Српски|Shqip|

AnulohetT Thirja Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

01/07/2020

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), nenit 52.të Ligjit mbi vetadministrimit lokal (“G. zyrtare e RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligj.tj, 101/2016-ligj.tj.dhe 47/2018), nenit 8.alineja 1.Rregullores mbi bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 16/16 dhe 8/17), nenit 79 dhe 80. të Statutit të komunës së Bujanocit  (“G. zyrtare e komunës së Bujanocit”, 5/19),  Kryeshefi i Administratës komunale të komunës së Bujanocit më 30.06.2020.године sjell:

 

 AKTVENDIM  MBI ANULINIMIN E THIRRJES PUBLIKE

I

            ANULOHET Thirja publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020 ( në tekstin e më tejmë: Thirrje publike), të cilën e ka shpallur Kryeshefi i Administratës komunale të komunës së Bujanocit më datën 21.02.2020, me sygjerim të shoqatave të pavarura të mediave dhe për shkak se Kryetarja e Komisionit profesional për vlerësimin e projekteve sipas Thirrjes publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020, ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga pozita e Kryetarës së Komisionit të lartëpërmendur.

РЕШЕЊЕ О ПОНИШ. – VENDIMI MBI ANULIM.

РЕШЕЊЕ – VENDIMI

Last modified: 01/07/2020

Comments are closed.