Српски|Shqip|

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit.

29/05/2023

Në bazë të nenit 6. Të vendimit për buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2023 (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 14/22), dhe Rregullorës për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve nr: 02-70/23-03 të datës 12.05.2023, Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësis lokale në Komunën e Bujanocit për vitin 2023 më datën 29.05.2023 Shpallë KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve në komunën e Bujanocit.

Thirrja Publike

Formulari 1 – Aplikacioni i propozim projektit per 2023

Formulari 2 – Deklarata rreth pëlqimit të kushteve të thirrjes 2023

Formulari 3-Formulari i shpenzimeve -2023

Formulari 4-aplikacioni për punëtor-1-2023

Last modified: 29/05/2023

Comments are closed.