Српски|Shqip|

Vendimi për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të sportit për vitin 2021, me seli në territorin e komunës së Bujanocit.

04/06/2021

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e sportit  në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më datë 16.04.2021, nenit 9. të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e sportit në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14),  dhe në baze te vendimit  të këshillit komunal  me nr.400-143/21-03  të datës 10.05.2021, në lidhje me thirrjen publike të shpallur më datë 18.02.2021, dhe aprovoi këtë Vendim për finansimin e programeve dhe projekteve vjetore të sportit për vitin 2021, me seli në territorin e komunës së Bujanocit.

propozim vendimi per sport.docx 3

Last modified: 04/06/2021

Comments are closed.