Српски|Shqip|

KONKURS për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për vitin 2023, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

15/05/2023

Në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës së Serbisë mbi pranimin e Programit të masave mbi ndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për subjektet ekonomike në pronësi private për vitin 2023, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, 05 numër 401 – 3713/2023të datës04.05.2023, Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (në tekstin e mëtejshëm: Shërbimi i Trupit Koordinues), më 15.05.2023, shpall KONKURS për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për vitin 2023, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Konkursi realizohet nga Shërbimi i Trupi Koordinues për ndarjen e fondeve në shumën prej 34.000.000,00dinarë, përkatësishtpër komunën e Preshevës në vlerë prej 13.090.000,00dinarë, përkomunën e Bujanocit në vlerë prej 14.110.000,00dinarë dhe për komunën e Medvegjës në vlerë prej 6.800.000,00 dinarë.

konkurs-per-subvencione-2023

formulari-1a-fleteparaqitja per projekt propozimin per masen 1 – sipermarres-2023

formulari-1b-fleteparaqitje per projektin per masen -2-mikro-dhe -te vogla- subjektet ekonomike-2023

formulari-nr-2- deklarata rreth pranimit te kushteve te thirrjes

formulari nr 3-formulari i shpenzimeve-2023

udhezime per plotesimin e aplikacionit-2023

Kriteriumet per sipermarresit

Kriteriumet per ndermarrjet e vogla dhe mikro

 

Last modified: 16/05/2023

Comments are closed.