Српски|Shqip|

VENDIM – SUBJEKTET E ZGJEDHURA BIZNESORE (PERDORËSIT DIREKT)

04/08/2022

Në bazë të nenit 20 të Rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetik të shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbështjelljes termike, instalimeve termoteknike dhe instalimit të kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë shtëpiak sipas ftesës publike të administratës për nxitjen dhe përmirësimin e efiçencës energjetike nr.400-85/22-03 të datës 20.04.2022, dhe në lidhje me thirrjen publike për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik të objekteve të banimit në territorin e Komunës së Bujanocit nr. 02-80/22 të datës 23.05.2022, dhe propozimin e Komisionit për zbatimin e masave për rehabilitimin e energjisë në territorin e Komunës së Bujanocit nr. 07/2022, Këshilli i Komunës së Komunës së Bujanocit më  03.08.2022, miraton VENDIM  mbi SUBJEKTET E ZGJEDHURA BIZNESORE (PERDORËSIT DIREKT).

Vendim mbi subjektet e zgjedhura ekonomike

Last modified: 04/08/2022

Comments are closed.