Српски|Shqip|

Rang lista preliminare të shfrytëzuesve për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare

29/08/2023

Në bazë të Nenit 26 dhe 27 të Rregullorës mbi bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit energjetikë, të shtëpive familjare dhe apartamenteve përmes instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike për nevoja vetanake dhe të avansimit të sistemit termoteknik përmes instalimit të kalometrave, pompave qarkulluese, valvulave termostatike dhe ndarësve të ngohjes sipas thirrjes publike të administratës për inkurajimdhe përmirësim të egikasitetit energjetikë JP1/22 nr. 400-86/22-03  dhe për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare dhe përmirësimin e sistemit termoteknik përmes vendosjes së kalorimetrave, pompave qarkulluese, valvulave termostatike dhe ndarësve të nxehtësisë në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2023. të datës  01.08.2023, Komisioni për realizimin e masave për rehabilitimin e energjisë të shtëpive familjare dhe apartamenteve të banimit në territorin e Komunës së Bujanocit me datën 29.08.2023 shpallë: Rang listën Preeliminare të shfrytëzuesve për bashkëfinancimin e instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike në shtëpitë familjare dhe përmirësimin e sistemit termoteknik përmes vendosjes së kalorimetrave, pompave qarkulluese, valvulave termostatike dhe ndarësve të nxehtësisë në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2023.

rang lista preeliminare per Panela Solar – 2023

Last modified: 29/08/2023

Comments are closed.