Српски|Shqip|

SHPALLJE PUBLIKE MBI DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRAVE PUBLIKE ME QËLLIM TË VENDOSJES SË OBJEKTEVE TË VOGLA MONTUESE

02/06/2021

Komisioni për zbatim e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më datë  02.06.2021 në bazë të nenit 146 të ligjit mbi planfikimin dhe ndërtimin  (“Gazeta Zyrtare e RS” Nr. 72/2009, 81/2009 – përmisim., 64/2010 – Vendim i GJK, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Vendim i GJK, 50/2013 – Vendim i GJK, 98/2013 – Vendim i GJK, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – ligje tjera dhe 9/2020), neni  4. i Vendimit për marrjen, disponimin, menaxhimin dhe shfrytëzimin e sendeve në pronësi publike të Komunës së Bujanocit (Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit Nr. 02-207/20 të dates 16.11.2020, në lidhje me  neni 8 paragrafi 1. Të Vendimit mbi thuajsimin  dhe dhënien me qira të tokës ndërtimore në pronës publike ( “  Gazeta Zyrtare e Qytetit të Leskocit” nr. 11/10), neni 25 i Vendimit mbi përcaktimin e kontributit për rregullimin  e tokës ndërtimore, kriteret dhe masat e përcaktimit të qirasë për tokën ndërtimore për vitin 2021 ( “  Gazeta Zyrtare e komunës së Bujanocit” numër 19/20) , dhe programit  mbi vendosjen e objeteve të vogëla montuese në territorin e komunës së Bujanocit, (Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit Nr. 3/2021) shpallë:

JАВНИ ОГЛАС – SHQIP -SERBISHT (1)

Last modified: 02/06/2021

Comments are closed.