Српски|Shqip|

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2023

17/05/2023

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 10/2013, 142/14, 103/15 dhe 101/16), nenit 68 të Statutit të  komunës së Bujanovcit (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/2019), dhe Vendimit për formimin e fondit buxhetor për zhvillimin e bujqësisë (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 21/2021). Pas marrjes së Vendimit mbi dhënjen e pëlqimit  paraprak të Ministrisë së bujqësisë pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave (nr : 320-00-06789/2023-09  nga data 18.04.2023),  Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më: 12.05.2023 nxjerrë PROGRAMIN E MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2023.

Prog. za ruralni razvoj 2023 god.

 

Last modified: 17/05/2023

Comments are closed.