Српски|Shqip|

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL PËR KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2024

14/05/2024

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 10/2013, 142/14, 103/15 dhe 101/16), nenit 68 të Statutit të komunës së Bujanovcit (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/2019), dhe Vendimit për formimin e fondit buxhetor për zhvillimin e bujqësisë (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 10/2024).Pas marrjes së Vendimit mbi dhënjen e pëlqimit paraprak të Ministrisë së bujqësisë pylltarise dhe ekonomise së ujërave (nr :001230048/202414840-007-000-000-001 nga data 03.04.2024), Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 09.05.2024 nxjerrë:PROGRAMIN E MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL PËR KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2024.

Ruralni razvoj 2024

Last modified: 14/05/2024

Comments are closed.