Српски|Shqip|

Konkurs

KonkursLajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT MARRIN NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë shpallë listën përfundimtare të studentëve të cilët...

15/04/2024

Read More

KonkursLajme

KONKURS PËR NDARJEN E МЈЕТEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE

Në bazë të  Vendimit të Shërbimit të Trupit koordinues  të Qeverisë së Republikës së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe...

22/03/2024

Read More

KonkursLajme

RANGLISTA PRELIMINARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË PLOTËSUAR KUSHTET PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë ka shpallur ranglistën preliminare të studentëve të cilët...

22/03/2024

Read More

KonkursLajme

THIRRJE PUBLIKE PËR REALIZIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE NË VITIN 2023-2024

Në bazë të nenit 43. alineja 1. pika 3) dhe pika) e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare...

28/12/2023

Read More

KonkursKonkurs publikLajme

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES TË CILËT FTOHEN NË TRAJNIM

Enti republikan i statistikës ka shpallë Listën preliminare të kandidatëve për regjistrues, të cilët ftohen në trajnim. Listën...

01/09/2023

Read More

KonkursLajme

Rang lista preliminare të shfrytëzuesve për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe...

29/08/2023

Read More

KonkursLajme

AKTVENDIM mbi formimin e Komisionit të konkursit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës së shërbyesit nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 101.par.1.dhe 2. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

03/08/2023

Read More

BujqësiKonkurs

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT...

26/05/2023

Read More

KonkursKonkurs publik

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e Bujanocit , për vitin 2023

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e...

18/05/2023

Read More

KonkursLajme

Aktvendim mbi emërimin e komisionit të konkursit për zhvillimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës në Administratën komunale të Bujanocit

Kryeshefi i administratës komunale të Bujanocit ka sjellur Aktvendim mbi emërimin e komisionit të konkursit për zhvillimin e...

18/02/2022

Read More