Српски|Shqip|

Dokumentet e rëndësishme

RREGULLORJA 2024

5..Aktvendim mbi vazhdimin e organit të përkohshëm në NP Komunalia 2021 qershor

Taksat Komunale

Taksat Lokale Komunale për vitin - 2018

Vendimi mbi përcaktimin e kontributit për rregullimin e tokës ndërtimore 2018

Vendimin mbi kompensimin për mbrotjën dhe përparimin e mjedisit jetësorë – 2018

Vendim mbi përcaktimin e vlerës së pagesës

Comments are closed.