Српски|Shqip|

AKTVENDIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT PUBLIK

13/06/2024

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – ligj tj., 95/2018 – ligj tj, 86/2019 – ligj tj, 157/2020 – ligj tj dhe 123/2021dhe 92/2023j), nenit 19. Parag.3. të Urdhëresës mbi zbatimin e konkursit intern dhe ublic për plotësimin e vendeve të punës në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr.107/2023) dhe nenit 183.par.1.pika 3.të Ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative (“Gaz.zyrtare e RS”, nr.18/2016, 95/2018- interpretim autentik dhe 2/2023-vendimi i GJK), Kryeshefi i Administratës komunale miraton AKTVENDIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT PUBLIK.

AKTVENDIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT PUBLIK

Last modified: 13/06/2024

Comments are closed.