Српски|Shqip|

Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në administratë komunale të komunës së Bujanocit

03/06/2024

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – ligj tj., 95/2018 – ligj tj, 86/2019 – ligj tj, 157/2020 – ligj tj dhe 123/2021dhe 92/2023j), nenit 9. të Urdhëresës mbi zbatimin e konkursit intern dhe publik për plotësimin e vendeve të punës në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr.107/2023), nenit 27k.par.1. të Ligjit mbi sistemi buxhetor (“G.zyrtare e RS”, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – përmis., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – ligj.tj, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – ligj.tj dhe 92/2023), Konkluzionit të Komisionit për dhënien e pëlqimit për punësim të ri dhe angazhim shtesë në punë tek shfrytëzuesit e mjeteve publike 51 Numër: 112-2429/2024 të datës 27.03.2024, Aktvendimit mbi plotësimin e vendeve të punës të zyrtarëve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të komunës së Bujanocit, nr. 02-111-2/2024 të datës 27.05.2024, Planit kadrovik të Administratës komunale të komunës së Bujanocit për vitin 2024 nr. 02-65/23 të datës 20.12.2023, në përpuethshmëri me Rregulloren mbi ndryshimet dhe plotësimin e Rregullores mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në Administratën komunale, avokaturën publike, shërbimet profesionale dhe njësive organizative të komunës së Bujanocit numër 02-1/24-03 од 22.01.2024.године, Kryeshefi i Administratës komunale shpallë Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në administratë komunale të komunës së Bujanocit.

Javni Konkurs 2024

Baza_pitanja_za_proveru_OFK

Obrazac-izjava – Ekstrakti – deklarata (1)

prijava_na_javni_konkurs_za_radno_mesto_pod_rednim br_1 – final

prijava_na_javni_konkurs_za_radno_mesto_pod_rednim br_2 – final

prijava_na_javni_konkurs_za_radno_mesto_pod_rednim br_3 – final (2)

Last modified: 03/06/2024

Comments are closed.