Српски|Shqip|

THIRRJE PUBLIKE për pjesmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë të objekteve banesore në territorin e Komunës së Bujanocit

29/09/2023

Në bazë të Vendimit të komunal për shpalljen e Thirrjes publike për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik të shtëpive dhe banesave familjare në territorin e komunës së Bujanocit, numër 02-21/23-03 i datës 29.09.2023 (në tekstin e mëtejmë: Vendimi) dhe Rregullores për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit energjetik të shtëpive dhe banesave familjare në kuadër të projektit “Energjia e pastër dhe efikasiteti energjetikë për qytetarët në Serbi” numër 02-19/23-03 i 29.09.2023. (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja), Komuna e Bujanocit më 29.09.2023, shpall THIRRJE PUBLIKE për pjesmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë të objekteve banesore në territorin e Komunës së Bujanocit.

Javni poziv za energetske efikasnosti 2023

SHTOJCA 1 APLIKACIONI 2023

SHTOJCA 2 DEKLARATA

SHTOJCA 3 DOKUMENTACIONI TEKNIK

Prilog 4 ESMP_energetska efikasnost

Last modified: 29/09/2023

Comments are closed.