Српски|Shqip|

RREGULLORJA MBI ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË ADMINISTRATËN KOMUNALE, AVOKATURËN PUBLIKE, SHËRBIMET PROFESIONALE DHE NJËSIVE ORGANIZATIVE TË KOMUNËS SË BUJANOCIT

28/02/2023

Në bazë të nenit 58 të Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale („Gazeta zyrtare e RS”, nr.21/2016, 113/2017, 95/2018, ligjeve tj dhe 114/2021 ), Urdhëresës mbi kriterijumet për caktimin e vendeve të punës  dhe masat  për përshkrimin e vendeve të punës të Zyrtarëve në krahinat autonome dhe njësit e vetëqeverisjes lokale („Gazeta zyrtare e RS”, nr. 88/16, 113/2017- ligjeve tj, 95/2018- ligjeve tj, 86/19- ligjeve tj, 157/2020- ligjeve tj, 123/2021ligjeve tj. Dhe 12/2022 ) Urdhëresës mbi kriterijumet për caktimin  e vendeve të punës  dhe masat  për përshkrimin e vendeve të punës të Shërbiesve  në krahinat autonome dhe njësit e vetëqeverisjes lokale („Gazeta zyrtare e RS”, nr. 88/16) Urëdhëresës mbi caktimin e kompentencace për punë të zyrtarëve shtetëror („Gazeta zyrtare e RS”, nr. 09/2022) dhe nenit 39 të Vendimit mbi  Këshillin komunal të komunës së Bujanocit, (’’Fletorja zyrtare e rrethit të Pçinjës’’ nr.30/2008), pas marrjes së mendimit të sindikatit reprezentativ te punëdhënësi, Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, më 27.02.2023 aprovoi RREGULLOREN MBI ORGANIZIMIN  DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË ADMINISTRATËN KOMUNALE, AVOKATURËN PUBLIKE, SHËRBIMET PROFESIONALE DHE NJËSIVE ORGANIZATIVE TË KOMUNËS SË BUJANOCIT.

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 2023 – Rregullorja mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve te punes 2023

Last modified: 28/02/2023

Comments are closed.