Српски|Shqip|

Aktvendim mbi emërimin e anëtarëve të komisionit profesional pëe vlerësimin e projekteve sipas Thirrjes publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019

23/04/2019

Në bazë të nenit 24. të të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), dhe nenit 19,20,21. Rregullores mbi bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 126/14, 58/15 dhe 12/16 – interpretim autentik) dhe nenit 18,19. Të Rregullores mbi kushtet dhe mënyrën e përdorimit të mjeteve për informim publik me interes lokal (“G. zyrtare e komunës së Bujanocit” nr. 03/15), kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit sjell:

A K T V E N D I M

mbi emërimin e anëtarëve të komisionit profesional pëe vlerësimin e projekteve sipas Thirrjes publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019

Emërohen anëtarët e  Komisionit profesional pëe vlerësimin e projekteve sipas Thirrjes publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019 ( në vazhdim Komisioni)  me këtë përbërje:

KOMISIONI PËR INFORMIM 2019

 

Last modified: 23/04/2019

Comments are closed.