Српски|Shqip|

Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të shoqërive kulturoro artistike për vitin 2021

23/04/2021

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e kulturës në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më datë 14.04.2021, në bazë të nenit 76.i Ligjit mbi kulturën (Gazeta Zyrtare RS nr. 72/09, 13/16, 30/16, – përm. dhe 6/20), nenit 9. të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e kulturës në Komunën e Bujanocit (Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit, nr.19/14) dhe në bazë të Konkluzionit të Këshillit komunal të Bujanocit nr. 400-115/21 nga data 23.04.2021, në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 25.02.2021, dhe solli këtë Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të shoqërive kulturore-artistike dhe seksioneve amatore për vitin 2021, me seli në teritorin e komunës së Bujanocit.

Vendimi për ShKA

Last modified: 23/04/2021

Comments are closed.