Српски|Shqip|

КЛЕР Конкурси

БРОЈ ПРИЈАВЕ

NUMRI I APLIKACIONIT

(попуњава јединица локалне самоуправе

e plotëson njësia e vetadministrimit lokal

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

у 2021 години

ZBATIMI I MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIK NË EKONOMITË FAMILJARE

Në vitin 2021

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР– EKSTRAKTI I APLIKIMIT

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

EMRI I SUBJEKTIT EKONOMIK

 

ПРИЈАВА – APLIKIMI

НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

NË THIRRJEN PUBLIKE PËR PJESËMARRJE TË SUBJEKTEVE EKONOMIKE NË ZBATIMIN E MASAVE TË REHABILITIMIT ENERGJETIK NË EKONOMITË FAMILJARE

 

 

  1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

TË DHËNAT THEMELORE MBI SUBJEKTIN EKONOMIK

1. Пун назив привредног субјекта

Emërtimi i plotë i subjektit ekonomik

2. Правна форма – Forma jurdike  
3. Скраћени назив правног лица

Emërtimi i shkurtër i subjetit juridik

4. Матични број

Numri i amëzës

 
5. Порески идентификациони број

Numri identifikues tatimor

6. Седиште

Selia

Место – Vendi  
Јединица локалне самоуправе

Njësia e vetadministrimit lokal

 
Поштански број

Numri postar

7. Адреса за слање поште

(навести и поштански број)

Adresa e dërgimit të postës

(të shënohet numri postar)

 
8. Број телефона – Numri i telefonit  
9. Број факса – Numri i faksit  
10. Електронска пошта

Posta elektronike

 
11.

Интернет адреса

Adresa në internet

 

  1. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

TË DHËNAT MBI PËRFAQËSUESIN LIGJOR

12. Име и презиме – Emri dhe mbiemri
13. Пол – Gjinia o м – m            o ж – f
14. Телефон – Telefoni
15. Мобилни телефон

Telefoni mobil

16. Електронска пошта

Posta elektronike

 

  1. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

    PROFILI I SUBJEKTIT EKONOMIK

17. Година оснивања

Viti i themelimit

 
18. Назив и шифра делатности

Emërtimi dhe shifra e veprimtarisë

 

 

19. Према подацима из финансијског извештаја за 2020. годину привредни субјект је разврстан у:

Nga të dhënat prej raportit financiar për vitin 2020, subjekti ekonomik është klasifikuar në:

 

o микро – mikro

 

o мало – i vogël

 

o средње – i mesëm

 

o остало – tjetër

21. Опис делатности

Përshkrimi i vperimtarisë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА

 (Испред описане  мере за коју се конкурише уписати Х)

LLOJET E MASAVE PËR TË CILAT OFROHET SHËRBIMI

(para masës së përshkruar për të cilën konkurohet të shënohet X)

 

 

  замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на, породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима

zëvendësimi (blerja dhe instalimi) i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pa ngrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet, me punët shoqëruese të ndërtimit;

 

 


 

  1. ЦЕНОВНИК (попуњава се за меру за коју се нуди услуга из дела 4)

   ÇMIMORJA (plotësohet për masën për të cilin ofrohet shërbimi nga pjesa 4)

 

Напомена – све цене морају бити дате у РСД са ПДВ-ом

Shënimtë gjitha çmimet duhet të llogariten në RSD me TVSH

 

Мера 1. замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на, породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима. Подразуевани прозор је ПВЦ прозор са U ≤ 1,5 W/m2K, беле боје без ролетни и комарника. Подразумевана врата су ПВЦ врата са  U ≤ 1,5 W/m2K, беле боје.

Masa 1. zëvendësimi (blerja dhe instalimi) i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pa ngrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet, me punët shoqëruese të ndërtimit. Ditarja e nënkuptuar është nga materiali PVC me U ≤ 1,5 W/m2K, me ngjyrë të bardhë pa rolete dhe komarnik. Dyert e nënkuptuara janë nga PVC, me U ≤ 1,5 W/m2K, me ngjyrë të bardhë

Назив производа – Eërtimi i produkteve Цена материјала по метру квадратном

Çmimi i materialit për metër katror

Цена уградње

по метру квадратном

Çmimi i instalimit për metër katror

Укупна цена

по метру квадратном

Totali i çmimit për metër katror

Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm

Dritare njëkrahëshe PVC 1000 x x1000 mm

двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm

Dritare dykrahëshe PVC 1200 x 1400 mm

Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000 x 2100 mm

Deyrt hyrëse njëkrahëshe PVC  1000 x 2100 mm

Рок важења цена:                        _____________
Afati i vlefshmërisë së çmimeve

 

Потпис и печат подносиоца – Nënshkrimi dhe vula e aplikuesit

ИЗЈАВА – DEKLARATË

Ја _____________________________________________, број ЛК __________________

                                       (име и презиме)                                                       (број личне карте)

 

законски заступник привредног субјекта____________________________________,

                                                                                           (назив привредног субјекта)

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Бујановац.

Unë ____________________________________, numri i KI ___________________________

                        (emri dhe mbiemri)                                                     (numri i KI)

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:

Nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale gjithashtu deklaroj se:

  • су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају стварном стању,

të gjitha pretendimet e dhëna në kërkesë dhe dokumentacionin shoqërues janë të vërteta, të plota dhe korrespondojnë me situatën aktuale,

  • привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године и

se në dy vitet e fundit subjektit ekonomik nuk i është vendosur as masë e përhershme, as e përkohshme juridikisht e plotëfuqishme që ndalon kryerjen e aktiviteteve, dhe

  • власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада,кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак.

pronarët / themeluesit dhe përfaqësuesit ligjorë nuk janë dënuar për vepra penale kundër ekonomisë, vepra penale kundër mjedisit, vepra penale të marrjes ose dhënies së ryshfetit, vepra penale kundër të drejtave të punës, vepra penale si anëtarë të ndonjë grupi të organizuar kriminal, vepër penale të mashtrimit dhe veprave të tjera penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare, dhe se kundër tyre nuk është duke u bërë hetim e as procedurë penale.

 

 

У – Në ____________,

 

Датум – Më ____________                                                      Потпис законског заступника

            Nënshkrimi i përfaqësuesit ligjor

ОБРАЗАЦ – EKSTRAKTI 2

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Jam i/e njohur me dispozitën e nenit 103, paragrafi 1 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 18/2016), e cila parasheh që në procedurën e filluar me kërkesën e një pale, organi mund të ketë qasje, të marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat mbahen shënime zyrtare kur kjo është e nevojshme për të vendosur, përveç nëse pala shprehet qartë se do t’i marrë vetë këto të dhëna. Nëse pala nuk paraqet brenda afatit informacionin e nevojshëm për vendosje të organit, kërkesa për fillimin e procedurës do të konsiderohet e parregullt.

Поступак покрећем код Општине Бујановац –  Пријаве за Јавни позив / Конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета општине Бујановац за 2021. годину и тим поводом дајем следећу

Procedurën e kam inicuar në Komunën e Bujanocit – Aplikimi për Thirrje publike / Konkurs për pjesëmarrje të subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë në ekonomitë familjare të financuara nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2021 dhe me këtë rast jap këtë

 

И З Ј А В У – D E K L A R A T Ë

 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити (заокружити):

Megjithëse organi është i detyruar të inspektojë, marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat mbahen regjistra zyrtarë, të cilat janë të nevojshme në procesin e vendimmarrjes, unë deklaroj se do të marr (rrethoj) për qëllimet e procedurës:

  1. Решење о упису у одговарајући регистар

Aktvendimin mbi regjistrimin në regjistrin përkatës

Упознат/а сам да уколико не поднесем наведене податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране комисије коју решењем образује градско/општинско веће.

Jam i/e njoftuar se nëse nuk i paraqes të dhënat e nevojshme për vendosje të organit, kërkesa për inicimin e procedurave do të konsiderohet e parregullt dhe se kërkesa ime nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i formuar me aktvendimin e Këshillit komunal.

……………………………………

                          (место – vendi)

……………………………………

                  (датум- data)

……………………………………………………………….

(потпис и печат одговорног лица – nënskrimi dhe vula e personit përgjegjës)

ОБРАЗАЦ – EKSTRAKTI 1

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Jam i/e njohur me dispozitën e nenit 103, paragrafi 1 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 18/2016), e cila përcakton që në procedurën e filluar me kërkesën e një pale, organi mund të ketë qasje, të marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat mbahen shënime zyrtare kur kjo është e nevojshme për të vendosur, përveç nëse pala shprehet qartë se do t’i marrë vetë këto të dhëna. Nëse pala nuk paraqet brenda afatit informacionin e nevojshëm për vendosje të organit, kërkesa për fillimin e procedurës do të konsiderohet e parregullt.

Поступак покрећем код Општине Бујановац –  Пријаве за Јавни позив / Конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета општине Бујановац за 2021. годину и тим поводом дајем следећу

Procedurën e kam inicuar në Komunën e Bujanocit – Aplikimi për Thirrje publike / Konkurs për pjesëmarrje të subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë në ekonomitë familjare të financuara nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2021 dhe me këtë rast jap këtë

 

И З Ј А В У – D E K L A R A T Ë

 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција[1], а који су неопходни у поступку одлучивања.

Pajtohem që për qëllimet e procedurës organi mund të ketë qasje, marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat mbahen shënime zyrtare dhe të cilat janë të nevojshme në procesin e vendosjes.

 

……………………………………

                          (место – vendi)

……………………………………

                  (датум – data)

……………………………………………………………….

 (потпис и печат одговорног лица – nënshkrimi dhe vula e personit përgjegjës)

[1]Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа

Dokumentet mbi faktet mbi të cilat mbahet evidence zyrtare janë: Aktvendimi mbi regjistrimin në regjistrin e organit të autorizuar

 

 

 

FINAL 22 07 2021 MODELI I THIRRJES PUBLIKE

JAVNI POZIV EE

MODEL Pravilnika

 

 

 

Leave a Reply