Српски|Shqip|

Konkurs

KonkursKonkurs publikLajme

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES TË CILËT FTOHEN NË TRAJNIM

Enti republikan i statistikës ka shpallë Listën preliminare të kandidatëve për regjistrues, të cilët ftohen në trajnim. Listën...

01/09/2023

Read More

KonkursLajme

Rang lista preliminare të shfrytëzuesve për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe...

29/08/2023

Read More

KonkursLajme

AKTVENDIM mbi formimin e Komisionit të konkursit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës së shërbyesit nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 101.par.1.dhe 2. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

03/08/2023

Read More

BujqësiKonkurs

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT...

26/05/2023

Read More

KonkursKonkurs publik

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e Bujanocit , për vitin 2023

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e...

18/05/2023

Read More

KonkursLajme

Aktvendim mbi emërimin e komisionit të konkursit për zhvillimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës në Administratën komunale të Bujanocit

Kryeshefi i administratës komunale të Bujanocit ka sjellur Aktvendim mbi emërimin e komisionit të konkursit për zhvillimin e...

18/02/2022

Read More

Konkurs

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit  ...

21/12/2021

Read More

KonkursLajme

KONKURS për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për vitin 2021, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e...

07/06/2021

Read More

KonkursLajme

SHPALLJE PUBLIKE MBI DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRAVE PUBLIKE ME QËLLIM TË VENDOSJES SË OBJEKTEVE TË VOGLA MONTUESE

Komisioni për zbatim e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

02/06/2021

Read More

KonkursLajme

Zgjatja e afatit në konkursin për alokimin e fondeve stimuluese nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021.

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike...

21/05/2021

Read More