Српски|Shqip|

RREGULLORE për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit

29/05/2023

Në bazë nenit 25 dhe 40 të Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 154/09, 73/10 .. 72/19 dhe 149/20),..te vendimit mbi bugjetin e komunës së Bujanocit si dhe të nenit 68 të Statutit të Komunës së Bujanoit (Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit Nr. 5/2019), Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e tij të mbajtur më 12.05.2023 , miraton RREGULLORE për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit.

Rregullore për subvencionimin e projekteve për ndëermarrjet e vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit  

Last modified: 29/05/2023

Comments are closed.