Српски|Shqip|

VENDIM për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të shoqërive kulturore-artistike dhe seksioneve amatore për vitin 2022, me seli në territorin e komunës së Bujanocit

10/05/2022

Në bazë të nenit 46.par.1. pika 8. e Ligjit mbi vetëqeverisjes lokale („Gaz.zyrtare e RS“, nr. 129/07, 83/14 – ligj tj., 101-16 – ligj tj., 47/18 dhe 111/21- ligj.tj), në bazë të nenit 76. i Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09, 13/16, 30/16 – perm. dhe 6/20, 47/21 dhe 78/21), në bazë të nenit 68. par.1. pika 20 e Statutit të komunës së Bujanocit („gaz.zyrtare e komunës së Bujanocit“, nr 5/19), në bazë të nenit 9. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e kulturës në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 3/22) dhe në bazë të nenit 39.të Vendimit mbi Këshillin komunal (“Gaz.zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr. 30/08), Këshilli komunal në bazë të propozimit të Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e kulturës në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mabjtur më 09.05.2022, solli këtë:

VENDIM për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të shoqërive kulturore-artistike dhe seksioneve amatore për vitin 2022, me seli në territorin e komunës së Bujanocit

Vendimi mbi ndarjen e mjeteve për finansimin e programeve dhe projekteve për SHKA 2022

Last modified: 10/05/2022

Comments are closed.