Српски|Shqip|

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2023.

17/05/2023

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 dhe 95/18),  nenit 69. lidhur me nenin 15. alinea 1. pika 9. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit, nr.5/2019) dhe të nenit 39 të Vendimit mbi Këshillin komunal (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 30/2008), krahas pëlqimit të Ministrisë së bujqësisë pylltaris dhe ekonomis së ujërave  të Republikës së Serbisë nr.320-11-7154/2023-14 të datës 27.04.2023, Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 12.05,2023, miratoi PROGRAMIN VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2023.

tekstualni deo

 

Last modified: 17/05/2023

Comments are closed.