Српски|Shqip|

PROGRAMI VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2020.

04/09/2020

Në bazë të nenit 60. alinea 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 dhe 95/18)  dhe të nenit 69. lidhur me nenin 15. alinea 1. pika 9. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit, nr.5/2019) dhe të nenit 39 të Vendimit mbi Këshillin komunal (“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 30/2008), krahas pëlqimit të Ministrisë së bujqësisë pylltaris dhe ekonomis së ujërave  të Republikës së Serbisë nr.320-51-5819/2020-14 të datës 14.08.2020, Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më 28.08.2020, miratoi PROGRAMIN VJETOR për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore të Komunës së Bujuanocit për vitin 2020.

Progr. tokes bujqsore-2020

Last modified: 04/09/2020

Comments are closed.