Српски|Shqip|

PROGAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2021

26/04/2021

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet  në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 10/2013, 142/14, 103/15 dhe 101/16), nenit 68 të Statutit të  komunës së Bujanovcit (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/2019), dhe Vendimit për formimin e fondit buxhetor për zhvillimin e bujqësisë (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 22/20). Pas marrjes së Vendimit mbi dhënjen e pëlqimit  paraprak të Ministrisë së bujqësisë pylltaris dhe ekonomis së ujërave (nr : 320-00-02837-09  nga data 30.03.2021) Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më: 23.04.2021 nxjerrë  PROGAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2021

Programi rural BUJANOC 20121 sh-s

 

Last modified: 26/04/2021

Comments are closed.