Српски|Shqip|

PLOTËSIM NDRYSHIMI I RREGULLORËS PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE PËR REHABILITIMIN ENERGJETIKË

03/05/2023

Në bazë të nenit 20, paragrafi 1, pika 8 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 129/07 …. 47/18), nenit 69 dhe 70 të Ligjit për efikasitetin energjetik dhe përdorimin racional të energjisë (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 40/21), nenit 25 dhe 40 të Ligjit mbi sistemin buxhetor (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 154/09, 73/10 .. 72/19 dhe 149/20), si dhe të nenit 68 të Statutit të Komunës së Bujanoit (Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit Nr. 5/2019), Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e tij të mbajtur më 28.04.2023, miraton:

PLOTËSIM NDRYSHIMI I RREGULLORËS PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE PËR REHABILITIMIN ENERGJETIKË NË SHTËPITË FAMILJARE DHE APARTAMENTET PËRMES INSTALIMIT TË PANELEVE DIELLORE PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR NEVOJA VETANAKE DHE TË AVANSIMIT TË SISTEMIT TERMOTEKNIK PËRMES INSTALIMIT TË KALORIMETRAVE, POMPAVE QARKOLLUESE, VALVULAVE TERMOSTATIKE DHE NDARËSEVE TË NGOHJES Nr. 400-86/22-03 dhe

PLOTËSIM NDRYSHIMI I RREGULLORËS PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE PËR REHABILITIMIN ENERGJETIKË NË PALLATET E BANIMIT, SHTËPITË FAMILJARE DHE APARTAMENTET ME PËRMIRËSIMIN E MBËSHTJELLËSIT TERMIK, INSTALIMEVE TERMOTEKNIKE DHE INSTALIMIT TË KOLEKTORËVE DIELLOR PËR PËRGATITJEN QENDRORE TË UJIT TË NXEHT TË KONSOMUESHËM Nr. 400-85/22-03

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА Бр. 400-8522-03

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА БР. 400-8622-03

Last modified: 03/05/2023

Comments are closed.