Српски|Shqip|

AKTVENDIM mbi ndarjen e mjeteve nga buxheti i komunës së Bujanocit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit publik në fushën informimit në territorin e komunës së bujanocit në vitin 2019.

14/08/2019

Në bazë të nenit 25. të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), nenit 24, 25 dhe 26 të Rregullores mbi  bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 16/16 dhe 8/2017), nenit 79. të Statutit të komunës së Bujanocit (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit” nr. 5/19), dhe Vendimit mbi buxhetin e komunës së Bujanocit për vitin 2019 (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit nr. 20/18”), kryeshefi i Drejtorisë për veprimtari shoqërore të komunës së Bujanocit, sjellë:

A K T V E N D I M

mbi ndarjen e mjeteve nga buxheti i komunës së Bujanocit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit publik në fushën informimit në territorin e komunës së bujanocit në vitin 2019.

Përcaktohet ndarja e mjeteve të dedikuara me Vendim mbi buxhetin e komunës së Bujanocit për vitin 2019 (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit nr. 20/18”), për bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2018, në shumë prej 4.800.000,00 dinarëve.

Одлука за информисање – Vendimi për informim 2019

Last modified: 14/08/2019

Comments are closed.