Српски|Shqip|

Konkurs

KonkursLajme

Aktvendim mbi emërimin e komisionit të konkursit për zhvillimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës në Administratën komunale të Bujanocit

Kryeshefi i administratës komunale të Bujanocit ka sjellur Aktvendim mbi emërimin e komisionit të konkursit për zhvillimin e...

18/02/2022

Read More

Konkurs

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit  ...

21/12/2021

Read More

KonkursLajme

KONKURS për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për vitin 2021, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e...

07/06/2021

Read More

KonkursLajme

SHPALLJE PUBLIKE MBI DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRAVE PUBLIKE ME QËLLIM TË VENDOSJES SË OBJEKTEVE TË VOGLA MONTUESE

Komisioni për zbatim e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

02/06/2021

Read More

KonkursLajme

Zgjatja e afatit në konkursin për alokimin e fondeve stimuluese nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021.

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike...

21/05/2021

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

AnulohetT Thirja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi...

01/07/2020

Read More

KonkursLajmeLajme

Vendimi i Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020, për Shoqatat qytetare me seli ne territorin e Komunës së Bujanocit

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve për vitin 2020 – Shoqatat e qytetareve me seli ne teritorin e Komunes së...

11/06/2020

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për subvencionimin e bizneseve lokale nga Komuna e Bujanocit, që veprimtaria e tyre ka qenë e ndaluar me vendim të Qeverisë së Serbisë përgjatë gjendjes së jashtëzakonshme

Komisoni për ndarjen e subvencioneve për biznese dhe bujqësi, nga donacion i Qeverisë së Kosovës, shpall: K O N K U R S Ftohen...

28/05/2020

Read More