Српски|Shqip|

sali Author

Ekzekutivi

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2024.

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06,...

14/05/2024

Read More

Lajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL PËR KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2024

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

14/05/2024

Read More

KonkursLajme

Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Konkursit për bashkëfinancimin e projekteve të prodhimit të përmbajtjeve të përmbajtjeve për vitin 2024

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 09.05,2024 sjell Aktvendim për emërimin e anëtarëve të...

14/05/2024

Read More

KonkursLajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT MARRIN NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë shpallë listën përfundimtare të studentëve të cilët...

15/04/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e komunës së Bujanocit

Komisioni për shoqata të qytetarëve i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 11.04.2024 shpallë Konkurs Publik për...

12/04/2024

Read More

Lajme

Sot zhvillohet seanca e pestë e Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit

Sot zhvillohet seanca e pestë e Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit, e cila do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të...

08/04/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs për programin e praktikës profesionale në Beograd

Misioni i OSBE-së në Serbi dhe Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogu Social i Qeverisë së Republikës së...

03/04/2024

Read More

KonkursLajme

KONKURS PËR NDARJEN E МЈЕТEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE

Në bazë të  Vendimit të Shërbimit të Trupit koordinues  të Qeverisë së Republikës së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe...

22/03/2024

Read More

KonkursLajme

RANGLISTA PRELIMINARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË PLOTËSUAR KUSHTET PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë ka shpallur ranglistën preliminare të studentëve të cilët...

22/03/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs për bashkëfinancimin e projekteve për prodhimin e përmbajtjeve mediale në sferën e informimit publik në vitin 2024

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 29.02.2024 shpallë Konkurs për bashkëfinancimin e projekteve...

29/02/2024

Read More