Српски|Shqip|

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021

28/04/2021

Bazuar në Programin  mbështetës për realizimin e politikave bujqësore dhe politikave të zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021, nr. 320-6 /2021 nga data 04.03.2021 , në të cilën Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomis së ujërave ka dhënë pëlqimin numër: 320-00-02837-09  nga data 30.03.2021, Komisioni për ndarjen e mjeteve  stimuluese nga buxheti komunal në bujqësi, me pëlqim të këshillit komunal të  komunës së Bujanocit , shpallë : KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021

KONKURS 2021

Last modified: 28/04/2021

Comments are closed.