Српски|Shqip|

NJOFTIM nga Komisioni për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës Bujanocit

12/06/2019

Komisioni për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës Bujanocit e formuar me aktvendim të Këshillit komunal i komunës Bujanocit numër 02-41/19-03 datës 22.maj 2019, në përbërje: Selami Mustafa, kryetar, Agon Islami – anëtar, Kastriot Jakupi – anëtar,  Zoran Antiq – anëtar dhe Nebojsha Milosavljeviq – anëtar (në vijim të tekstit: Komisioni)

 

Njoftohen të gjithë qytetarët, këshillat e Bashkësive Lokale, personat juridik, shoqëritë qytetare si dhe të gjithë subjektet tjera të interesuara, se mund të paraqesinë inicijativë – propozim për përcaktimin dhe emërtimin e rrugëve, shesheve në territorin e komunës së Bujanocit, në bazë të elaborateve nga enti republikan i gjeodezisë.

Inicijativat mund të paraqiten në formë elektronike në emai adresën selamimustafa84@gmail.com, ose në shkresoren e Administratës komunale të Bujanocit, rr.K.Petroviq nr.115 duke ju drejtuar Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës së Bujanocit.

Inicijativa duhet të arsyetohet dhe të përmbajë emërtimin e sakt të rrugës së caktuar ose sheshit, emrin dhe mbiemrin, vendbanimin, gjegjësisht emërtimin dhe venbanimin e parashtruesit.

Afati për paraqitjen e inicijativave është 15 ditë nga data e publikimit të këtij njoftimi.

Propozimet e elaborateve janë të publikuara në faqen zyrtare të komunës së Bujanocit : www.bujanovac.rs.

 

Kryetar i Komisionit

Selami Mustafa с.р. – d.v.

KËRKESË

Spancevac Sejace Sebrat Samoljica Rusce Ravno Bucje Rakovac Pribovce Pretina Oslare Novo Selo Nesalce Negovac Muhovac Letovica Levosoje Ljiljance Lopardince Lucane Lukarce Mali Trnovac Karadnik Klenike Klinovac Konculj Kosarno Krsevica Kustica Jastrebac Jablanica Gramada Dreznica Donje Novo Selo Dobrosin Djordjevac Bozinjevac Bratoselce Breznica Brnjare Bujanovac Bustranje Car Borovac Bogdanovac Biljaca Baraljevac Zvebac Zuzeljica Zarbince Sveta Petka Trejak Turija Uzovo Veliki Trnovac Vogance Vrban Starac Suharno

 

 

Last modified: 25/06/2019

Comments are closed.