i cili e nxjerrë aktvendimin;
4. emërtimin e aktvendimit;
5. thekset mbi formimin e komisionit, lëndën e prokurimeve publike, numrin e prokurimeve
publike, emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të komisionit, autorizimet, obligimet dhe detyrat e
komisionit dhe afatet për ekzekutimin e tyre.
IV

Komisija је дужна да спроведе поступак јavne nabavke одређен у одлуци о покретању
поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка.
Komisioni është i obliguar ta zbatoj procedurën e prokurimeve publike të caktuar në vendimin
mbi inicimin e procedurës dhe është përgjegjëse për ligjshmërinë e zbatimit të procedurës.

V

Predsedniku Komisije za javne nabavke из тачке II овог решења pripada месечна
naknada za rad u нето iznosu od 10.000,00 dinara, заменик председникау za javne nabavke
из тачке II овог решења pripada месечна naknada za rad u нето iznosu od 6.000,00 dinara а
члановима ове Комисије одређује се накнада за рад у износу по 2.000, 00 динара по седници, с
тим да збирна месечна нето накнада не сме прелазити износ од 6.000,00 динара.
Kryetarit të Komisionit për prokurime publike nga pika II të këtij Aktvendimi i takon
kompensimi mujor për punën e kryer në shumë prej 10.000,00 dinarë, zëvendës kryetarit për
prokurime publike nga pika II të këtij Aktvendimi i takon kompensimi mujor për punën e kryer në
shumë prej 6.000,00 dinarë ndërsa anëtarëve të këtij Komisioni iu caktohet kompensimi për punën e
kryer në shumë prej 2.000,00 dinarë për seancë, me atë që kompensimi përmbledhës mujor nuk mund
të jetë në shumë më të lartë se 6.000,00 dinarë neto në muaj .
VI

Све започете поступке јавне набавке пре ступања на снагу овог решења окончаће
Комисија за јавне набавке коју ће именовати наручилац на начин предвиђен овим решењем од
лица из тачке II овог Решења.
Të gjitha procedurat e prokurimeve publike të inicuara para hyrjes në fuqi të këtij aktvendimi
do t’i përfundoj Komisioni për prokurime publike të cilin do ta emëroj porositësi në mënyrën e
paraparë me këtë Aktvendim nga personat e emëruar në pikën II të këtij Aktvendimi.

VII
Ovo reшewe stupa na snagu danom donoшeњa.
Ky aktvendim hynë në fuqi në ditën e aprovimit.
VIII

Danom stupaњa na snagu ovog reшeњa prestajи da vaжи:
Me hyrjen në fuqi të këtij aktvendimi shfuqizohen:

4

– reшeњe Opшtinskog veћa opшtine Bujanovac br.02-108/20-03 od 28.08.2020.g.,
Me hyrjen në fuqi të këtij aktvendimi shfuqizohet:
– aktvendimi i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit nr. 02-108/20-03 i datës28.08.2020,

IX

Решење доставити председнику, заменику председника, члановима и заменицима
чланова Комисије и архиви.
Aktvendimi t’i dërgohet kryetarit, zëvendësit të kryetarit, anëtarëve dhe zëvendës anëtarëve
të Komisionit dhe arkivit.

OPШTINSKO VEЋE OPШTINE BUJANOVAC
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË BUJANOCIT

Broj – Numër: 02 – 177/20 – 03

Самостални саветник ПРЕДСЕДНИК –K R Y E TAR
Këshilltar i pavarur
_________________ ________________
Murat Dalipi Nagip Arifi

Comments are closed.