Српски|Shqip|

V E N D I M – SUBJEKTET E ZGJEDHURA BIZNESORE (PERDORËSIT DIREKT)

31/07/2023

Në bazë të nenit. 20 të Rregullores për bashkëfinancimin e rehabilitimit energjetik të shtëpive familjare, banesave përmes instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike për nevoja vetanake dhe përmirësimin e sistemit termoteknik përmes vendosjes së kalorimetrave, pompave qarkulluese, valvulave termostatike dhe Ndaresit e nxehtesise Nr.400-86/22-03 date: 20.04.2022 dhe në lidhje me thirrjen publike për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit të energjisë në familje përmes instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike për nevojat e tyre dhe përmirësimin e sistemit termoteknik përmes instalimit të kalorimetrave. , pompa qarkulluese, valvola termostatike dhe ndarëseve në territorin e komunës së Bujanocit, dhe listës përfundimtare të Komisionit për zbatimin e masave për rehabilitimin e energjisë në territorin e Komunës së Bujanocit nr. Zr/2023 të datës 15.06.2023, Këshilli i Komunës së Komunës së Bujanocit më datën 27.07.2023, miraton V E N D I M  PËR SUBJEKTET E ZGJEDHURA BIZNESORE (PERDORËSIT DIREKT).

Vendim mbi zgjedhjen e subjekteve ekonomike për panelet solare

Last modified: 31/07/2023

Comments are closed.