Српски|Shqip|

Kryetari Adnan Salihi fton seancën e katërtë të Kuvendit komunal të Bujanocit për ditën e hënë – 23 shtator

20/09/2019

Republika e Serbisë

KUVENDI KOMUNAL BUJANOC

Nr: 06-21 /19

Më:17.09.2019.

B u j a n o c

 

Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), nenit 43. të Statutit të Komunës së Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/19), dhe të nenit 79. par. 1. të Rregullorës të Kuvendit Komunal të Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr. 30/08).

 

K O N V O K O J

 

Seancën e KATËRT  të Kuvendit Komunal të Bujanocit më  23.09.2019  (e hënë). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim në ora 10.00.

 

Për seancë propozoj këtë:

 

Rend të ditës

 

Shqyrtimi dhe aprovimi i ekstraktit nga procesverbali i seancës së tretë të mbajtur më 15.07.2019. të Kuvendit Komunal të komunës së Bujanocit.

 

 1. Aprovimi i Rregullorës mbi punën e Kuvendit komunal të komunës së Bujanocit;
 2. Raporti mbi realizimin e të hyrave dhe shpenzimeve të Komunës së Bujanocit për periudhën prej 01.01. – 30.06.2019;
 3. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e e administratorit likujdues të N.P.Drejtoria për tokë ndërtimore, urbanizëm, rrugë dhe çështje banesore të komunës së Bujanocit – në likujdim;
 4. Propozim Vendimi mbi emërimin e administratorit likujdues të N.P.Drejtoria për tokë ndërtimore, urbanizëm, rrugë dhe çështje banesore të komunës së Bujanocit – në likujdim;
 5. Propozim Aktvendimi mbi ndryshimin e Aktvendimit mbi emërimin e anëtarëve të këshillit drejtues të Barnatores ne Bujanoc;
 6. Propozim Aktvendimi mbi formimin e Komisionit zgjedhorë për zbatimin e zgjedhjeve për këshillat e bashkësive lokale;
 7. Propzim Aktvendimi mbi formimin e Komisionit zgjedhorë të shkallës së dytë për zbatimin e zgjedhjeve për këshillat e bashkësive lokale;
 8. Propzim Aktvendimi mbi formimin e këshillit shfrytëzues të shërbimeve publike;
 9. Propzim Aktvendimi mbi formimin e këshillit për zhvillimin e komunës;
 10. Propzim Aktvendimi mbi formimin e këshillit për përcjelljen e zbatimit të kodeksit etik;
 11. Pyetje të këshilltarëve.

 

Rendi përfundimtar i ditës do të caktohet në seancë.

 

KRYETAR i KK-së,

Adnan Salihi

Last modified: 20/09/2019

Comments are closed.