Српски|Shqip|

Komuna e Bujanocit shpall thirrjen e katërtë publike për realizimin e praktikës profesionale në vitin 2019-2020

29/10/2019

Në bazë të nenit 43. alineja 1. pika 3) dhe pika) e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare RS”, nr. 36/2009, 88/2010 i 38/2015) dhe nenit 39 të Vendimit të këshillit komunal të komunës së Bujanocit (“Gazeta Zyrtare e rrethit të Pcinjës” nr.30/08), dhe në bazë të vendimit të Këshillit komunal nr. 02-105/19-03 të datës 26.09.2019

KOMUNA E BUJANOCIT

Shpall

THIRRJEN E KATERT PUBLIKE

PËR

 REALIZIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE NË VITIN 2019-2020

 

I.   PËRSHKRIMI I PROGRAMIT DHE LARTËSIA E MJETEVE

Programi i praktikës profesionale i dedikohet personave të papunësuar të cilët për herë të parë aftësohen profesionalisht për profesionet të cilat i kanë fituar për llojin dhe shkallën e caktuar profesionale, ndërsa me qëllim të afëtsimit për punë të pavarur dhe të dhënies së provimit profesional, në pajtim me ligjin ose me aktin e përgjithshëm të punëdhënësit.

Programi i praktikës profesionale zgjatë në pajtim me ligjin, gjegjësisht në pajtim me aktin mbi organizimin dhe sistematizimin e punëve te punëdhënësi, edhe ate:

– deri në 12 muaj për praktikantët me përgatitje të lartë apo superiore.

– 6 muaj për personat të cilët kanë të kryer shkollën e mesme.

KONKURSI 2019-2020doc

Aplikac.

Last modified: 29/10/2019

Comments are closed.