Српски|Shqip|

Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të sportit për vitin 2021

23/04/2021

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e sportit në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më datë 16.04.2021, në bazë të nenit 113.parag.1. pika 1. të Ligjit mbi sportin (Gazeta Zyrtare RS nr. 10/16), nenit 6. të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e sportit në Komunën e Bujanocit (Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit, nr.19/14) dhe në bazë të Konkluzionit të Këshillit komunal të Bujanocit nr. 400-116/21 nga data 23.04.2021, në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 18.02.2021, dhe aprovoi këtë Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të sportit për vitin 2021, me seli në teritorin e komunës së Bujanocit.

Odluka za Sport – Vendimi per Sport new

Last modified: 23/04/2021

Comments are closed.