Српски|Shqip|

sali Author

Konkurs publikLajme

AKTVENDIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT PUBLIK

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

13/06/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në administratë komunale të komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal...

03/06/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objekteve të vogla montuese

Komisioni për zbatim të procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit...

27/05/2024

Read More

Ekzekutivi

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2024.

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06,...

14/05/2024

Read More

Lajme

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL PËR KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2024

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së...

14/05/2024

Read More

KonkursLajme

Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Konkursit për bashkëfinancimin e projekteve të prodhimit të përmbajtjeve të përmbajtjeve për vitin 2024

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 09.05,2024 sjell Aktvendim për emërimin e anëtarëve të...

14/05/2024

Read More

KonkursLajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT MARRIN NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentë shpallë listën përfundimtare të studentëve të cilët...

15/04/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e komunës së Bujanocit

Komisioni për shoqata të qytetarëve i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 11.04.2024 shpallë Konkurs Publik për...

12/04/2024

Read More

Lajme

Sot zhvillohet seanca e pestë e Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit

Sot zhvillohet seanca e pestë e Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit, e cila do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të...

08/04/2024

Read More

Konkurs publikLajme

Konkurs për programin e praktikës profesionale në Beograd

Misioni i OSBE-së në Serbi dhe Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogu Social i Qeverisë së Republikës së...

03/04/2024

Read More