Српски|Shqip|

Konkurs Publik për financimin e organizatave sportive

09/10/2020

Në bazë të nenit 14 të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në Komunën e Bujanocit (Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit nr.19/14), Komisioni për sport i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 08.10.2020 shpallë Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territor të komunës së Bujanocit.

Për detaje më të hollësishme rreth konkursit dhe aplikacionit, klikoni linkun në vijim:

konkursi i sportit 2020
Aplikacioni

Last modified: 09/10/2020

Comments are closed.