Српски|Shqip|

RANGLISTA PRELIMINARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË PLOTËSUAR KUSHTET PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

22/03/2024

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë ka shpallur ranglistën preliminare të studentëve të cilët kanë plotësuar kushtet për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për vitin akademik 2023/2024.

 

E drejta në kundërshtim dhe afati i paraqitjes së kundërshtimit:

Kandidatët për ndarjen e mjeteve të  njëhershme financiare, të cilët nuk janë të përzgjedhur në rang listë, kanë të drejtë në ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të Vendimit të Zgjedhjes së studentëve, ndërsa në përputhje me nenin 32 dhe 147 të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Admnistrative. Ankesa i parashtrohet Këshillit komunal, përmes Komisionit.

Në ankesë duhet të theksohen arsyet per parashitrimin e ankesës dhe arsyeshmëria, përkatësisht me të duhen të dorëzohet edhe dokumentacioni i duhur dëshmues. Ankesa e cila nuk është dërguar me kohë apo e cila është dërguar nga ana e personit të paautorizuar do të hidhet poshtë.

Mbi ankesën vendos këshilli komunal në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të ankesës. Vendimi i këshillit komunal është përfundimtar nëprocedurën administrative.

Ndihma e njëhershme financiare për studentë 23-24

Last modified: 22/03/2024

Comments are closed.