Српски|Shqip|

RREGULLORE MBI KUSHTET DHE MËNYRËN E SHFRYTËZIMIT TË MJETEVE NË BUJQËSI SI MBËSHTETJE FINANCIARE TË PRODHUESVE BUJQËSOR NË PËRPARIMIN DHE ZHVILLIMIN E BUJQËSISË NË KOMUNËN E BUJANOCIT

17/05/2023

Në bazë të nenit 13. të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 10/2013, 142/2014, 103/2015 dhe 101/2016) dhe nenit. 68. të Statutit të komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/2019) dhe Vendimit për formimin e fondit buxhetor për zhvillimin e bujqësisë (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr.14/2022), Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 12.05.2023. miraton  RREGULLOREN MBI KUSHTET DHE MËNYRËN E SHFRYTËZIMIT TË MJETEVE NË BUJQËSI SI MBËSHTETJE FINANCIARE TË PRODHUESVE BUJQËSOR NË PËRPARIMIN DHE ZHVILLIMIN E BUJQËSISË NË KOMUNËN E BUJANOCIT.

Rregullorja -2023

Last modified: 17/05/2023

Comments are closed.