Српски|Shqip|

sali Author

Lajme

Konvokohet seanca e katërmbëdhjetë e Këshillit Komunal

Konvokohet seanca e katërmbëdhjetë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me datë 11.08.2023. Seanca do të mbahet në sallën...

10/08/2023

Read More

Konkurs publikLajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendit të punës së shërbyesit në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

04/08/2023

Read More

KonkursLajme

AKTVENDIM mbi formimin e Komisionit të konkursit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës së shërbyesit nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 101.par.1.dhe 2. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

03/08/2023

Read More

Lajme

AKTVENDIM mbi plotësimin e vendit të punës së shërbyesit nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 81,82.par.4.dhe 94. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit...

02/08/2023

Read More

Lajme

Njoftim për të gjithë sipërmarrësit përfitues të subvencioneve

Njoftohen të gjithë sipërmarrësit përfitues të subvencioneve për plotësimin e dokumentacioneve për plotësimin e kushteve për...

01/08/2023

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare dhe përmirësimin e sistemit termoteknik

Në bazë të Vendimit të Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit për shpalljen e Konkursit publik për pjesëmarrjen e amvisërive...

31/07/2023

Read More

Lajme

V E N D I M – SUBJEKTET E ZGJEDHURA BIZNESORE (PERDORËSIT DIREKT)

Në bazë të nenit. 20 të Rregullores për bashkëfinancimin e rehabilitimit energjetik të shtëpive familjare, banesave përmes...

31/07/2023

Read More

Lajme

Vendimi për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave shoqërore për vitin 2023

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 27.07.2023, në bazë të Komisionit për vlerësimin e programeve...

31/07/2023

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

28/07/2023

Read More

Lajme

Komunikatë – Shtabi për Situata të Jashtëzakonshme

Shtabi për Situata të Jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit në mbledhjen e mbajtur më 26.07.2023 sjell këtë komunikatë:...

26/07/2023

Read More