Српски|Shqip|

sali Author

Lajme

Konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive

Komisioni për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në teritorin e komunës së Bujanocit në...

08/06/2023

Read More

Lajme

Bashkimi Europian përkrahë familjet në nevojë me energji elektrike

Falë ndihmës buxhetore të pakthyeshme të Bashkimit Europian për Republikën  e Serbisë, për zbatimin e këtij programi në vitin...

02/06/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e nëntë e Këshillit Komunal të Bujanocit

Kryetari i komunës së Bujanocit ka konvokuar seancën e nëntë të Këshillit Komunal të Bujanocit për datë 30.05.2023 (e martë)....

29/05/2023

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit.

Në bazë të nenit 6. Të vendimit për buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2023 (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”,...

29/05/2023

Read More

EkzekutiviLajme

RREGULLORE për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit

Në bazë nenit 25 dhe 40 të Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 154/09, 73/10 .. 72/19 dhe 149/20),..te...

29/05/2023

Read More

Lajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2023

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

17/05/2023

Read More

Lajme

RREGULLORE MBI KUSHTET DHE MËNYRËN E SHFRYTËZIMIT TË MJETEVE NË BUJQËSI SI MBËSHTETJE FINANCIARE TË PRODHUESVE BUJQËSOR NË PËRPARIMIN DHE ZHVILLIMIN E BUJQËSISË NË KOMUNËN E BUJANOCIT

Në bazë të nenit 13. të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 10/2013,...

17/05/2023

Read More

Lajme

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2023.

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06, 65/08,...

17/05/2023

Read More

Lajme

KONKURS për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për vitin 2023, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e...

15/05/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e tetë e Këshillit Komunal për 12.05.2023

Konvokohet seanca e tetë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit për datë 12.05.2023. Seanca zhvillohet në sallën e KK të...

11/05/2023

Read More