Српски|Shqip|

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2022.

03/10/2022

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 dhe 95/18),  nenit 69. lidhur me nenin 15. alinea 1. pika 9. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit, nr.5/2019) dhe të nenit 39 të Vendimit mbi Këshillin komunal (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 30/2008), krahas pëlqimit të Ministrisë së bujqësisë pylltaris dhe ekonomis së ujërave  të Republikës së Serbisë nr.320-11-7432/2022-14 të datës 10.08.2022, Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 16.09.2022, miratoi PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2022.

Res. Komis. sprov. postup. jav. nadmet. za-.2022

Informacija o Program-2022

Program-2022

Last modified: 03/10/2022

Comments are closed.