Српски|Shqip|

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2022

10/05/2022

Në bazë të nenit 13, paragrafi 4 të Ligjit për stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 10/2013, 142/14, 103/15 dhe 101/16), nenit 68 të Statutit të komunës së Bujanovcit (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 5/2019), dhe Vendimit për formimin e fondit buxhetor për zhvillimin e bujqësisë (“Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 21/2021). Pas marrjes së Vendimit mbi dhënjen e pëlqimit paraprak të Ministrisë së bujqësisë pylltaris dhe ekonomis së ujërave (nr : 320-00-03442/2022-09 nga data 01.04.2022), Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më: 09.05.2022 nxjerrë

PROGRAMIN E MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2022

Program podrske za sprovodjenje poljoprivredne politke 

Last modified: 10/05/2022

Comments are closed.